หมวดหมู่: PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ

หลักสูตร พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ยุค 4.0 19 มีนาคม 2563

หลักสูตร พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ยุค 4.0 19 มีนาคม 2563

หลักการและเหตุผล (Introduction)

โลกการทำงานปัจจุบันก้าวมาสู่ยุค 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมมากมาย ในฐานะพนักงานในองค์การที่มีบทบาทเป็นหัวหน้างานในยุคนี้  หัวหน้า มิใช่ มีหน้าที่แค่เพียงบริหาร ดูแล ควบคุมงาน แต่ผู้เป็นหัวหน้างานต้องมีทักษะการเป็นผู้บริหารงานที่ดีในหลายๆด้าน เช่นทักษะความสามารถในงาน ทักษะความสามารถทางด้านคน ทักษะความสามารถทางความคิดและตัดสินใจ นอกจากนั้นทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำงานที่รวดเร็ว ประสิทธิผลดีขึ้น ก็เป็นส่วนหนึ่งในทักษะที่จำเป็นของหัวหน้างานยุคนี้ การเรียนรู้ทักษะใหม่ได้อย่างรวดเร็ว จะเป็นความเปรียบเทียบทางการแข่งขันทางธุรกิจขององค์การ

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของคุณลักษณะและหน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และแนวทางการพัฒนาเพื่อวางแผนในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นหัวหน้าที่สามารถพัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

หัวหน้างาน ผู้จัดการ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 1. การบริหารงานบนโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบัน สิ่งที่ควรรู้เพื่อเตรียมรับมือ

 

 1. คุณลักษณะและหน้าที่สำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่

 

 1. .ทักษะสำคัญของหัวหน้างานเพื่อเป็นบริหารงานที่ดีแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
  • ความสามารถทางด้านเทคนิค
  • ความสามารถทางด้านคน
  • ความสามารถทางด้านการคิดและตัดสินใจ

3.4 ทักษะใหม่ด้านอื่นๆที่จำเป็นต่อการรับมือกับยุค 4.0 และยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

Workshop

4.วิเคราะห์ทักษะที่เป็นจุดแข็งของแต่ละบุคคลแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะแต่ละกลุ่มของหัวหน้างาน

5.หัวหน้าอย่างไหนที่ลูกน้องอยากทำงานด้วย

6.รู้จักลูกน้องหลากสไตล์และแนวทางการบริหารความสัมพันธ์และบริหารผลงาน

Workshop การฝึกทักษะหัวหน้างาน

7.การสร้างและพัฒนาทีมงานเพื่อนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

8.สรุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 17.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. บรรยาย และเรียนรู้ผ่านการอบรมและทดสอบ Role Play เพื่อแก้ไขสถานการณ์ พร้อมทั้งการ Discussion ในกลุ่ม
 2. การทบทวนประเด็นการเรียนรู้ผ่าน WORKSHOP พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปความเช้าใจด้วยตนเอง

วิทยากร

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่อบรม: โรงแรมโกลด์ออร์คิด วิภาวดี

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

หลักสูตร หลักเกณฑ์สำคัญและ แนวปฏิบัติในการ นำเข้า-ส่งออก (Fundamental Principles and Practices in Import-Export) 16 มีนาคม 2563

หลักสูตร หลักเกณฑ์สำคัญและ แนวปฏิบัติในการนำเข้า-ส่งออก (Fundamental Principles and Practices in Import-Export) 16 มีนาคม 2563

การนำเข้าสินค้า (Import) และ การส่งออกสินค้า (Export) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญของกการค้าระหว่างประเทศ (International Trade) เนื่องจากการส่งออกสินค้า (Export) และการนำเข้าสินค้า (Import) เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้การใช้ และการจัดสรรทรัพยากรของประเทศต่าง ๆ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และอำนวยประโยชน์ต่อประเทศที่ทำการค้าระหว่างประเทศ  ดังนั้นผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสินค้าควรมีมีความรู้และความเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า และส่งออก ให้เข้าใจอย่างดี

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หลักสูตรนี้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้โดย :

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล ประเภทสินค้าที่ขนส่งทางทะเล การบรรทุกสินค้าด้วย container รวมทั้งความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบและรับมอบสินค้าทางทะเล

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ ประเภทของสินค้าที่ขนส่งทางอากาศ การบรรทุกสินค้าทางอากาศ รวมทั้งความรับผิดชอบของผู้ที่  เกี่ยวข้องกับการส่งมอบและรับมอบสินค้าทางอากาศ 

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการชำระเงินการค้าระหว่างประเทศ (International Payment System) เงื่อนไขการชำระเงิน (Terms of                         Payment) รวมทั้งกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms : INCOTERMS) รวมทั้งการเปรียบเทียบระหว่าง INCOTERMS 2020 และ INCOTERMS 2010

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร (Shipping Documents) เพื่อใช้ประกอบผ่านพิธีการศุลกากร และกฎหมายศุลกากรปัจจุบัน

หัวข้ออบรม

เรียนรู้เปรียบเทียบ INCOTERMS 2020 กับ INCOTERMS 2010

ค่าใช้จ่ายในแต่ละ Shipment

         > การส่งออกสินค้า 

         > การนำเข้าสินค้า

การขนส่งสินค้าทางทะเล

         > ประเภทสินค้าที่ขนส่งทางทะเล

> การบรรทุกสินค้าทางทะเลด้วย Container

> ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบและรับมอบสินค้าทางทะเล

> ปัญหาที่มักพบในการทำงานและแนวทางแก้ไขที่แนะนำ

การขนส่งสินค้าทางอากาศ

>  ประเภทสินค้าที่ขนส่งทางอากาศ

>  การบรรทุกสินค้าทางอากาศ

>  ความรับผิดขอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบและรับมอบสินค้าทางอากาศ

การประกันภัยการขนส่งสินค้าเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 

การชำระเงินค่าสินค้าเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

Advance Payment  ปัญหาที่มักพบในการทำงานและแนวทางแก้ไขที่แนะนำ

>  Open Account  ปัญหาที่มักพบในการทำงานและแนวทางแก้ไขที่แนะนำ

>  Bill for Collection ปัญหาที่มักพบในการทำงานและแนวทางแก้ไขที่แนะนำ

>  Letter of Credit ปัญหาที่มักพบในการทำงานและแนวทางแก้ไขที่แนะนำ

การตรวจสอบเอกสาร (Shipping Documents) เพื่อใช้ประกอบผ่านพิธีการศุลกากรและ                                                    

กฎหมายศุลกากรปัจจุบัน)  พร้อมประเด็นปัญหาที่มักพบในการทำงานและแนวทางแก้ไขที่แนะนำ

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

 

วิธีการเรียนรู้ :

บรรยายอย่างย่อและซักถาม

อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การระดมสมอง และคำแนะนำเพื่อปรับใช้

กรณีตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำ

 

ดร.ชำนาญ เงินดี

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) การให้บริการทางการเงินการค้าระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ (Trade Finance) รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม และการพัฒนาองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์องค์กร                     ด้านการบัญชีและการเงิน และ                     การจัดซื้อจัดหา

 

กลุ่มเป้าหมาย :

 เจ้าของธุรกิจขนาด SME    

 ผู้จัดการฝ่าย/แผนก

 หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่

 ผู้สนใจทั่วไป

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

 

ยืนยัน หลักสูตร การบริหารคน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ People Management to improve efficiency 14 ธ.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร การบริหารคน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ People Management to improve efficiency 14 ธ.ค.63

หลักการเหตุผล

การบริหารการจัดการยุค 4.0 นั้น ผู้บริหารทุกระดับ จะเก่งทางด้านทักษะที่ตนเองมีความชำนาญอย่างเดียวไม่ได้ ด้วยเหตุผล คือ มีความรู้ มีความสามารถ สมรรถนะสูงจริง แต่ไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ ทั้งนี้เพราะการทำงานไม่สามารถทำด้วยคนๆ เดียวได้

ในการบริหารการจัดการในทุกๆ องค์กร ผู้บริหารทุกระดับบังคับบัญชา จำเป็นต้องบริหารงานได้ และสามารถบริหารบุคลากรได้ดีด้วย โดยสามารถประสานงานการสื่อสาร ทำงานร่วมกันได้กับ ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารในระดับเดียวกัน ทั้งที่อยู่ในสายงานเดียวกัน และผู้บริหารในระดับข้ามสายงาน และบุคลากรภายใต้บังคับบัญชา หรือทีมงาน  ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของงานได้บรรลุผลสำเร็จ โดยสอดคล้องกับข้อความว่า “การบริหารได้ทั้งงานได้ทั้งใจ และ งานได้ผล คนสำราญ”

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละบุคคลว่ามีบุคลิกภาพอย่างไร เพื่อใช้ในการสื่อสารประสานงาน
 2. เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานของการฟัง และการฟังเชิงลึก เพื่อประโยคทางด้านการสื่อสารประสานงาน
 3. เพื่อให้เข้าใจประเด็นของการตั้งคำถาม เพื่อให้เข้าใจประเด็นของคู่สนทนา เพื่อประโยคในด้านการสื่อสารและการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้เข้าใจในแนวความคิดเชิงระบบแบบบูรณการ เพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อให้เข้าใจแนวความคิดการบริหารจัดการยุคใหม่
 6. เพื่อให้เข้าใจแนวความคิดทางด้านการบริหารทีมงานให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
 7. เพื่อให้ลดประเด็นความขัดแย้งในงานได้

 

หัวข้อการอบรม

 1. กรอบความคิด (Growth Mindset) ในการทำงานร่วมกัน

Work shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ทางด้านกรอบความคิด 10 ประการ ที่เป็น Growth Mindset อันนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

 1. อ่านคนออก ส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างไร

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ในความเข้าใจของตัวบุคคล โดยการอ่านบุคลิกภาพ พื้นฐาน ผ่าน DISC Model หรือ ผู้นำสี่ทิศ เพื่อให้สามารถนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ทางด้านการประสานงานการสื่อสาร

โดยศึกษาเชิงลึก คนแต่ละ TYPE พร้อม Role Play ให้เกิดความเข้าใจ

 • Type D มีคุณลักษณะ ทัศนคติ ความเชื่อ ความชอบ และการสร้างความสัมพันธ์ ให้เกิดความร่วมมืออย่างไร
 • Type I  มีคุณลักษณะ ทัศนคติ ความเชื่อ ความชอบ และการสร้างความสัมพันธ์ ให้เกิดความร่วมมืออย่างไร
 • Type S มีคุณลักษณะ ทัศนคติ ความเชื่อ ความชอบ และการสร้างความสัมพันธ์ ให้เกิดความร่วมมืออย่างไร
 • Type C มีคุณลักษณะ ทัศนคติ ความเชื่อ ความชอบ และการสร้างความสัมพันธ์ ให้เกิดความร่วมมืออย่างไร
 • และเสริม คนในลักษณะ ที่เป็น บุคลิกสัตว์สี่ทิศ คือ หมี กะทิง อินทรี และ หนู
 1. การฟังพื้นฐาน และการฟังเชิงลึก สำคัญอย่างไร

Work shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการฟังให้เป็นอย่างแท้จริง เข้าถึง Inner voice เสียงภายในของคู่สนทนา ว่าเจตนาความรู้สึกของคู่สนทนาต้องการอะไร ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 1. การตั้งคำถามเป็น คือ อะไร

Work shop & Group Coaching  เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการตั้งคำถามเป็น การตั้งคำถามเชิงการสร้างสรรค์ จะสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวก จะได้แนวความคิด เข้าใจในบริบทของคู่สนทนาอย่างดี อันนำไปสู่การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. CFR มีผลกระทบต่อการบริหารการจัดการทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างไร

Work shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ เห็นความสำคัญของ Communication (C), Feedback (F) , Recognition (R)  ว่ามีความสำคัญต่อการบริหารทีมงาน การบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลตามเป้าหมายที่ต้องการได้

 1. เทคนิคการบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามสไตล์ 0 และต่อบุคลากรทุก Generation

Work shop & Group Coaching  เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญทางด้าน

 • การโค้ชชิ่ง
 • การเป็น Facilatator
 • การนำการประชุมโดยแนวทาง สนทนาปลูกปัญญา (Dialogue) เพื่อใช้การสร้างสรรค์ผลงาน และแก้ไขปัญหา

ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับบุคลากรทุก Generation สามารถส่งผลกระทบต่องานเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ

 

แนวทางในการดำเนินการอบรม 

         40% บรรยาย  60% Work shop & Group Coaching  โดยบนพื้นฐานของแนวความคิด

         จิตวิทยายเชิงบวก (Positive Psychology) และ Appreciative Inquiry

ผู้เข้าอบรม                 หัวหน้างาน และ ผู้บริหารระดับต้นเป็นต้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรม        20 คน  เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมฤทธิ์ผลเต็มที่

ระยะเวลาการอบรม      1 วัน  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้โดยผู้เข้าอบรมเองโดยผ่านกระบวนการ Work

                              shop & Group Coaching

วิทยากร                  อ.เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

ณ.โรงเเรมเเกรดน์สุขุมวิท ซอย 6 ติด BTS

ราคา 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

ยืนยัน หลักสูตร การบริหารคน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ People Management to improve efficiency 29 มิ.ย.63

ยืนยัน หลักสูตร การบริหารคน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ People Management to improve efficiency 29 มิ.ย.63

หลักการเหตุผล

การบริหารการจัดการยุค 4.0 นั้น ผู้บริหารทุกระดับ จะเก่งทางด้านทักษะที่ตนเองมีความชำนาญอย่างเดียวไม่ได้ ด้วยเหตุผล คือ มีความรู้ มีความสามารถ สมรรถนะสูงจริง แต่ไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ ทั้งนี้เพราะการทำงานไม่สามารถทำด้วยคนๆ เดียวได้

ในการบริหารการจัดการในทุกๆ องค์กร ผู้บริหารทุกระดับบังคับบัญชา จำเป็นต้องบริหารงานได้ และสามารถบริหารบุคลากรได้ดีด้วย โดยสามารถประสานงานการสื่อสาร ทำงานร่วมกันได้กับ ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารในระดับเดียวกัน ทั้งที่อยู่ในสายงานเดียวกัน และผู้บริหารในระดับข้ามสายงาน และบุคลากรภายใต้บังคับบัญชา หรือทีมงาน  ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของงานได้บรรลุผลสำเร็จ โดยสอดคล้องกับข้อความว่า “การบริหารได้ทั้งงานได้ทั้งใจ และ งานได้ผล คนสำราญ”

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละบุคคลว่ามีบุคลิกภาพอย่างไร เพื่อใช้ในการสื่อสารประสานงาน
 2. เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานของการฟัง และการฟังเชิงลึก เพื่อประโยคทางด้านการสื่อสารประสานงาน
 3. เพื่อให้เข้าใจประเด็นของการตั้งคำถาม เพื่อให้เข้าใจประเด็นของคู่สนทนา เพื่อประโยคในด้านการสื่อสารและการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้เข้าใจในแนวความคิดเชิงระบบแบบบูรณการ เพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อให้เข้าใจแนวความคิดการบริหารจัดการยุคใหม่
 6. เพื่อให้เข้าใจแนวความคิดทางด้านการบริหารทีมงานให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
 7. เพื่อให้ลดประเด็นความขัดแย้งในงานได้

 

หัวข้อการอบรม

 1. กรอบความคิด (Growth Mindset) ในการทำงานร่วมกัน

Work shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ทางด้านกรอบความคิด 10 ประการ ที่เป็น Growth Mindset อันนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

 1. อ่านคนออก ส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างไร

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ในความเข้าใจของตัวบุคคล โดยการอ่านบุคลิกภาพ พื้นฐาน ผ่าน DISC Model หรือ ผู้นำสี่ทิศ เพื่อให้สามารถนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ทางด้านการประสานงานการสื่อสาร

โดยศึกษาเชิงลึก คนแต่ละ TYPE พร้อม Role Play ให้เกิดความเข้าใจ

 • Type D มีคุณลักษณะ ทัศนคติ ความเชื่อ ความชอบ และการสร้างความสัมพันธ์ ให้เกิดความร่วมมืออย่างไร
 • Type I  มีคุณลักษณะ ทัศนคติ ความเชื่อ ความชอบ และการสร้างความสัมพันธ์ ให้เกิดความร่วมมืออย่างไร
 • Type S มีคุณลักษณะ ทัศนคติ ความเชื่อ ความชอบ และการสร้างความสัมพันธ์ ให้เกิดความร่วมมืออย่างไร
 • Type C มีคุณลักษณะ ทัศนคติ ความเชื่อ ความชอบ และการสร้างความสัมพันธ์ ให้เกิดความร่วมมืออย่างไร
 • และเสริม คนในลักษณะ ที่เป็น บุคลิกสัตว์สี่ทิศ คือ หมี กะทิง อินทรี และ หนู
 1. การฟังพื้นฐาน และการฟังเชิงลึก สำคัญอย่างไร

Work shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการฟังให้เป็นอย่างแท้จริง เข้าถึง Inner voice เสียงภายในของคู่สนทนา ว่าเจตนาความรู้สึกของคู่สนทนาต้องการอะไร ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 1. การตั้งคำถามเป็น คือ อะไร

Work shop & Group Coaching  เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการตั้งคำถามเป็น การตั้งคำถามเชิงการสร้างสรรค์ จะสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวก จะได้แนวความคิด เข้าใจในบริบทของคู่สนทนาอย่างดี อันนำไปสู่การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. CFR มีผลกระทบต่อการบริหารการจัดการทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างไร

Work shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ เห็นความสำคัญของ Communication (C), Feedback (F) , Recognition (R)  ว่ามีความสำคัญต่อการบริหารทีมงาน การบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลตามเป้าหมายที่ต้องการได้

 1. เทคนิคการบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามสไตล์ 0 และต่อบุคลากรทุก Generation

Work shop & Group Coaching  เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญทางด้าน

 • การโค้ชชิ่ง
 • การเป็น Facilatator
 • การนำการประชุมโดยแนวทาง สนทนาปลูกปัญญา (Dialogue) เพื่อใช้การสร้างสรรค์ผลงาน และแก้ไขปัญหา

ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับบุคลากรทุก Generation สามารถส่งผลกระทบต่องานเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ

 

แนวทางในการดำเนินการอบรม 

         40% บรรยาย  60% Work shop & Group Coaching  โดยบนพื้นฐานของแนวความคิด

         จิตวิทยายเชิงบวก (Positive Psychology) และ Appreciative Inquiry

ผู้เข้าอบรม                 หัวหน้างาน และ ผู้บริหารระดับต้นเป็นต้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรม        20 คน  เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมฤทธิ์ผลเต็มที่

ระยะเวลาการอบรม      1 วัน  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้โดยผู้เข้าอบรมเองโดยผ่านกระบวนการ Work

                              shop & Group Coaching

วิทยากร                  อ.เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

ณ.โรงเเรมเเกรดน์สุขุมวิท ซอย 6 ติด BTS

ราคา 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING TECHINQUE) 23 พ.ย.63

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING TECHINQUE) 23 พ.ย.63

หลักการ

การบริหารงานในตำแหน่งหน้าที่ใดและในธุรกิจใดก็ตาม มีทักษะสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารต้องใช้อยู่เสมอคือ ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล” เพราะในสภาวการณ์ยุ่งยากที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและบุคลากร ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ผู้บริหารที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจได้ถูกต้องเท่านั้น จึงจะสามารถนำพาให้องค์กรผ่านอุปสรรคไปได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีระบบ (Systematic approach in Problem solving & Decision making)
 2. เพื่อให้มีมุมมองและเข้าใจประเด็นปัญหาที่แท้จริง เพื่อให้สามารถดำเนินจัดการแก้ไขได้
 3. ได้เครื่องมือประกอบการบริหารให้มีประสิทธิผล ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งงานในระดับใด และในสายอาชีพใด
 4. มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ แม้เป็นปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อน หรือเป็นปัญหาในสายงานต่างอาชีพ

หัวข้อการอบรม

 1. ปรับเปลี่ยน Mind Set เพื่อความสำเร็จและการมีประสิทธิภาพในการทำงาน

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการาตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนกรอบความคิดให้มีทัศนคติเชิงบวก มีความคิดในรูปเจ้าของ และกรอบความคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ

 1. หลุมพรางความคิด

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้และเห็นหลุมพรางต่าง ๆ ที่ เป็นตัวขัดขวางในการแก้ไขปัญหา

 1. ทำความเข้าใจคน ในรูปแบบ หมวก 6 ใบ

Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงคนแต่ละประเภทที่มีอยู่ในตัวตน ในรูปแบบหมวก 6 ใบ 6 สี  ซึ่งเป็นบุคลิกลักษณะที่สำคัญ ที่มีผลต่อกระบวนการคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน

 1. ทำความเข้าใจลักษณะและประเภทของปัญหาที่เกิดขึ้น

Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักรู้ และเกิดความเข้าใจพร้อมตระหนักถึงประเภทปัญหาที่พบทั้งในรูปของรายได้และต้นทุนค่าใช้จ่าย  คือ ปัญหาที่ต้องแก้ไข  ปัญหาที่ต้องพัฒนา  ปัญหาที่ต้องป้องกัน และฝึกให้เห็นและเข้าใจประเด็นปัญหาที่แท้จริงคือ อะไร ในรูปของ  5W1H

 1. พื้นฐานและความเข้าใจในการกระบวนการการดำเนินงาน ทั้งในสายงานผลิต และ/หรือบริการ และสายงานสนับสนุน

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้และเข้าใจพื้นฐานของกระบวนการการทำงานที่รับผิดชอบอยู่ ว่ามีลักษณะการดำเนินการกี่กระบวนการ มีการไหลของกระบวนการอย่างไรบ้างในแต่ละกระบวนการ ในแต่ละกระบวนการต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง และพื้นฐานของ Check point and Control point เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุที่แท้จริง และแนวทางแก้ไข

 1. การวินิจฉัยเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง

Work Shop & Group Coaching   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้และสามารถวินิจฉัยข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง โดยกระบวนการ 3G  5W1H ประกอบกับข้อมูลที่พบบนหน้างานจริง เพื่อให้สามารถระบุปัญหาที่แท้จริง หรือที่น่าจะเป็นไปได้ทั้งหมด  โดยรวบรวมข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดทั้งข้อมูลที่เป็นคุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อเป็นฐานในการวิเคราะห์

 1. การวิเคราะห์ปัญหา จากแนวทาง GAP analysis

Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์บนฐานของ GAP analysis  แล้วข้อมูลที่ได้ไปประเมินโดยมองบนฐานของเป้าหมาย และสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ว่ามี GAP ห่างกันเพียงใด พร้อมประเมินสถานการณ์ความเป็นไปได้ว่าเกิดจากอะไร

 1. แนวทางแก้ไขปัญหาด้วย Fish Born and Why Why Analysis

Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานและเทคนิคเบื้องต้นในการใช้ก้างปลาและการวิเคราะห์ Why Why ในการหาสาเหตุที่แท้จริง

 1. กำหนดทางเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา

Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้และสามารถคิดวิธีแก้ปัญหาหลากหลายรูปแบบ หลากหลายทางเลือก เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

 1. กระบวนการและองค์ประกอบในการตัดสินใจ

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานและเข้าใจถึงปัจจัยที่จะต้องใช้ในการตัดสินใจหลังจากได้มีการประเมินแนวทางทางเลือกในการแก้ไขปัญหาแล้

แนวทางการอบรม    50% บรรยาย  50% Work Shop and Group Coaching โดยใช้หลัก

                                  Appreciative Inquiry และจิตวิทยาเชิงบวก เป็นแนวทางในการอบรม

ผู้เข้าอบรม               ระดับเจ้าหน้าที่บริหารชั้นต้นขึ้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรม   ไม่ควรเกิน 30 คน

ระยะเวลาฝึกอบรม    1 วัน

วิทยากร                    อ.เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

ราคา 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING TECHINQUE) 20 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING TECHINQUE) 20 ก.ค.63

หลักการ

การบริหารงานในตำแหน่งหน้าที่ใดและในธุรกิจใดก็ตาม มีทักษะสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารต้องใช้อยู่เสมอคือ ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล” เพราะในสภาวการณ์ยุ่งยากที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและบุคลากร ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ผู้บริหารที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจได้ถูกต้องเท่านั้น จึงจะสามารถนำพาให้องค์กรผ่านอุปสรรคไปได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีระบบ (Systematic approach in Problem solving & Decision making)
 2. เพื่อให้มีมุมมองและเข้าใจประเด็นปัญหาที่แท้จริง เพื่อให้สามารถดำเนินจัดการแก้ไขได้
 3. ได้เครื่องมือประกอบการบริหารให้มีประสิทธิผล ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งงานในระดับใด และในสายอาชีพใด
 4. มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ แม้เป็นปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อน หรือเป็นปัญหาในสายงานต่างอาชีพ

หัวข้อการอบรม

 1. ปรับเปลี่ยน Mind Set เพื่อความสำเร็จและการมีประสิทธิภาพในการทำงาน

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการาตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนกรอบความคิดให้มีทัศนคติเชิงบวก มีความคิดในรูปเจ้าของ และกรอบความคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ

 1. หลุมพรางความคิด

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้และเห็นหลุมพรางต่าง ๆ ที่ เป็นตัวขัดขวางในการแก้ไขปัญหา

 1. ทำความเข้าใจคน ในรูปแบบ หมวก 6 ใบ

Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงคนแต่ละประเภทที่มีอยู่ในตัวตน ในรูปแบบหมวก 6 ใบ 6 สี  ซึ่งเป็นบุคลิกลักษณะที่สำคัญ ที่มีผลต่อกระบวนการคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน

 1. ทำความเข้าใจลักษณะและประเภทของปัญหาที่เกิดขึ้น

Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักรู้ และเกิดความเข้าใจพร้อมตระหนักถึงประเภทปัญหาที่พบทั้งในรูปของรายได้และต้นทุนค่าใช้จ่าย  คือ ปัญหาที่ต้องแก้ไข  ปัญหาที่ต้องพัฒนา  ปัญหาที่ต้องป้องกัน และฝึกให้เห็นและเข้าใจประเด็นปัญหาที่แท้จริงคือ อะไร ในรูปของ  5W1H

 1. พื้นฐานและความเข้าใจในการกระบวนการการดำเนินงาน ทั้งในสายงานผลิต และ/หรือบริการ และสายงานสนับสนุน

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้และเข้าใจพื้นฐานของกระบวนการการทำงานที่รับผิดชอบอยู่ ว่ามีลักษณะการดำเนินการกี่กระบวนการ มีการไหลของกระบวนการอย่างไรบ้างในแต่ละกระบวนการ ในแต่ละกระบวนการต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง และพื้นฐานของ Check point and Control point เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุที่แท้จริง และแนวทางแก้ไข

 1. การวินิจฉัยเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง

Work Shop & Group Coaching   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้และสามารถวินิจฉัยข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง โดยกระบวนการ 3G  5W1H ประกอบกับข้อมูลที่พบบนหน้างานจริง เพื่อให้สามารถระบุปัญหาที่แท้จริง หรือที่น่าจะเป็นไปได้ทั้งหมด  โดยรวบรวมข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดทั้งข้อมูลที่เป็นคุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อเป็นฐานในการวิเคราะห์

 1. การวิเคราะห์ปัญหา จากแนวทาง GAP analysis

Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์บนฐานของ GAP analysis  แล้วข้อมูลที่ได้ไปประเมินโดยมองบนฐานของเป้าหมาย และสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ว่ามี GAP ห่างกันเพียงใด พร้อมประเมินสถานการณ์ความเป็นไปได้ว่าเกิดจากอะไร

 1. แนวทางแก้ไขปัญหาด้วย Fish Born and Why Why Analysis

Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานและเทคนิคเบื้องต้นในการใช้ก้างปลาและการวิเคราะห์ Why Why ในการหาสาเหตุที่แท้จริง

 1. กำหนดทางเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา

Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้และสามารถคิดวิธีแก้ปัญหาหลากหลายรูปแบบ หลากหลายทางเลือก เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

 1. กระบวนการและองค์ประกอบในการตัดสินใจ

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานและเข้าใจถึงปัจจัยที่จะต้องใช้ในการตัดสินใจหลังจากได้มีการประเมินแนวทางทางเลือกในการแก้ไขปัญหาแล้

แนวทางการอบรม    50% บรรยาย  50% Work Shop and Group Coaching โดยใช้หลัก

                                  Appreciative Inquiry และจิตวิทยาเชิงบวก เป็นแนวทางในการอบรม

ผู้เข้าอบรม               ระดับเจ้าหน้าที่บริหารชั้นต้นขึ้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรม   ไม่ควรเกิน 30 คน

ระยะเวลาฝึกอบรม    1 วัน

วิทยากร                    อ.เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

ราคา 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING TECHINQUE) 20 เม.ย.63

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING TECHINQUE) 20 เม.ย.63

หลักการ

การบริหารงานในตำแหน่งหน้าที่ใดและในธุรกิจใดก็ตาม มีทักษะสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารต้องใช้อยู่เสมอคือ ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล” เพราะในสภาวการณ์ยุ่งยากที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและบุคลากร ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ผู้บริหารที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจได้ถูกต้องเท่านั้น จึงจะสามารถนำพาให้องค์กรผ่านอุปสรรคไปได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีระบบ (Systematic approach in Problem solving & Decision making)
 2. เพื่อให้มีมุมมองและเข้าใจประเด็นปัญหาที่แท้จริง เพื่อให้สามารถดำเนินจัดการแก้ไขได้
 3. ได้เครื่องมือประกอบการบริหารให้มีประสิทธิผล ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งงานในระดับใด และในสายอาชีพใด
 4. มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ แม้เป็นปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อน หรือเป็นปัญหาในสายงานต่างอาชีพ

หัวข้อการอบรม

 1. ปรับเปลี่ยน Mind Set เพื่อความสำเร็จและการมีประสิทธิภาพในการทำงาน

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการาตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนกรอบความคิดให้มีทัศนคติเชิงบวก มีความคิดในรูปเจ้าของ และกรอบความคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ

 1. หลุมพรางความคิด

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้และเห็นหลุมพรางต่าง ๆ ที่ เป็นตัวขัดขวางในการแก้ไขปัญหา

 1. ทำความเข้าใจคน ในรูปแบบ หมวก 6 ใบ

Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงคนแต่ละประเภทที่มีอยู่ในตัวตน ในรูปแบบหมวก 6 ใบ 6 สี  ซึ่งเป็นบุคลิกลักษณะที่สำคัญ ที่มีผลต่อกระบวนการคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน

 1. ทำความเข้าใจลักษณะและประเภทของปัญหาที่เกิดขึ้น

Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักรู้ และเกิดความเข้าใจพร้อมตระหนักถึงประเภทปัญหาที่พบทั้งในรูปของรายได้และต้นทุนค่าใช้จ่าย  คือ ปัญหาที่ต้องแก้ไข  ปัญหาที่ต้องพัฒนา  ปัญหาที่ต้องป้องกัน และฝึกให้เห็นและเข้าใจประเด็นปัญหาที่แท้จริงคือ อะไร ในรูปของ  5W1H

 1. พื้นฐานและความเข้าใจในการกระบวนการการดำเนินงาน ทั้งในสายงานผลิต และ/หรือบริการ และสายงานสนับสนุน

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้และเข้าใจพื้นฐานของกระบวนการการทำงานที่รับผิดชอบอยู่ ว่ามีลักษณะการดำเนินการกี่กระบวนการ มีการไหลของกระบวนการอย่างไรบ้างในแต่ละกระบวนการ ในแต่ละกระบวนการต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง และพื้นฐานของ Check point and Control point เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุที่แท้จริง และแนวทางแก้ไข

 1. การวินิจฉัยเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง

Work Shop & Group Coaching   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้และสามารถวินิจฉัยข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง โดยกระบวนการ 3G  5W1H ประกอบกับข้อมูลที่พบบนหน้างานจริง เพื่อให้สามารถระบุปัญหาที่แท้จริง หรือที่น่าจะเป็นไปได้ทั้งหมด  โดยรวบรวมข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดทั้งข้อมูลที่เป็นคุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อเป็นฐานในการวิเคราะห์

 1. การวิเคราะห์ปัญหา จากแนวทาง GAP analysis

Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์บนฐานของ GAP analysis  แล้วข้อมูลที่ได้ไปประเมินโดยมองบนฐานของเป้าหมาย และสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ว่ามี GAP ห่างกันเพียงใด พร้อมประเมินสถานการณ์ความเป็นไปได้ว่าเกิดจากอะไร

 1. แนวทางแก้ไขปัญหาด้วย Fish Born and Why Why Analysis

Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานและเทคนิคเบื้องต้นในการใช้ก้างปลาและการวิเคราะห์ Why Why ในการหาสาเหตุที่แท้จริง

 1. กำหนดทางเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา

Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้และสามารถคิดวิธีแก้ปัญหาหลากหลายรูปแบบ หลากหลายทางเลือก เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

 1. กระบวนการและองค์ประกอบในการตัดสินใจ

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานและเข้าใจถึงปัจจัยที่จะต้องใช้ในการตัดสินใจหลังจากได้มีการประเมินแนวทางทางเลือกในการแก้ไขปัญหาแล้

แนวทางการอบรม    50% บรรยาย  50% Work Shop and Group Coaching โดยใช้หลัก

                                  Appreciative Inquiry และจิตวิทยาเชิงบวก เป็นแนวทางในการอบรม

ผู้เข้าอบรม               ระดับเจ้าหน้าที่บริหารชั้นต้นขึ้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรม   ไม่ควรเกิน 30 คน

ระยะเวลาฝึกอบรม    1 วัน

วิทยากร                    อ.เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

ราคา 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสไตล์ญี่ปุ่น 18 มีนาคม 2563

ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสไตล์ญี่ปุ่น 18 มีนาคม 2563

หัวข้อการสัมมนา

–                   โฟกัสงานHRDในโลกธุรกิจ 4.0

–                   กิจกรรมระดมสมอง : สำรวจความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรในรอบ 10 ปี

–                   กิจกรรมถาม-ตอบ : บทบาทของคนทำงาน HRDและงานHRDที่องค์กรคาดหวัง พร้อมมุมมองจากวิทยากร 

–                   ทักษะของคนทำงานHRDสมัยใหม่ 

การบริหารงานพัฒนาบุคลากร (HRD)สไตล์ญี่ปุ่น

               (1) ทบทวนปรัชญาขององค์กรญี่ปุ่น

                               (1.1) การมองคนทำงาน                                                                                 

                               (1.2) การพัฒนาพนักงานตามแนวคิดMonotzukuri

                               (1.3) การพัฒนาบุคลากรตามแนวคิดOn-the-job Training  

                               (1.4) การพัฒนาบุคลากรตามแนวคิดHO-REN-SOU

                               (1.5) การใช้ประโยชน์จากคนทำงาน

               (2) การจัดทำระบบงานพัฒนาบุคลากรที่ใช่ (The Right HRD in your organization)

                               (2.1) ระบบงานOJTที่ได้ผล (Effective OJT Setting)                          

                              (2.2)  การทำให้พนักงานมีทักษะหลากหลายหรือMultiple Skills       

                               (2.3) การจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี (Yearly Training Plan)

                              (2.4) การจัดทำWork Instruction                                    

                               (2.5) การค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs)           

                               (2.6)การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เช่น การทำOPLเป็นต้น

                               (2.7) การวิเคราะห์Skill Matrix และแนวทางการทดสอบ/วัดผล          

                               (2.8) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงงาน ได้แก่ กิจกรรมKAIZENเป็นต้น 

               (3) ระบบบริหารคุณภาพเช่นISO, IATF และระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                   การตีความข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพเพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างตรงประเด็นและไร้ CAR

               (4) การพัฒนาหัวหน้างาน (Leader Development)เพื่อการพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน 

                               (4.1) ทดสอบ :  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการพัฒนาบุคลากรในสายตาของคนทำงานHRD 

                               (4.2)กิจกรรมระดมสมอง : ประเด็นที่ต้องเน้นพัฒนาหัวหน้างาน

                                               – การสอนงานที่หน้างาน (On-the-job Training : OJT)

                                               – การสอนงานทั่วไป (Off-the-job Training : OFT)

                                               – การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (ทักษะ/พฤติกรรมการทำงาน) ของลูกน้องพร้อมมุมมอง และ

คำแนะนำของวิทยากร

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ  

วิธีการเรียนรู้ :

·       บรรยายอย่างย่อ

·       การเล่าและอธิบาย

·       กรณีศึกษางานHR

กลุ่มเป้าหมาย :

·       เจ้าของธุรกิจขนาดSME     , HR Manager / Supervisor, HR Officer

วิทยากรวิทยากร ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

ราคา 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

บริษัทฝึกอบรม การบริหาร

 

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO 25 มีนาคม 2563

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO 25 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์

1.                                     เพื่อให้ทราบถึงความจำเป็นในการรายงานผลการทำงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้อง

2.                                     เพื่อให้ทราบถึงความจำเป็นในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นหรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ด้วยความรวดเร็ว ครอบคลุมและทั่วถึงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

3.                                     เพื่อให้ทราบถึงความจำเป็นในการปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องในระหว่างการทำงานในทุกขั้นตอน ในกรณีที่ตนเองไม่เข้าใจวิธีการทำงานหรือเมื่อพบปัญหาอุปสรรคในการทำงาน

หัวข้อการอบรม

 1. ปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน
 2. วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 3. ความสำคัญและแนวคิด HORENSO หลักการทำงานแบบญี่ปุ่น
 4. 3 เสาหลัก และหัวใจสำคัญHORENSO
  • Houkuoku หมายถึง การรายงานสภาพผลการทำงานระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  • Renraku หมายถึง การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วยข้อมูลเท็จจริง
  • Soudun หมายถึง การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีอุปสรรคในการทำงาน
 5. การเชื่อมโยงHORENSO ไปสู่ความเป็นระบบ และความสำเร็จและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

               พนักงานฝ่ายธุรการ หรือพนักงานทุกฝ่าย ทุกตำแหน่ง ภายในองค์กร

วิธีการอบรม

บรรยาย / อภิปราย           40 %

 Workshop กรณีศึกษา การนำเสนอ          60 %

วิทยากรวิทยากร อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Gold Orchid ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร กทม

 

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ราคาสมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

ยืนยัน หลักสูตร Excel Advance for Pivot Table and Database Techniques 21 ก.พ.63

ยืนยัน หลักสูตร Excel Advance for Pivot Table and Database Techniques 21 ก.พ.63

พัฒนาหลักสูตรดีมีสาระ เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์ 

 หลักการและเหตุผล

               หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรมMicrosoft Office Excelหรือที่เรียกกันว่าMicrosoft ExcelหรือExcel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภทSpreadsheetที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆเช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อข้อมูลในองค์การ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ

               จากประสบการณ์สอนที่ผ่านมา พบปัญหาหลักของคนที่ไม่สามารถนำเอา Excelไปประยุกต์ใช้งานในระดับสูงขึ้นไปได้นั้น นั่นเป็นเพราะ “ขาดความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับการใช้งานExcel ทำให้ใช้งานExcelในลักษณะตามใจตัวเองไม่ปรับตัวเข้าหาโปรแกรม อยากให้งานเสร็จเร็วๆ แต่ไม่รู้จักเครื่องมือที่จะนำมาใช้ ที่สำคัญคือขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนของข้อมูลที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานได้แบบอัตโนมัติ” หรือพูดง่ายๆก็คือยังไม่มีความสนิทสนมกับExcelนั่นเอง

 

วัตถุประสงค์

1.             เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excelในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง

2.             เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ Excelแบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ทันที)

3.             เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล  /จัดรูปแบบข้อมูลในExcelซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับ Excel

4.             เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น

5.             เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ศึกษาเพื่อต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นไปได้

6.             เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถนำฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

7.             เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับฐานข้อมูลใน Excel

8.             เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการข้อมูลบน Excelได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

9.             เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Pivot Tableได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

10.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำข้อมูลExternal Dataมาใช้บนExcelได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1.             ผู้ที่เคยใช้งานExcelมาบ้างแต่ยังจับประเด็นเรื่องการประยุกต์ใช้Excel ยังไม่ได้ (ใช้มือทำงานมากกว่าใช้เครื่องมือ)

2.             ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานการใช้งานที่ถูกต้องและต้องการใช้งาน Excelแบบครอบคลุม (แบบตอกเสาเข็มเพื่อสร้างตึก)

3.             ผู้ที่ใช้งานExcelอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน แต่ใช้งานExcelด้วยมือมากกว่าเครื่องมือทำให้ใช้เวลามากกว่าที่งานจะสำเร็จออมา และต้องการเทคนิคการใช้งาน Excelอย่างครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เร็วขึ้นแบบอัตโนมัติ

4.             ผู้ที่ต้องการเทคนิคการใช้งาน Excelย่างชาญฉลาดแบบครอบคลุม (เทคนิคการใช้งานต่างๆ เช่นป้อนข้อมูล, การสรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ, รายละเอียดการสร้างกราฟแบบต่างๆ เป็นต้น)

5.             ผู้ที่ต้องการบริหารจัดการกับฐานข้อมูลใน Excelให้อยู่หมัด

6.             ผู้บริหารหรือผู้ที่ต้องทำรายงานเสนอผู้บริหาร ในเชิงโต้ตอบ (Interactive Report & Analysis)

7.             ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการประหยัดเวลาในการทำรายงาน เพียงแค่ปลายเม้าส์คลิก

8.             ผู้ที่ต้องการประยุกต์ใช้งาน Pivot Tableเพื่อทำรายงาน/ วิเคราะห์ อย่างชาญฉลาด ง่ายและเร็ว แบบReal Time

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.             ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ Excelในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง

2.             ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจ Excelแบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ทันที)

3.             ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล /จัดรูปแบบข้อมูลใน Excelซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำรับคนใช้Excel

4.             ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น

5.             ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ศึกษาเพื่อต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นไปได้

6.             ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนการบริหารจัดการกับฐานข้อมูลใน Excelให้อยู่หมัด

7.             ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Pivot Tableได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

8.             ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ Tip & Trick & Techniquesต่างๆ ที่สามารถช่วยลดเวลาในการทำงานได้อย่างดี

 

หลักสูตรต่อเนื่องหรือเกี่ยวเนื่อง

·       Part 2 : Excel Advance for Special Functions

หัวข้อการอบรม

1.              ทบทวนพื้นฐานที่สำคัญมากๆ

–                   Excel มีแนวความคิดอย่างไร

–                   ส่วนประกอบที่สำคัญของExcel

–                   เทคนิคการFormat Cells

–                   เทคนิคการใช้Shortcut Keys

2.              แนวความคิดเกี่ยวกับExcel Database

–                   แนวความคิดเกี่ยวกับExcel Database

–                   วิธีการจัดการDatabaseใน Excel

–                   คำสั่งที่เข้ามาช่วยงานด้านDatabase

3.              เทคนิคการใช้คำสั่งที่เข้ามาช่วยงานด้านDatabase

–                   Data Fillterเครื่องมือสำหรับช่วยกรอง/ เลือก/ ดู/ ค้นหา/ ข้อมูล

–                   Remove Duplicateเครื่องมือช่วยลบข้อมูลที่ซ้ำ

–                   Data Sortเครื่องมือสำหรับช่วยจัดเรียง/ จัดกลุ่ม ข้อมูล

–                   Data Group & Outline เครื่องมือสำหรับช่วยดูข้อมูลเป็นกลุ่มๆ/ สรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ

–                   การสร้างกราฟ (Insert Chart) แบบด่วนๆ

–                   Format as Tableเครื่องมือสำหรับควบคุมรูปแบบของตารางอัตโนมัติ

–                   เครื่องมือสำหรับช่วยทำDynamic Range

–                   Data Text to umnsเครื่องมือสำหรับช่วยแบ่งข้อมูลออกไปหลายๆคอลัมน์

–                   Fill Blanksเครื่องมือสำหรับช่วยเติมข้อมูลในเซลล์ว่างอย่างรวดเร็ว

–                   เลือกข้อมูลเฉพาะที่มองเห็น

4.              Pivot Table & Pivot Chartเครื่องมืออัจฉริยะ อันทรงประสิทธิภาพสำหรับการทำรายงาน&วิเคราะห์ข้อมูลแบบต้อตอบได้

–                   แนวคิดการจัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล

–                   แนวความคิดของPivot Table

–                   ข้อมูลสำหรับการทำPivot Table

–                   วิธีการสร้างPivot Table

–                   แนะนำการวางLayoutเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดั่งใจ

–                   แนะนำเครื่องมือของPivot Table

–                   การทำงานกับPivot Chart

 

5.              เจาะลึกการใช้งานPivot Table

–                   การปรับOutline ให้ได้ดั่งใจ

–                   การปรับแต่งตารางPivot Tableให้ได้ดั่งใจ

–                   การใช้งานคำสั่งSub Totals

–                   การใช้งานคำสั่งSort

–                   การแสดงผลตัวเลขสรุปด้วยฟังก์ชั่นSUM / COUNT / AVERGAE / MAX / MIN

–                   การแสดงผลตัวเลขสรุปเป็นแบบอื่นๆเช่น% of Totals , % of Row , % of umn

–                   การGroup ข้อมูลวันที่เป็นYear , Quarter , Month

–                   การGroup ข้อมูลตัวเลขเป็นช่วงต่างๆ

–                   การทำรายงานPivot Tableจากแหล่งข้อมูลภายนอก (Get External Data)

6.              Workshop & Tips & Tricks & Techniquesพร้อมยกตัวอย่างที่น่าสนใจอีกมากมาย

 

หมายเหตุ

ผู้เข้าอบรมนำ Notebookเข้าร่วมการอบรมและลงโปรแกรมMicrosoft Office 2010ขึ้นไป

 

ภาพรวมการอบรมสัมมนา

·       เน้นการบริหารจัดการฐานข้อมูลบน Excelให้อยู่หมัด และการทำรายงานแบบอัตโนมัติแทนอัติโนมือ

 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

1.             บรรยาย

2.             สาธิต

3.             ปฏิบัติ

4.             Workshop

ระยะเวลาการฝึกอบรม    1 วัน : 09.00-16.00 น 

วิทยากรวิทยากร :อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก

สถานที่อบรม (VENUE)

Grand Sukhumvit soi 4-6 BKK

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ราคาสมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com