หมวดหมู่: PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ

หลักสูตร เทคนิคการจูงใจเพื่อการบริหารที่มีคุณภาพ 6 ส.ค.63 อ.ประกาศิต

 หลักสูตร เทคนิคการจูงใจเพื่อการบริหารที่มีคุณภาพ 6 ส.ค.63 อ.ประกาศิต

ารสร้างกรอบความคิดการทำงานที่ตนเองทำอยู่ และการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีความสุขเป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่ เพราะต้องต่อสู้กับความคิดและจิตใจ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องให้เปลี่ยนแปลง และถ้าจะพัฒนาในเห็นคุณค่าในการทำงาน โดยมีหลักในการคิด ประสานงานที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องต่อเนื่องด้วยแล้ว ยิ่งยากมากขึ้นไปอีก  เพราะธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ไหลไปสู่ที่ต่ำที่ไม่มีคุณภาพ การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการทำงาน รวมเห็นคุณค่าขององค์ จึงเป็นงานทวนกระแสความคิดของผู้คนส่วนใหญ่

                        หลักสูตร เทคนิคการจูงใจเพื่อการบริหารที่มีคุณภาพ ป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าในการทำงาน และการประสานอย่างไรในเป็นสุข เพราะชีวิตนี้ เราทุกคนมีเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จกันทุกคน  โดยจะสอนหลักในการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการปรับทัศนคติ การคิดเชิงบวก การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างสำนึกในการทำงานเป็นทีม จนสามารถปฎิบัติงานได้จริง

 

 1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีกรอบความคิดด้านผู้นำ และมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน

 • เพื่อสร้างลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการทำงานให้แก่ผู้บริหาร

 • เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการทำงานที่ถูกต้อง

 

 1. วิธีการดำเนินการ

        เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม  การระดมสมอง  การฟังการบรรยาย  และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

 

4.วิทยากรคุณภาพ

             อ. ประกาศิต    สพฤกษ์ศรี บรรยายภาคทฤษฎี แบบการทอล์คโชว์(จูงใจให้เห็นคุณค่า)

            เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม และศึกษาในการสร้างสำนึกและทัศนคติทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอาจารย์พิเศษสอนของมหาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

หัวข้อหลักสูตร     

1 ธรรมชาติมนุษย์และหลักแห่งความจูงใจ

 • 5 ปัญหาแห่งหลักคิดที่ผิดๆ

 • วงจรการคิด สู่ชีวิตที่มีคุณภาพ

 • ทฤษฎี แรงจูงใจสู่หลักการบริหารคน

 • อุปนิสัย แห่งความสำเร็จ

 • การปรับปรุงตนเองเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์สู่ผู้นำที่เป็นเลิศ

 • การปรับปรุงตนเองสู่ผู้นำ

 • การพัฒนาด้านการควบคุมตนเอง

 • หลักคิด สร้างสรรค์สู่การพัฒนาคนและงาน

3 เทคนิคจิตวิทยา สู่คุณภาพและประสิทธิภาพ

 • แบบอย่างผู้ประสบความสำเร็จมืออาชีพ

 • เทคนิคการใช้ภาษาในการสื่อสารแบบ

 • จิตวิทยาการเป็นผู้นำ สู่การพัฒนาลูกน้อง

4 การประสานความต่างสู่ ความสำเร็จขององค์กร

 • มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม

 • กฎทองของมนุษย์สัมพันธ์กับความสุขในกาทำงาน

 • คุณธรรมผู้นำกับการปกครองลูกน้อง

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER 16 ก.ค.63 อ.ประกาศิต

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER 16 ก.ค.63 อ.ประกาศิต

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรสร้างวิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามารถก่อให้เกิดผลสำเร็จ ในการพูดแต่ละครั้ง โดยเน้นการให้ความรุ้ ตัวอย่าง และการปฏิบัติจริงของผู้เข้าร่วมเข้าร่วมรับการอบรม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรม

  เป้าหมายการเป็นวิทยากร

  – หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี

  – วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ

  การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด

  – 4 ข้อของการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นบรรยาย

  – การเตรียมใจสู่การบรรยาย การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

            พักเบรก

  หลักของการนำเสนอ

  – การเตรียมข้อมูลในการบรรยายและประสบการณ์เชิงถ่ายทอด

  – การวางแผนหลักสูตรการสอนให้เข้าใจง่าย

  – เทคนิคการเปิดใจให้ทุกคนพร้อมเรียนรู้ด้วยการกำหนดกิจกรรม

  พักกลางวัน

  ศิลปะการสื่อสารอย่างได้ผล

  เทคนิคการเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟัง

   พูดดี หรือ พูดไม่ดีอะไรเป็นตัววัด

  สิ่งที่ไม่ควรทำในขณะพูด

  การใช้น้ำเสียงในแต่ละสถานการณ์

  การนำเสนอที่ดีและเป็นมืออาชีพ

  ขั้นตอนในการบรรยาย 4 ช่วงเวลา

  การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับฟัง

  เทคนิคการจบการบรรยายอย่างได้ใจ

  พักเบรก

  เทคนิคการสร้างความเข้าใจ 3 รูปแบบ

  ทดสอบประเมินผลรายบุคคล

  หากผ่านจะได้รับใบประกาศทันที

สรุปการอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ

 ราคา3,900.00 บาท

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

 

 

หลักสูตร เทคนิคการเขียนแผนงานและการบริหารแผนงาน Plan Writing & Plan Manageme nt Technique 25 มิ.ย.63

หลักสูตร เทคนิคการเขียนแผนงานและการบริหารแผนงาน Plan Writing & Plan Manageme nt Technique 25 มิ.ย.63

หลักสูตร :  เทคนิคการเขียนแผนงานและการบริหารแผนงาน

                Plan Writing  & Plan Management Technique

ที่มาของหลักสูตร

            การทำงานที่เป็นความล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จและบ่อยครั้งที่เกิดความล้มเหลว ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งสาเหตุหลักนั้นเกิดจาก การเขียนแผนงาน และการบริหารแผนงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ถือได้ว่า เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและมีจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคนทำงานทุกๆคนในการทำงาน เพราะว่าจะเป็นทิศทาง แนวทาง หรือวิธีการปฏิบัติของการจัดทำแผนโดยมีความเข้าใจในกลยุทธ์บริษัทและประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานได้ รวมถึงสามารถคาดการณ์ถึงทิศทางของงานในอนาคตและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ที่จะดำเนินไปให้ถึงเป้าหมายในการทำงานตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้ หรือถ้าเราสามารถหาเทคนิคการบริหารแผนงานได้ เราจะทำงานได้เร็วขึ้น ชัดเจนขึ้น และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง มีแรงบันดาลใจ หรือมีสิ่งกระตุ้น ที่จะให้การทำงานที่มีกำหนดเป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่นั้นประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการ จากแผนงานเชิงกลยุทธ์ที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างมีระบบและมีแบบแผน เพื่อให้มีผลงานตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อหน่วยงานและองค์กร

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. มีความเข้าใจในกลยุทธ์ของบริษัทและสามารถประยุกต์ใช้ในการกำหนด

                        กลยุทธ์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. สามารถเขียนแผนงาน และบริหารแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. สามารถประยุกต์ใช้จากแนวคิด หรือองค์ความรู้ หรือจากประสบการณ์

                        ในการคิดและพัฒนาเป้าหมายหรือกลยุทธ์การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 1. สามารถประยุกต์ใช้จากข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ทำให้

                        เกิดโครงการ ส่งผลระยะยาวต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.00 น.)  

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

 1. ทำไมการเขียนแผนและการบริหารแผนงานถึงมีความสำคัญ ?

    Workshop : ปัญหาของการเขียนแผนและการบริหารแผนงาน

 1. สาเหตุที่สำคัญทำให้การเขียนแผนและการบริหารแผนงานล้มเหลว

 2. แนวทางการจัดทำแผนประยุกต์ใช้กับการบริหารแผนงาน

 3. วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กรที่ต้องเข้าใจเป็นพื้นฐาน

 4. กลยุทธ์ของหน่วยงานต้อง Smart for Objective

 5. วิเคราะห์ระดับกลยุทธ์องค์กรจนถึงหน่วยงานในการกำหนดกลยุทธ์

 6. เทคนิคการคาดการณ์ทิศทางในอนาคตด้วย TOWS Matrix

 7. 8. การพัฒนาเป้าหมายและกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 8. ความรู้เรื่องแผนงานและความเข้าใจในแต่ละแผนงาน

 9. 10. เทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานทั้งระบบ

 10. เทคนิคการบริหารแผนงานด้วยแผนดำเนินงาน (Action Plan)

    Workshop : Action Plan Activity Practice

 1. การติดตามผลตามแผนงานเพื่อความรอบคอบเละรอบด้าน

 2. เทคนิคการบริหารโครงการด้วยการบริหารแผนงานเชิงกลยุทธ์

     Workshop : Plan Management Case Study

 1. สรุปทบทวนบริบท และถาม – ตอบ

 วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

            – การบรรยาย =60% , กิจกรรมการเรียนรู้ = 40%

            – กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action)

            – การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

            – สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข้าใจ

ผู้เข้าฝึกอบรม

          ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการทุกระดับในองค์กร

วิทยากร     :    อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

 ราคา3,900.00 บาท

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

สัมมนาออนไลน์ อีกหนึ่งวีดีโอฝึกอบรมเพื่อนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรสมรรถนะเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างได้ผล
(Competency for Human Resources Management)
.
ไม่ต้องเสียเวลามานั่งเรียน Public Training ซึ่งเสี่ยงมาก ๆ ในเวลานี้ !!!
.
ทำ Competency ตอบโจทย์ข้อกำหนด 7.2 ระบบ ISO 9001: 2015 ได้แน่นอน !!!
.
หมดปัญหากับทุกเรื่อง Competency…..
📣Competency มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ?
📣Competency เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO อย่างไร ?
📣Competency ทำยากหรือเปล่า ? และจะเริ่มต้นทำ Competency ต้องทำอะไรบ้าง ?
📣Competency นำไปใช้ประโยชน์กับงาน HR ในงานอะไรและอย่างไรบ้าง ?
📣ไม่เคยทำมาก่อน และต้องเตรียมอะไรบ้าง เพื่อให้ทำ Competency ได้ผล ?
📣ไม่มีงบประมาณจ้างที่ปรึกษา แต่ก็อยากทำ Competency เพราะทำเองน่าจะได้รับอนุมัติ จะทำอย่างไรดี ?

วีดีโอฝึกอบรมนี้ ช่วยท่านได้…. พร้อมแบบฟอร์มและแนวทางปรับใช้
เรียนเดี่ยวได้ และเรียนกันทั้งทีม HR ก็ไร้ปัญหา….คุ้มค่าครับ
.
📍เรียนรู้ซ้ำได้จนรู้ลึก
📍มีแบบฟอร์มและตัวอย่างใช้งาน
📍ปรึกษาได้หลังเรียนทางไลน์ส่วนตัว (line : c_orawong)
.
💸ราคาพิเศษ 1,290.- เท่านั้น **
.
หมายเหตุ :
* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
📍นิติบุคคลสามารถขอใบเสร็จรับเงินได้
📍จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
.
วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
📍วิทยากรหลักสูตรด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมากว่า 10 ปี
📍ที่ปรึกษาด้านการจัดทำและปรับปรุงสมรรถนะให้แก่หลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน…

หมายเหตุ :
* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
📍นิติบุคคลสามารถขอใบเสร็จรับเงินได้
📍จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
.
วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
📍วิทยากรหลักสูตรด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมากว่า 10 ปี
📍ที่ปรึกษาด้านการจัดทำและปรับปรุงสมรรถนะให้แก่หลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

หลักสูตร การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) 12 มิ.ย.63

หลักสูตร การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) 12 มิ.ย.63

หลักการและเหตุผล (Introduction)

            การดำเนินธุรกิจ หัวใจหลักที่สำคัญที่จะทำให้บริษัทฯหรือองค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องมี การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management)กลยุทธ์ คือ แผนที่ (Map) ใช้สำหรับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อกำหนดให้บุคคลากรปฏิบัติงานเพื่อให้แผนงานนั้นส่งผลดีในระยะยาวของธุรกิจ ในแต่ละช่วงของธุรกิจนั้นควรมีการทำการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เพื่อกำหนดทำแผน หากแผนกลยุทธ์ไม่ดีก็ยากที่องค์กรจะประสบผลสำเร็จ และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ การกำหนดกลยุทธ์ที่ดีนั้นจะต้องมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร

            หลักสูตร การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) เน้นกระบวนการเรียนผ่าน ผ่านทฤษฎีเพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอน จะเน้นการทำ Workshop เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีในการนำไปปรับและประยุกต์ใช้งานได้จริง

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในการกำหนดกลยุทธ์ สำหรับการบริการงาน

 2. เพื่อวิเคราะห์และสามารถประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันได้

 3. เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้สามารถแข่งขันได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • สำหรับผู้บริหารทุกระดับ เจ้าของกิจการหรือผู้ที่มีความสนใจ

ลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected of the result)

 • สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ได้ และจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อบริหารงานงาน บริหารทรัพยากรให้เกิดผลสำฤทธิ์กับหน้างานได้จริง

 • เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Part 1 ภาพรวมของการจัดการเชิงกลยุทธ์

 • ทำความเข้าใจธุรกิจผ่าน Business model canvas

 • ภาพรวมอุตสาหกรรม

 • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)โดยใช้ PETS Model

 • สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน (Competitive Environment) : Porter’s 5 forces

 • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 7S Model เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์

 • Workshop การวิเคราะห์และนำผลกิจกรรม Part 1 ต่อในกิจกรรม Part 2

Part 2 การจัดทำกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติ และประเมินผล

 • ทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจองค์กร

 • วิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนเกี่ยวกับการตลาดโดยใช้ BCG Matrix

 • การจัดทำกลยุทธ์ผ่าน TOWS Matrix (จากจุดแข็ง,จุดอ่อน,โอกาส และอุปสรรค)

 • ทำความเข้าใจกลยุทธ์ 3 ระดับ

 1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (สำหรับผู้บริการระดับสูง)

 2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ( สำหรับผู้บริการระดับกลาง)

 3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (สำหรับผู้บริหารระดับหน่วยงานต่างๆ)

  • การประเมินผลโดยใช้ Balanced Scorecard & KPI

 4. มุมมองด้านการเงิน

 5. มุมมองด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กร

 6. มุมมองด้านลูกค้า

 7. มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร

 • Workshop กิจกรรมต่อจาก Part 1จัดทำแผนที่กลยุทธ์ และตัดสินใจนำแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่อบรม: โรงแรมโกลด์ออร์คิด วิภาวดี

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 22 พ.ค.63

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 22 พ.ค.63

หลักการและเหตุผล

            การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk)  ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างแน่นอน

            ดังนั้นการทำงานใดๆไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของบริษัท สิ่งที่จำเป็นที่สุด คือ ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือเดียวที่จะช่วยลดความเสี่ยงโดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนความเสี่ยง แล้วนำแผนนั้นไปปฏิบัติ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ และมีการจัดทำรายงาน โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ จะทำให้เดินไปสู่เป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในงานได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักของการประเมินความเสี่ยงในงานที่ทำ

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล และการจัดทำรายงาน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร

เนื้อหาการบรรยาย

 • สร้างความเข้าใจความหมายของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร

 1. วินิจฉัย เป้าหมาย พันธกิจ เพื่อดูความสอดคล้องว่าเป็นไปในทิศทางใด

 2. สรุปผลวินิจฉัย และทำฉันทามติ ร่วมกัน

 • ความหมายและหลักการบริหารความเสี่ยง

 1. ความเสี่ยงระดับองค์กร

 2. ความเสี่ยงระดับธุรกิจ

 3. ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

 • ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

 1. ประโยชน์ทางตรง

 2. ประโยชน์ทางอ้อม

 • กระบวนการบริหารความเสี่ยง

 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

 2. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

 3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

 4. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

 5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

 6. การติดตามผล (Monitoring)

 • เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง

 1. SWOT สภาพปัจจุบัน และอนาคต

 • ความสามารถของการระบุความเสี่ยงจากงานที่ทำ

ระหว่างหัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

 • เทคนิคการบริหารความไม่แน่นอนบนความเสี่ยงในภาวะวิกฤต

 1. การหลีกเลี่ยง (Avoid)

 2. การร่วมจัดการ (Share)

 3. การลด (Reduce)

 4. การยอมรับ (Accept)

 • การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล และจัดทำรายงาน

 • Workshop กิจกรรมกลุ่ม การจัดทำแผน การติดตามประเมินผล และทำรายงาน

 

รูปแบบการเรียนรู้

 • ทฤษฎี 30%,Workshop พร้อมนำเสนอเพื่อนำกลยุทธ์ไปใช้จริง 70%

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

            เวลา 9.00-16.00 น.

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่อบรม: โรงแรมโกลด์ออร์คิด วิภาวดี

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

หลักสูตร OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน (OKRs Concept and how to implement and evaluation ) 8 เม.ย.63

หลักสูตร OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน (OKRs Concept and how to implement and evaluation )

8 เม.ย.63

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          การกำหนดเป้าหมายขององค์กร และทิศทางในการทำงาน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ( Vision )และพันธกิจ ( Mission ) ขององค์กร เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้พนักงานที่ทำงานในองค์กร สามารถรับทราบ เข้าใจเป้าหมายเดียวกันและร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นด้วยกันเพื่อองค์กร OKRs (Objective and Key Results) เป็นแนวคิดในการบริหารงาน ที่เริ่มเข้ามาและนิยมใช้กันมากขึ้นในหลายองค์กร OKRs มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งพนักงานและองค์กร ทำให้หลายองค์กรนำ OKRs เข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์  (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้แนวคิด OKRs (Objective and Key Results) ในการบริหารงาน

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และทราบถึงแนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการนำ OKR มาปรับใช้ในองค์กร สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 1. OKRs คืออะไร

 2. ภาพรวมแนวคิดของ OKRs ในการตั้งเป้าหมายขององค์กร

 3. หลักการในการตั้ง OKRs ( Objective and Key Results)

 4. ตัวอย่างการตั้ง OKRs ขององค์กร

 5. เปรียบเทียบหลักการต่างๆ MBO,KPIs,BSC และ OKRs

 6. แนวทางนำ OKRs มาใช้ในองค์กร

 7. การเตรียมความพร้อมในการใช้ OKRs

 8. Mindset และ วัฒนธรรม CFR

 9. Timeline ในการใช้ OKRs ในองค์กร

 10. OKRs กับการประเมินผลในองค์กร

 11. เปรียบเทียบการวัดผล KPI และ OKRs

 12. การเตรียม OKRs และเชื่อมโยง OKRs กับ Mission & Vision ขององค์กร

 13. การติดตามและประเมินผล OKRs

 14. สรุป OKRs

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม การชม VDO

 2. การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรม สรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

หลักสูตร Train the Trainer 8 ต.ค.63

หลักสูตร Train the Trainer 8 ต.ค.63

จากปัญหาการมีพนักงานที่ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และการไม่การถ่ายทอดงานที่เป็นระบบ รวมถึงไม่มีบุคลากรในการถ่ายทอดอย่างมืออาชีพ

            หลักสูตรสร้างวิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามารถก่อให้เกิดผลสำเร็จ ในการพูดแต่ละครั้ง โดยเน้นการให้ความรุ้ ตัวอย่าง และการปฏิบัติจริงของผู้เข้าร่วมเข้าร่วมรับการอบรม

วัตถุประสงค์ (Our Missions)

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ / ผู้บริหารทุกระดับชั้น / ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการฝ่าย / ผู้จัดการแผนก / หัวหน้างาน จำนวนไม่เกิน  30 คน

 

วิธีการดำเนินการ

          เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม  การะดมสมอง  การฟังการบรรยาย  และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

เนื้อหาสำคัญ (Training Courses)

ส่วนที่ 1  ปรับพื้นสู่วิทยากรในสายอาชีพ

 • ปรับทัศนคติในการเรียนรู้เรื่องการเป็นวิทยากร

 • การทำแผนการพัฒนาบุคลากรในฝ่าย

 • เสริมสร้างความพร้อมก่อนลงสนาม

 • เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนนำไปสอน

 • การเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และการปรับระดับคิดในการนำเสนอ

 • 15 นาทีแรกในการสอนงาน

ส่วนที่2 ศิลปะการสอนงานและเทคนิคในการนำเสนอ

 •    บุคลิกภาพการพูดหน้าชุมชน

 •    ศิลปะการสื่อสารอย่างได้ผล

 •    เทคนิคการเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟัง

 •    พูดดี หรือ พูดไม่ดีอะไรเป็นตัววัด

 •    สิ่งที่ไม่ควรทำในขณะพูด

 •    เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

 •    เทคนิคการให้คำปรึกษา OJT

 •    การพูดโดยไม่มีการเตรียมตัว

 •    ฝึกล็อกสายตาผู้ฟัง

 •    การนำเสนอต่อหน้าชุมชน

 •    เทคนิคการตอบคำถามแบบมืออาชีพ

วิทยากรคุณภาพ  

           อ. ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

           บรรยายภาคทฤษฎี แบบการทอล์คโชว์(จูงใจให้เห็นคุณค่า)

            เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม”ต่ำกว่า 25 ปี  และได้ศึกษาในด้านกระบวนการคิดการสร้างสำนึกและทัศนคติทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ  ภาวะผู้นำ  เทคนิคการพูดหน้าชุมชน  เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอาจารย์พิเศษสอนของมหาลัยต่างๆ เช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Communication effectively 16 ก.ค.63

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Communication effectively 16 ก.ค.63

ในปัจจุบันองค์กรประกอบไปด้วยปัญหาความแตกต่างมากมายที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร ในความแตกต่างก็อาจก่อให้ทั้งผลดีและผลเสียได้ในเวลาเดียวกัน องค์กรใดที่สร้างระบบการสื่อสารภายในได้ดี…ประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรนั้นก็ย่อมดีตามไปด้วย ยิ่งองค์กรใหญ่มากเท่าไหร่การสื่อสารก็ยิ่งมีความจำเป็นและมีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น การมีระบบการสื่อสารที่ดีและเหมาะสมก็จะทำให้สามารถลดความผิดพลาดในการทำงานและความขัดแย้งลดลงตามไปด้วย เพราะการสื่อสารภายในองค์กรถือว่าเป็นเส้นเลือดที่ไหลไปตามส่วนต่างๆ เหมือนร่างกายของคนเรา

               หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความสำเร็จขององค์กร เป็นหลักสูตรเพื่อชี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการสื่อสาร ในองค์กร ให้พนักงาน และ หัวหน้างานเข้าใจธรรมชาติและเทคนิคในการสื่อสารอย่างมืออาชืพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

หัวข้อหลักสูตร

 • เข้าใจความหมายของการสื่อสารคืออะไร

 • การสื่อสารมีความสำคัญอย่างไร

 • องค์ประกอบในการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ

 • การควบคุมอารมณ์ สู่การเตรียมการสื่อสาร

 • 5 ปัญหา ในหลักคิดในการสื่อสาร

 • เทคนิคการฟังและจับประเด็น

 • จิตวิทยาการพูดอย่างฉลาดสู่ประสิทธิผล

 • หลักการของนักปราชญ์ ในการพิเคราะห์คน

 • สาเหตุแห่งความล้มเหลวในการสื่อสารที่ไม่ดี

 • รู้จักคนแต่ละประเภทและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม

 • เทคนิคการมอบหมายงาน การสั่งงาน ที่มีประสิทธิภาพ

 • การสื่อสารในการทำงานทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

 • กิจกรรมในการสื่อสาร

 • ถาม – ตอบ

 วิธีการดำเนินการ

        เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ไม่ว่าเป็น กิจกรรมกลุ่ม  การระดมสมอง  การฟังการบรรยาย  และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

 

วิทยากรคุณภาพ  

. ประกาศิต  สพฤกษ์ศรี (บรรยายภาคทฤษฎี แบบการทอล์คโชว์จูงใจให้เห็นคุณค่า)

            เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม และศึกษาในการสร้างสำนึกและทัศนคติความคิดไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ และจิตวิทยาการทำงาน เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอาจารย์พิเศษสอนของมหาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีปทุม เป็นต้น

ผลที่คาดจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจความแตกต่างของการสื่อสารภายในองค์กร กับการ

     สื่อสารทั่วไป

 1. ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การสื่อสารทางธุรกิจที่ต้องการความชัดเจน สั้น กระชับ

     และตรงประเด็น และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีแนวทางการสื่อสารที่ให้ผลลัพธ์ที่ดี ส่งผลต่อ

    ความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

หลักสูตร เทคนิคการจูงใจเพื่อการบริหารที่มีคุณภาพ 11 มิ.ย.63

หลักสูตร เทคนิคการจูงใจเพื่อการบริหารที่มีคุณภาพ 11 มิ.ย.63

 หลักสูตร เทคนิคการจูงใจเพื่อการบริหารที่มีคุณภาพ

            ารสร้างกรอบความคิดการทำงานที่ตนเองทำอยู่ และการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีความสุขเป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่ เพราะต้องต่อสู้กับความคิดและจิตใจ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องให้เปลี่ยนแปลง และถ้าจะพัฒนาในเห็นคุณค่าในการทำงาน โดยมีหลักในการคิด ประสานงานที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องต่อเนื่องด้วยแล้ว ยิ่งยากมากขึ้นไปอีก  เพราะธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ไหลไปสู่ที่ต่ำที่ไม่มีคุณภาพ การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการทำงาน รวมเห็นคุณค่าขององค์ จึงเป็นงานทวนกระแสความคิดของผู้คนส่วนใหญ่

                        หลักสูตร เทคนิคการจูงใจเพื่อการบริหารที่มีคุณภาพ ป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าในการทำงาน และการประสานอย่างไรในเป็นสุข เพราะชีวิตนี้ เราทุกคนมีเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จกันทุกคน  โดยจะสอนหลักในการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการปรับทัศนคติ การคิดเชิงบวก การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างสำนึกในการทำงานเป็นทีม จนสามารถปฎิบัติงานได้จริง

 

 1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีกรอบความคิดด้านผู้นำ และมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน

 • เพื่อสร้างลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการทำงานให้แก่ผู้บริหาร

 • เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการทำงานที่ถูกต้อง

 

 1. วิธีการดำเนินการ

        เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม  การระดมสมอง  การฟังการบรรยาย  และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

 

4.วิทยากรคุณภาพ

             อ. ประกาศิต    สพฤกษ์ศรี บรรยายภาคทฤษฎี แบบการทอล์คโชว์(จูงใจให้เห็นคุณค่า)

            เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม และศึกษาในการสร้างสำนึกและทัศนคติทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอาจารย์พิเศษสอนของมหาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

หัวข้อหลักสูตร     

1 ธรรมชาติมนุษย์และหลักแห่งความจูงใจ

 • 5 ปัญหาแห่งหลักคิดที่ผิดๆ

 • วงจรการคิด สู่ชีวิตที่มีคุณภาพ

 • ทฤษฎี แรงจูงใจสู่หลักการบริหารคน

 • อุปนิสัย แห่งความสำเร็จ

 • การปรับปรุงตนเองเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์สู่ผู้นำที่เป็นเลิศ

 • การปรับปรุงตนเองสู่ผู้นำ

 • การพัฒนาด้านการควบคุมตนเอง

 • หลักคิด สร้างสรรค์สู่การพัฒนาคนและงาน

3 เทคนิคจิตวิทยา สู่คุณภาพและประสิทธิภาพ

 • แบบอย่างผู้ประสบความสำเร็จมืออาชีพ

 • เทคนิคการใช้ภาษาในการสื่อสารแบบ

 • จิตวิทยาการเป็นผู้นำ สู่การพัฒนาลูกน้อง

4 การประสานความต่างสู่ ความสำเร็จขององค์กร

 • มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม

 • กฎทองของมนุษย์สัมพันธ์กับความสุขในกาทำงาน

 • คุณธรรมผู้นำกับการปกครองลูกน้อง

สรุปตอบคำถาม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com