หมวดหมู่: PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ

หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย 7 New QC Tools (Technical solutions with 7 New QC Tools) 30 ม.ค.63

หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย 7 New QC Tools (Technical solutions with 7 New QC Tools) 30 ม.ค.63

หลักการและเหตุผล (Introduction)

7 New QC Tools เป็นเครื่องที่นำมาแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC Problem) วงจรในการบริหาร (Wheel of P-D-C-A) โดยเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหา การหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมาย ตลอดจนการตรวจติดตามผลการแก้ปัญหา ฉะนั้นเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดนี้จะช่วยให้ผู้ใช้เกิดแนวความคิด วางแผนการแก้ไข ได้อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี

หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย 7 New QC Tool มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้โดยทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อเรียนรู้ในการแก้ปัญหาจากเครื่องมือทั้ง 7 xitg4m

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนการเครื่องมือ 7 New QC tools
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในวัตถุประสงค์ในเป้าหมายขององค์กรว่าต้องเดินไปยังจุดใด โดยเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Part 1:Introduction

 • เป้าหมายสัมพันธ์กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างไร
 • ความอยู่รอดขององค์กรในสถานการณ์ปัจจุบัน
 • ความหมายของปัญหา
 • ประเภทของปัญหา ปัญหาคืออะไร?
 • Workshop กิจกรรมกลุ่มด้วยหลักการโค้ชผ่านเครื่องมือ Points of you

Part 2 : 7 New QC Tools

 • แผนภูมิการจัดกลุ่มความคิด (Affinity Diagram)
 • แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ (Relation Diagram)
 • แผนภูมิต้นไม้ตัดสินใจ (Tree Diagram)
 • แผนภูมิเมตริกซ์ (Matrix Diagram)
 • แผนภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเมตริกซ์ (Matrix Data Analysis Chart)
 • แผนภาพทางเลือกตัดสินใจ เพื่อบริหารความเสี่ยง (Process Decision Program Chart)
 • แผนภูมิลูกศร (Arrow Diagram)
 • Workshop กิจกรรมกลุ่ม การเลือกใช้7 New QC Tools ให้เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิกบริษัท ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Service Communication & Complaint Management) 16 ธ.ค.62

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Service Communication & Complaint Management) 16 ธ.ค.62

สำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ที่ต้องเพิ่มเติมทักษะด้านการรับมือกับข้อร้องเรียน

ในปัจจุบันที่การทำตามความคาดหวังเป็นเรื่องที่ยากมากมายในการให้บริการลูกค้า แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า องค์กรใดสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ย่อมมีชัยเหนือคู่แข่ง แต่หากความคาดหวังของลูกค้ามักนำมาซึ่งความยากในการปฏิบัติตามความต้องการโดยผู้ให้บริการที่มีทักษะความเข้าใจในบริการที่ยังไม่มากพอ จึงทำให้เกิดข้อร้องเรียนได้ง่าย ก่อเกิดเป็นความผิดหวังต่อการบริการ อันจะนำมาซึ่งปัญหาที่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อง การร้องขอ ที่ตามมาด้วยค่าชดเชย ค่าเสียหาย หรือแม้กระทั่งถึง สคบ. ทำให้การบริการในยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า หากจะทำบริการให้เหนือระดับก็ต้องเตรียมใจรับกับข้อร้องเรียนที่จะเกิด ดังนั้นการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือรับมือข้อร้องเรียนก่อนจะบานปลายจึงถือเป็นกลยุทธ์ที่จะประคับประคองไม่ให้ปัญหานั้นใหญ่เกินไปจนถึงขั้นจัดการไม่ได้ เพราะในยุคนี้มีองค์กรมากมายที่พลาดท่าให้กับการจัดการข้อร้องเรียนซึ่งทำให้ความภักดีต่อแบรนด์ของลูกค้าลดน้อยลงหากองค์กรไม่แก้ไขปัญหาในเรื่องด้วยการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการรับมือ องค์กรก็จะเสียลูกค้าและขาดความยั่งยืน

 

สิ่งที่จะได้รับ
   1) ผู้เข้าอบรมตระหนักในวิถีการบริการและการจัดการข้อร้องเรียน

2) ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงแนวทางการแยกประเภทข้อร้องเรียนในหลายระดับ

3) ผู้เข้าอบรมเข้าใจในขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม

4) ผู้เข้าอบรมรับรู้ถึงการปัญหาประเภทต่างๆ และต้นตอของปัญหาทั้งปวง

5) ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างมีมาตรฐาน

หัวข้อข้อสัมมนา

 • ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน
  · ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน
  · เข้าใจมุมมองตนเอง และมุมมองลูกค้า
  · สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้าและการร้องเรียน

Workshop คุณเข้าใจข้อร้องเรียนดีแค่ไหน
   · ข้อร้องเรียน ความเครียดที่พนักงานต้องรับมือ
· 
การรับรู้ถึงปัญหาและวิธีเปลี่ยนมุมความคิด
· เทคนิคบริหารความกดดัน
· หลัก 5 ข้อ ควบคุมตนจากการเจรจากับลูกค้า
   · กิจกรรม รับมือกับปัญหาลูกค้าผ่าน Case Study
   · การควบคุมอารมณ์อย่างชาญฉลาด
· การรู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองในการแก้ไขปัญหา
· หัวใจบริการที่สร้างความต่างจะเปลี่ยนประสบการณ์ที่แย่ให้กลายเป็นดี
· มุมมองที่สองบ่งบอกปัญหาของลูกค้าและการจัดการปัญหา
   · กิจกรรม การจัดการอารมณ์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด
   · การจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นหลังการทำงาน
· ความสุภาพทางน้ำเสียงและการออกเสียง
· มุ่งสู่การสร้างรูปแบบการทำงานที่มีความสุข
· โอกาส เบื้องหลังปัญหาเมื่อลูกค้าร้องเรียน

        สรุปการบรรยาย

วิทยากร   อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล (Master of Business Administration (M.B.A)  ประสบการณ์การสอนกว่า10 ปี ด้านการขาย, การตลาด, การบริการ และ Team Building จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง อาทิ โตโยต้า นิสสัน MBK ปริญสิริ ธนาคารกสิกรไทย ทีโอที ฯลฯ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ผลงานการเขียนบทความวิชาการต่างๆ และหนังสือ Ebook : กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน (Sale 2)

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC 16 ธ.ค.62

ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC 16 ธ.ค.62

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การสื่อสารถือเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญในยุคปัจจุบันของการทำงาน หากมีการสื่อสารแล้วผู้อื่นเข้าใจ ผู้รับสารยอมรับนั้นถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง แต่มนุษย์นั้นเกิดมามีความแตกต่างกัน การรับรู้ก็ย่อมแตกต่างกันออกไปด้วย ดังนั้นหากเราสามารถเรียนรู้ว่าคนแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน เราจำเป็นต้องมีทักษะ และวิธีการที่แตกต่างกันออกไปเพื่อสื่อสารให้คนแต่ละประเภทนั้นเข้าใจ และสามารถเข้าถึงในสิ่งที่เขาเหลานั้นมีความแตกต่างกัน

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนในแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน รมถึงวิธีการต่างในการประสานงานเพื่อให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาให้เป็นไปตามเป้าหมายหน่วยงานหรือสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการเรียนรู้ผ่านทฤษี D-I-S-C โดยเป็นอีหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมที่ใช้การสื่อสารในการทำงาน และการประสานงานได้เป็นอย่างดี

 

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้พฤติกรรมพื้นฐานของคนแต่ละสไตล์ตามหลัก D-I-S-C
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะและความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งของตนเอง ฝึกทักษะสื่อสารด้วยการพูด หลังของการฟัง หลักของการตั้งคำถาม เพื่อนพไปพัฒนางานของตนเองได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • คุณครูแกนนำ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม รายละเอียด
8.30-9.00 ลงทะเบียน

 

 
 

09.0   – 10.30

กิจกรรมสร้างประสบการณ์แรกพบ  (คำถามที่ทรงพลัง)

·        กรอบแนวคิดการสื่อสาร และการประสานงาน

·        การเรียนรู้ธรรมชาติของคน

·        การสำรวจตนเองด้วยหน้าต่าง 4 บาน

·        กิจกรรมกลุ่ม  การสื่อสาร ด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังโดยหลักการโค้ช ด้วยเรื่องมือระดับโลก Point of You หลักของการตั้งคำถาม

 

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น  การสื่อสาร การประสานงาน และการทำกิจกรรมด้วยหลักของการโค้ชด้วยเครื่องมือ Point Of You

 

10.30 – 10.45 พักเบรก  
 

10.45 – 12.00

5 ทักษะที่จำเป็นของการสื่อสาร

·        การสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมในการทำงาน

·        การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

·        เรียนรู้คน  4 ประเภทด้วยหลักการปรับตัวเพื่อการทำงานกับผู้อื่นด้วย

·        กิจกรรมทดสอบตนเองด้วยหลัก DISC

 

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอ

โดยการเรียนรู้คน 4 ประเภท 4 สไลค์  รวมถึงการเรียนรู้เพื่อการปรับตัว

12.00 – 13.00 พักเที่ยง  
13.00 – 14.30 ·        การบริหรความขัดแย้งในการบริหารงาน

·        หลักสำคัญของการทำงานร่วมกัน วินัย หน้าที่ และความรับผิดชอบต่องาน

·        กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ  (แย่งกลุ่ม)

วิทยากรบรรยาย  โดยให้หลักการบริหารความขัดแย้ง หลักของการประสานงานที่ดี  และทำกิจกรรมด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ พร้อมนำเสนอ
14.30 – 14.45 พักเบรก  
14.45 – 16.00 ·        การประสานงานผ่านเครื่องมือพิเศษโดยนำหลัก HO-Ren-So มาประยุกต์ใช้กับ D-I-S-C

·        การสร้าง Commitment ร่วมกันในการทำงาน

·        ถาม-ตอบ

 

วิทยากรบรรยาย ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอ โดยนำหลัก HO-Ren-So มาประยุกต์ใช้กับ D-I-S-C และการสร้าง Commitment ร่วมกันในการทำงาน

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม การชม VDO
 • การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

รายละเอียดการดำเนิน

 • 9-00-16.00

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

หลักสูตร เทคนิคการใช้ Microsoft Excel แบบ Advanced ฝึกปฏิบัติจริง 23 ม.ค.63

หลักสูตร เทคนิคการใช้ Microsoft Excel แบบ Advanced ฝึกปฏิบัติจริง

โปรแกรม Microsoft  Excel  นับว่าเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่มีประโยชน์มากมาย มีความสามารถรอบด้าน นำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย หากใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวก และรวดเร็ว  หลักสูตรนี้ มุ่งให้คำแนะนำและฝึกปฏิบัติให้กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบและเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือและสูตรต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft  Excel  เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรนี้ มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้…

+  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและสูตรต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel

+  ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel

+  สามารถนำเอาเทคนิคการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel

ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมในการทำงานปัจจุบัน

หัวข้อเรียนรู้ :

เวลา                                        กิจกรรมการเรียนรู้

08.30 – 09.00 น.                     ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel แบบ Advanced

 1. การสร้างสูตรและฟังก์ชั่นในระดับสูง
 • ทบทวนการสร้างสูตรและฟังก์ชั่นบน Excel
 • การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น SUMIF(S), COUNTIF(S), COUNTA
 • การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น AND, OR, NOT เพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไข
 • การซ้อนฟังก์ชั่น, การใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP และ HLOOKUP ซ้อน IF
 • การประยุกต์ใชัฟังก์ชั่น INDEX, MATCH, OFFSET และ TRANSPOSE
 • แนะนำการ Format และการสร้างสูตรคำนวณทางด้านวันและเวลาได้อย่างถูกต้อง  (NOW, TODAY, DATE, TIME, DATEDIF, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, HOUR, MINUTE, SECOND)

 

12.00 – 13.00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 17.00 น.                2. การใช้เครื่องมือทำงานกับฐานข้อมูลบน Excel

 • แนะนำเครื่องมือการทำงานกับฐานข้อมูลบน Excel (Database Management Tools)
 • การใช้ Auto Filter เพื่อค้นหาข้อมูลและกรองข้อมูล
 • การใช้ Advanced Filter เพื่อจัดการกับข้อจำกัดของ Auto Filter
 • การ Sort แบบ Single-Field, Multi-Field และ Special-Field
 1. การใช้เครื่องมือตรวจสอบข้อมูลบน Excel
 • การสร้าง Data Validation เพื่อป้องกันข้อมูลที่ผิดพลาดเข้าสู่ระบบข้อมูลบน Excel
 • การสร้าง Data Validation เพื่อแสดงข้อมูลในเซลล์แบบ List Item ช่วยให้ใช้ข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • การใช้ Text to Columns เพื่อแบ่งข้อมูลเป็นหลายๆ Column แบบอัตโนมัติ
 1. การใช้เครื่องมือจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด (Conditional Formatting)
 • เรียนรู้การจัดรูปแบบของข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดขั้นพื้นฐาน (Basic Conditional Formatting)
 • เรียนรู้การจัดรูปแบบของข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดขั้นซับซ้อน (Advanced Conditional Formatting)
 1. การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล (What-If Analysis) ด้วย Data Table
 • เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Data Table
 • เทคนิคการหาค่าผลลัพธ์ที่ต้องการแบบอัตโนมัติด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล Goal Seek
 • การสร้างแผ่นงานพยากรณ์ ( Forcast Sheet) สำหรับคาดการณ์มูลค่าตัวเลขในอนาคต
 1. 6. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable และ PivotChart
 • การใช้เครื่องมือ Releationship สำหรับสร้างความเชื่อมโยงในการสรุป Pivot Table ของข้อมูลที่มาจากหลายๆ Sheet

รูปแบบการเรียนรู้ :

+  บรรยายแบบกระชับและการฝึกปฏิบัติการ (Mini-Lecture and Workshops)

+  การถาม-ตอบ (Question & Answer)

+  วิทยากรให้คำแนะนำ (Practices with Recommendation)

อาจารย์ ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ

ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (MBA สาขาการจัดการ)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานคุณภาพ และผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วยผู้ช่วยวิทยากรอีกหนึ่งคนที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำระหว่างฝึกปฏิบัติ 

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิกบริษัท ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจัดฝึกอบรม : ระยะเวลา 1 วัน ตามวันที่บริษัทกำหนด   

 

ระยะเวลา : ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น.  

 

กลุ่มเป้าหมาย :  พนักงานจากทุกสายงานที่กำหนด

 

วิทยากร : 

 

ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (MBA สาขาการจัดการ)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)                                                            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานคุณภาพ และผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรโรงงานอุตสาหกรรม

(ประวัติวิทยากรตามแนบ)

พร้อมด้วยผู้ช่วยวิทยากรอีกหนึ่งคนที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำระหว่างฝึกปฏิบัติ 

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิผล สำหรับหัวหน้างาน 4 ก.พ.63

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิผล สำหรับหัวหน้างาน 4 ก.พ.63

ในชีวิตการทำงานของบุคลากรระดับบังคับบัญชานั้น ต้องสื่อสารแทบจะตลอดเวลา ไม่ว่าจะพูดคุยอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกับลูกน้อง การทำความเข้าใจลูกน้อง การแก้ไขปัญหาในการทำงาน หรือเรื่องใดก็ล้วนแต่ต้องอาศัยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล หากแต่การสื่อสารก็ยังหลายเป็นปัญหาหนึ่งของบุคลากรที่ทำหน้าที่บังคับบัญชาคนทำงาน อันควรได้รับการฝึกอบรมพัฒนา                    

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

ภายหลังจากการเรียนรู้ครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมเรียนรู้จะมีการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้

 • ความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายพฤติกรรมตามพื้นนิสัยที่แตกต่างกัน 4 แบบของคนทำงาน
 • ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสำคัญของการสื่อสารแบบ 2 สร้างสำหรับการทำงานเป็นทีม                              (สร้างความสัมพันธ์-สร้างผลงานที่ดี)
 • การเลือกแนวทางการสื่อสารด้วยการพูด การฟังและการปฏิบัติอื่นกับเพื่อนร่วมงาน/หัวหน้างาน                                                       ที่มีความแตกต่างกันในรูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
 • ทักษะในการสื่อสารด้วยการพูด การฟังและการตั้งคำถามเพิ่มขึ้น
 • การสำรวจข้อเด่นข้อด้อยในการสื่อสารของตน และระบุความต้องการปรับปรุงการสื่อสารของตนเองได้

ใครควรเข้า (Who Should Attend)

พนักงานระดับบังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการจากทุกสายงาน 

หัวข้อเรียนรู้ :  

คุณค่าความสำคัญของการสื่อสารรสำหรับผู้บังคับบัญชา

คุณค่าความสำคัญของการสื่อสารแบบ 2 สร้าง 

     –   สร้างสัมพันธ์

     – สร้างผลงาน

พฤติกรรมตามช่วงวัย (เจนเนอเรชั่น) ที่ต่างกันของคนทำงาน 

     กิจกรรมกลุ่ม : แนวทางสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับคนทำงานแต่ละช่วงวัย

ทำความเข้าใจพฤติกรรมตามนิสัย 4 แบบของคนทำงาน พร้อมทดลองประเมินตนเอง

     กิจกรรมกลุ่ม : แนวทางการสื่อสารตามนิสัย 4 แบบของคนทำงาน

การปรับใช้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับคนแต่ละแบบตาม DISC

     – กับการประสานงาน

     – กับการติดตามงาน เป็นต้น

ความคิดทางบวกเพื่อการสื่อสารทางบวก

     ฝึกปฏิบัติ : ฝึกสะท้อนการคิดทางบวกกับสถานการณ์ที่กำหนด 

การพูดทางบวกเพื่อสร้างความรู้สึกอยากทำงานให้กับตนเอง

     ฝึกปฏิบัติ : ฝึกพูดทางบวกกับตนเองตามสถานการณ์ที่กำหนด 

การฟังอย่างตั้งใจ (Deep Listening) ด้วยการฟัง 3 ความ เพื่อให้เก็บสารได้อย่างครบถ้วน

การจับประเด็นจากการฟัง

    ฝึกปฏิบัติ : จับประเด็นและสรุปประเด็นของการพูดคุยตามที่กำหนด 

การตั้งคำถามเพื่อเคลียร์ความเข้าใจบ่อยในการสื่อสารด้วยคำถามปลายเปิด 

    กิจกรรม :  “รู้มั้ยฉันคิดถึงใคร”  

ภาษากาย (Body Language) ที่ต้องอ่านให้เข้าใจเพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล

    ฝึกปฏิบัติ : ฝึกอ่านภาษากาย 

ค้นหาข้อเด่นและข้อด้อยที่ต้องการพัฒนาการสื่อสารของตนเอง

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ  

กลุ่มเป้าหมาย :

    เจ้าของธุรกิจขนาด SME

    ผู้จัดการ/หัวหน้างานทุกสายงาน

    วิทยากรภายในที่ให้ความรู้เรื่องการสื่อสาร  ผู้สนใจทั่วไป

อาจารย์กิตติ องอาจเชาว์เลิศ

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจ

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิกบริษัท ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

 

หลักสูตร OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 30 ม.ค.63

หลักสูตร OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 30 ม.ค.63

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การกำหนดเป้าหมายขององค์กร และทิศทางในการทำงาน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ( Vision )และพันธกิจ ( Mission ) ขององค์กร เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้พนักงานที่ทำงานในองค์กร สามารถรับทราบ เข้าใจเป้าหมายเดียวกันและร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นด้วยกันเพื่อองค์กร OKRs (Objective and Key Results) เป็นแนวคิดในการบริหารงาน ที่เริ่มเข้ามาและนิยมใช้กันมากขึ้นในหลายองค์กร OKRs มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งพนักงานและองค์กร ทำให้หลายองค์กรนำ OKRs เข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์  (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้แนวคิด OKRs (Objective and Key Results) ในการบริหารงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และทราบถึงแนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการนำ OKR มาปรับใช้ในองค์กร สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 1. OKRs คืออะไร
 2. ภาพรวมแนวคิดของ OKRs ในการตั้งเป้าหมายขององค์กร
 3. หลักการในการตั้ง OKRs ( Objective and Key Results)
 4. ตัวอย่างการตั้ง OKRs ขององค์กร
 5. เปรียบเทียบหลักการต่างๆ MBO,KPIs,BSC และ OKRs
 6. แนวทางนำ OKRs มาใช้ในองค์กร
 7. การเตรียมความพร้อมในการใช้ OKRs
 8. Mindset และ วัฒนธรรม CFR
 9. Timeline ในการใช้ OKRs ในองค์กร
 10. OKRs กับการประเมินผลในองค์กร
 11. เปรียบเทียบการวัดผล KPI และ OKRs
 12. การเตรียม OKRs และเชื่อมโยง OKRs กับ Mission & Vision ขององค์กร
 13. การติดตามและประเมินผล OKRs
 14. สรุป OKRs

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม การชม VDO
 2. การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรม สรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการ
 • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 9001 : 2015 Certificated by IRCA
 • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 14001:2015  Certificated by IRCA
 • ประกาศนียบัตร การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization Development รุ่นที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ( จำนวน 8 วัน)
 • ประวัติการทำงานปัจจุบัน
  • วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร
  • ที่ปรึกษาบัญชี-การเงิน
  • ที่ปรึกษาธุรกิจโครงการ RISMEP ประจำศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ชลบุรี

  ที่ปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิกบริษัท ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณเพื่อการบริหารงาน 16 ม.ค.63

หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณเพื่อการบริหารงาน 16 ม.ค.63

หลักการและเหตุผล

จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อการลงทุนที่เหมาะสม

โดยหลักสูตร  การวิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณเพื่อการบริหารงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการบริหารการเงินให้แก่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทให้สอดคล้องภายใต้ภาพการจัดการและการวางแผนให้เหมาะให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

 1. เจ้าของกิจการ
 2. ตัวแทนฝ่ายบริหาร
 3. บุคคลที่มีความสนใจ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจสำหรับโครงการลงทุน

หัวข้อการเรียนรู้

 • หน้าที่ของผู้บริหารสาขาต้องมีอะไรบ้าง ?
 • การเงินเกี่ยวข้องอย่างไร ?
 • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน Ratio
 • Concept การจัดทำงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
 • งบประมาณ (BUDGETING) คืออะไร
 • วงจรงบประมาณ (BUDGETING PROCESS)
 • ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ (Budgeting)
 • การจัดทำงบประมาณดำเนินงานโดยพิจารณาถึง ยอดขาย กำไร ต้นทุนต่างๆ
 • การติดตามและประเมินประสิทธิภาพของงบประมาณผู้รับผิดชอบ โดยใช้เครื่องมือต่างเช่น
 • วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback period method)
 • วิธีผลตอบแทนจากการลงทุน (The internal rate of return method)
 • ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
 • สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการเรียนรู้

 • การบรรยาย การสาธิต  กิจกรรมการเรียนรู้  และ การอภิปรายกลุ่ม

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

1 วัน

การประเมินผล

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการ
 • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 9001 : 2015 Certificated by IRCA
 • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 14001:2015  Certificated by IRCA
 • ประกาศนียบัตร การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization Development รุ่นที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ( จำนวน 8 วัน)
 • ประวัติการทำงานปัจจุบัน
  • วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร
  • ที่ปรึกษาบัญชี-การเงิน
  • ที่ปรึกษาธุรกิจโครงการ RISMEP ประจำศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ชลบุรี

  ที่ปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิกบริษัท ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

 

 

หลักสูตร การสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กรสำหรับ HR 24 มิ.ย.63

หลักสูตร การสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กรสำหรับ HR 24 มิ.ย.63

หลักการและเหตุผล (Introduction)

โลกแห่งการทำงานปัจจุบัน เต็มไปด้วยการแข่งขันทางธุรกิจ “บุคลากร” ถือเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญยิ่ง องค์กรใดมีบุคลกรที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพตรงตามความต้องการขององค์กร ย่อมสร้างความได้เปรียบอย่างยิ่งในการแข่งขันทางธุรกิจ ดังนั้น การสรรหาบุคลากรจึงต้องเป็นการสรรหาเชิงรุก ที่รวดเร็ว ฉับไว และได้คนที่ใช่สำหรับองค์กร ทั้งนี้ การสร้างภาพลักษณ์และแบรนด์องค์กร จึงมีส่วนสำคัญในการทำให้ผู้สมัครเกิดความรับรู้  ประทับใจ และสนใจในตัวองค์กรหลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการสรรหาเชิงรุกและการสร้างแบรนด์องค์กรให้เกิดความมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กรมากขึ้น

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การสรรหาเชิงรุกและการสร้างแบรนด์องค์กร

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจเทคนิคการสรรหาเชิงรุกและการสร้างแบรนด์องค์กร

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางเพื่อนำไปใช้ในองค์กรตนเอง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

เจ้าหน้าที่แผนก HR ฝ่าย Recruitment & Selection

หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการสรรหาและสร้างแบรนด์องค์กร

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.สถานการณ์การสรรหาบุคลากรในยุคปัจจุบัน

2.ความหมายของ การสรรหาเชิงรุก

3.การสรรหาเชิงรุกเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์องค์กรอย่างไร

4.ประโยชน์ของการสรรหาเชิงรุกและการสร้างแบรนด์องค์กรเพื่อการสรรหา

5.เทคนิคการสรรหาเชิงรุก

 • วิเคราะห์ภายใน
 • สาเหตุที่คนลาออก
 • บริบทที่ดึงดูดพนักงาน
 • ขั้นตอนการสรรหา
 • วิเคราะห์ภายนอก
 • คู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน
 • คู่แข่งต่างธุรกิจ

6.วิธีการสรรหา

 • การสรรหาจากภายในบริษัท เช่น Referral Program การสร้าง recruiter
 • ลงโฆษณาทางอินเตอร์เนต
 • การใช้ Social Media – Website บริษัท, Facebook , Line Official ,Line Group,Linkedin

,สื่อเฉพาะทาง

 • การใช้ Recruitment Agency,HeadHunter

7.การสร้างแบรนด์องค์กรเพื่อการสรรหาคัดเลือก

 • ความหมายของ Employer Branding (EB) –และ Recruitment Marketing (RM) – การตลาดเพื่อการสรรหาบุคลากร

8.เทคนิคการสร้างการตลาดเพื่อการสรรหา

 • เนื้อหา Content
 • ภาพ องค์ประกอบทางศิลป์
 • ช่องทางการสื่อสาร

ตัวอย่างการทำการตลาดเพื่อการสรรหา

9.การปรับเครื่องมือการสรรหาให้ทันและเหมาะสมกับยุคสมัย

 1. สรุปหลักการสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กร

Workshop

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. บรรยาย พร้อมปฏิบัติผ่านกิจกรรม Workshop
 2. การทบทวนประเด็นความเข้าใจพร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิทยากร

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

Summary profile

ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Administration ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอิเลคทรอนิก ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ Oil & Gas และอุตสาหกรรมอาหาร ดำรงตำแหน่ง Manager, SR.Manager HRBP, และ HR Director มีความถนัดในงาน HR Generalist และมีความเชี่ยวชาญใน Corporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & Development และ Performance Management System

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

 

หลักสูตร Leader as Coach and Facilitator 19 พ.ค.63

หลักสูตร Leader as Coach and Facilitator 19 พ.ค.63

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ผู้นำคือผู้ที่อยู่ในบทบาทหน้าที่ที่สำคัญยิ่งในองค์กร เป็นผู้ที่คิดกลยุทธ์ วางแผน ดำเนินการ แก้ไขปัญหา และนำพาองค์กร พาทีมงานไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่องค์กรตั้งไว้ ผู้นำมีคุณสมบัติหลากประการ ทั้งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะและทักษะต่างๆที่สามารถเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธากับทีมงาน ทักษะที่สำคัญที่ผู้นำต้องมีในปัจจุบันคือ ทักษะ Coach และ Facilitator ทั้งสองทักษะนี้ มีความสำคัญที่จะสามารถพัฒนา นำพา ผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน ไปสู่การคิดด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ( Self – Solution Thinking ) ซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรใดมีผู้นำที่มีทักษะด้าน Coach และ Facilitator จะนำไปสู่การสร้างทีมงานและผลงานที่มีคุณภาพ สามารถสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของผู้นำแบบ Coach และ Facilitator

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจกระบวนการในการ Coach และเทคนิคต่างๆ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางเพื่อนำไปใช้ในองค์กรตนเอง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

หัวหน้างาน ผู้จัดการ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.ผู้นำคือใครในองค์กร และลักษณะของผู้นำ

2 ทักษะของผู้นำที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน

3.บทบาทของผู้นำในการ การโค้ช Coach

4.กระบวนการและขั้นตอนในการโค้ช รูปแบบ TAPS Model

5.การเข้าใจคนประเภทต่างๆ และหลักการที่ผู้นำควรตระหนัก SCARF Model

6.บทบาทของผู้นำในการเป็น Facilitator

7.เทคนิคการติดตามผลด้วย GROW Model

8.การสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันแบบ CFR

Workshop

9.สรุปประเด็นการเรียนรู้

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 17.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. บรรยาย และเรียนรู้ผ่านการอบรมและดูคลิป พร้อมทั้งการถาม-ตอบ
 2. การทบทวนประเด็นความเข้าใจผ่าน WORKSHOP พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิทยากร

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

Summary profile

ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Administration ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอิเลคทรอนิก ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ Oil & Gas และอุตสาหกรรมอาหาร ดำรงตำแหน่ง Manager, SR.Manager HRBP, และ HR Director มีความถนัดในงาน HR Generalist และมีความเชี่ยวชาญใน Corporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & Development และ Performance Management System

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

หลักสูตร การบูรณาการความสัมพันธในองค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน ( Relationship Integration in Organization for sustainable success ) 11 ก.พ.63

หลักสูตร การบูรณาการความสัมพันธในองค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน ( Relationship Integration in Organization for sustainable success ) 11 ก.พ.63

หลักการและเหตุผล (Introduction)

   การสร้างความสัมพันธที่ดีในองค์กรคือการสร้างความรู้สึกที่ดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูล เกิดความผูกพัน เข้าใจซึ่งกันและกัน ระหว่างบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ทั้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง และระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งส่งผลให้การทำงานของแต่ละบุคคลเกิดประสิทธิภาพ อันนำไปสู่ประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร

ทักษะการสร้างความสัมพันธภาพเป็นทักษะที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งความสัมพันธภาพระหว่างบุคคลจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัจัยภายในคือตัวบุคลากรเอง และปัจจัยภายนอกคือระบบนิเวศขององค์กร การบูรณาการความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่ดี ย่อมทำให้เกิดผลลัพธ์ของความร่วมมือร่วมใจอันทำให้เกิดความสำเร็จกับแก่องค์กรอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์  (Objective)

 1. เพื่อบุคลากรในองค์กรได้ทราบถึงเทคนิคของการสร้างความสัมพันธ์
 2. เพื่อบุคลากรได้เรียนรู้เข้าใจตัวเอง และคนอื่น รวมทั้งสามารถยอมรับความแตกต่าง

3.เพื่อเข้าใจบทบาทของแต่ละส่วนงานและหน้าที่ที่ทุกคนเชื่อมโยงกัน

4.เพื่อลดความขัดแย้งภายในองค์กรระหว่างหน่วยงาน และระหว่างบุคคล

 1. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

รูปแบบที่ 1 สำหรับการจัดคอร์สสำหรับพนักงานทั้งองค์กร

รูปแบบที่ 2 สำหรับกับจัดคอร์สสำหรับระดับ หัวหน้างาน  ผู้จัดการขึ้นไป

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานในองค์กร

2.องค์ประกอบของมนุษย์สัมพันธ์และวิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 1. พลังความคิดเชิงบวก (The Power of Positive Thinking) พลังการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
 2. เทคนิคการวิเคราะห์ความเป็นตนเอง (Being) เพื่อเข้าใจตนเอง

5.การแลกเปลี่ยนความเป็นตนเองกับบุคคลอื่น บทบาทหน้าที่ ความเป็นตัวเอง

( Group Conversation )

Workshop เพราะ ( หัวใจ ) เราผูกกัน ( We are all Engaged )

6.การสร้างความสัมพันธ์โดยผ่านการสื่อสาร 3 V – Vocal,Verbal ,Visual

7.สมการแห่งความสำเร็จ

7.การฝึกทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Listening Skill)

8.คุณค่าของการอยู่ร่วมกัน ( Feedback and Recognition )

    Workshop ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ ( Once we are closer )

 1. สุขแล้วสำเร็จ หรือสำเร็จแล้วจึงสุข

10.ความสัมพันธ์ที่ดี ความสุขของคน สร้างอะไรให้องค์กร

กิจกรรม New M-R-M สู่ความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

12.สรุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 17.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. บรรยาย พร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ
 2. ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้และสิ่งที่ได้จากการเรียนเพื่อทบทวนความเข้าใจ

วิทยากร

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

Summary profile

ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Administration ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอิเลคทรอนิก ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ Oil & Gas และอุตสาหกรรมอาหาร ดำรงตำแหน่ง Manager, SR.Manager HRBP, และ HR Director มีความถนัดในงาน HR Generalist และมีความเชี่ยวชาญใน Corporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & Development และ Performance Management System

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage