หมวดหมู่: PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ

เรียนออนไลน์ หลักสูตร Leader as Coach and Mentor ทักษะการเป็นผู้นำแบบโค้ช 27 พ.ค.63

เรียนออนไลน์ หลักสูตร Leader as Coach and Mentor ทักษะการเป็นผู้นำแบบโค้ช 27 พ.ค.63

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ผู้นำคือผู้ที่อยู่ในบทบาทหน้าที่ที่สำคัญยิ่งในองค์กร เป็นผู้ที่คิดกลยุทธ์ วางแผน ดำเนินการ แก้ไขปัญหา และนำพาองค์กร พาทีมงานไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่องค์กรตั้งไว้ ผู้นำมีคุณสมบัติหลากประการ ทั้งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะและทักษะต่างๆที่สามารถเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธากับทีมงาน ทักษะที่สำคัญที่ผู้นำต้องมีในปัจจุบันคือ ทักษะ Coach และ Mentor ทั้งสองทักษะนี้ มีความสำคัญที่จะสามารถพัฒนา นำพา ผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน ไปสู่การคิดด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ( Self – Solution Thinking ) ซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรใดมีผู้นำที่มีทักษะด้าน Coach และ Mentor จะนำไปสู่การสร้างทีมงานและผลงานที่มีคุณภาพ สามารถสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของผู้นำแบบ Coach และ Mentor

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจกระบวนการในการ Coach และเทคนิคต่างๆในการเป็น Mentor

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางเพื่อนำไปใช้ในองค์กรตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

หัวหน้างาน ผู้จัดการ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.ผู้นำคือใครในองค์กร และลักษณะของผู้นำ

2 ทักษะของผู้นำที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน

3.บทบาทของผู้นำในการ การโค้ช Coach

4.กระบวนการและขั้นตอนในการโค้ช รูปแบบ TAPS Model

5.การเข้าใจคนประเภทต่างๆ และหลักการที่ผู้นำควรตระหนัก SCARF Model

6.บทบาทของผู้นำในการเป็น Mentor

7.เทคนิคการติดตามผลด้วย GROW Model

8.การสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันแบบ CFR

Workshop

9.สรุปประเด็นการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning ในระหว่างการฝึกอบรม เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60 : 40

 

วิทยากร

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

ราคาหลักสูตรออนไลน์

ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 2,200

ลงทะเบียนพร้อมกัน 5 ท่านขึ้นไป เหลือ ท่านละ 2,000

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารคน สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน (HR for Non HR) 19 พ.ค.63

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารคน สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน (HR for Non HR) 19 พ.ค.63

หลักการและเหตุผล (Introduction)

หัวหน้างาน และ ผู้จัดการสายงาน เป็นผู้มีหน้าที่บทบาทที่สำคัญในการบริหารจัดการงานในหน้าที่และดูแลบริหารและพัฒนาผลการการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการจะบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชานั้นจะต้องรู้จักแนวทางบริหารพัฒนาบุคลากรขององค์กร และทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อทำให้งานในการดูแลบริหารและบริหารพัฒนาบุคลากรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หากหัวหน้างาน ผู้จัดการมีทักษะการบริหารบุคลากรที่ดี ย่อมทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและทั้งทีมงานดีไปด้วย อันส่งผลต่อความสำเร็จร่วมกันคือเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน เข้าใจบทบาทที่สำคัญและแนวปฏิบัติในการบริหารและพัฒนาบุคลากร

 1. เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานเรียนรู้และสามารถใช้เทคนิคในการบริหารบุคลากรได้อย่างเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพ
 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารบุคลากรของหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในองค์กร
 3. เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อทำงานร่วมกันกับ HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสำเร็จในองค์กรร่วมกัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน ( Line Manager )

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 1. เป้าหมายและความสำเร็จขององค์กร
 2. การบูรณาการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
 3. บทบาทระหว่างกันของ HR และหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน ด้านการบริหารงานบุคลากร
 4. ประโยชน์ร่วมกันที่จะได้รับสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานในการบริหารบุคลากรและHR
 5. มิติในงานบริหารบุคลากรที่หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานควรทราบและมีส่วนร่วม

5.1 การสรรหา คัดเลือก

5.2 การบริหารผลการปฏิบัติงาน

5.3 การฝึกอบรมและพัฒนา

5.4 การพัฒนาสายอาชีพ

5.5 ระบบสร้างแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจ

Workshop

6.ความแตกต่างระหว่าง OJT, Mentoring, Consulting และ Coaching

7.รู้จักสไตล์ลูกน้องที่แตกต่างกันตามหลัก DISC และแนวทางบริหารความสัมพันธ์และผลงาน

 Workshop

8.การฝึกการตั้งเป้าหมายและการติดตามผลงาน

9.สรุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้แบบเข้าใจด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60:40

วิทยากร

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

ราคาหลักสูตรออนไลน์

ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 2,200

ลงทะเบียนพร้อมกัน 5 ท่านขึ้นไป เหลือ ท่านละ 2,000

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การบริหารจัดการและการวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน 27 เม.ย.63

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การบริหารจัดการและการวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน 27 เม.ย.63

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ในระดับหัวหน้างาน ทักษะที่สำคัญในการปฏิบัติงานคือ การบริหารจัดการและการวางแผนงาน ที่จะทำให้การทำงานนั้นบรรลุเป้าหมายและสำเร็จด้วยดี ในขณะเดียวกัน ผู้เป็นหัวหน้างานต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานมีความสมดุล เพื่อสร้างประสิทธิภาพการทำงาน อันจะสร้างความสำเร็จร่วมของทีม หากผู้เป็นหัวหน้างานดูแลบริหารจัดการวางแผนตนเองได้ดี วางแผนงานได้ดี ย่อมเป็นตัวอย่างที่ดี อันจะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อถือ ศรัทธา และนำมาเป็นแบบอย่างการทำงานที่ดีต่อไป ดังนั้น ทักษะบริหารจัดการ วางแผนจึงเป็นทักษะที่พึงมีของหัวหน้าที่ดีในองค์กร

 

วัตถุประสงค์  (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการ การวางแผนงาน และบทบาทที่องค์กรคาดหวัง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะการบริหารจัดการและวางแผนไปประยุกต์ใช้เพื่อเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการทำงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลา สร้างสมดุลชีวิตและเป็นตัวอย่างในทีมงาน สร้างความเชื่อถือศรัทธาจากผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

หัวหน้างาน ผู้จัดการระดับต้น

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 1. การบริหารงานบนโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบัน
 2. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานและความคาดหวังจากองค์กร
 3. ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานของหัวหน้างาน
 4. ทักษะการบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
  • การวางแผนงาน
  • การมอบหมายงาน การสั่งงาน
  • การติดตามและควบคุมงาน
  • การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
  • การปรับปรุงและพัฒนางาน
  • การรายงานผู้บังคับบัญชา

Workshop

 1. ทักษะการบริหารตนเองและการบริหารเวลา
  • Smarter Faster and Better
  • การบริหารเวลาและสร้างสมดุลชีวิต

Workshop

 1. การบริหารจัดการคน

6.1 การบริหารจัดการลูกน้องหลากสไตล์

6.2 การสร้างความเชื่อถือและศรัทธา

6.3 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและขวัญกำลังใจ

 1. สรุปประเด็นการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. บรรยาย และเรียนรู้ผ่านการอบรมและดูคลิป VIDEO พร้อมทั้ง Group Discussion เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
 2. การทบทวนประเด็นการเรียนรู้ผ่าน WORKSHOP พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปความเช้าใจด้วยตนเอง
 1. รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

 

วิทยากร

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

ราคาหลักสูตรออนไลน์

ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 2,200

ลงทะเบียนพร้อมกัน 5 ท่านขึ้นไป เหลือ ท่านละ 2,000

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เรียนออนไลน์ ยืนยัน หลักสูตร ทักษาการนำเสนอพิชิตใจลูกค้า 15 พ.ค.63

เรียนออนไลน์ ยืนยัน หลักสูตร ทักษาการนำเสนอพิชิตใจลูกค้า 15 พ.ค.63

หลักการและเหตุผล

การขายยุคใหม่ที่ลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลงสู่การมุ่งหามืออาชีพที่แท้จริงเพื่อให้เกิดโอกาสในการร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ กลายเป็นประเด็นใหญ่มากในปีนี้ เหตุเพราะลูกค้ามีโอกาสฝนการเลือกหาและทุกองค์กรต่างก็งัดกลยุทธ์ในการนำเสนอมากมายเพื่อให้ตนเองได้เป็นคู่ค้าเพียงผู้เดียวเท่านั้น ทำให้องค์กรไม่สามารถที่จะล่าช้าในการพัฒนาศักยภาพให้ทีมงานตอบโจทย์ที่เหนือกว่า ยิ่งลูกค้าในยุคนี้จะคัดเลือกผู้ร่วมค้าที่มีประสิทธิภาพและมีผลงานที่ตรงใจจึงจะมีสิทธิในการขาย ทำให้องค์กรต้องวิเคราะห์จุดเด่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถนำมาเสนอให้ลูกค้าได้อย่างตรงใจ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการในการขายอย่างแท้จริง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นถึงแนวทางของการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถมองเห็นถึงเป้าหมายของลูกค้าและคู่สนทนา
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการวิเคราะห์ลูกค้าและค้นหาจุดเด่นในการตอบสนองลูกค้า
 • เพื่อมห้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับบริบทการนำเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรของลูกค้าได้อย่างตรงใจ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอรวมถึงการขจัดข้อข้องใจ

หัวข้อบรรยาย วันที่ 1

หลักการนำเสนอการขายในยุคปัจจุบันปี 2020 (ภาคเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบัน)

 • เมื่อลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลงและต้องการมืออาชีพเพื่อการปรับตัวตามเศรษฐกิจ
 • การนำเสนอและรูปแบบการประเมินของลูกค้า
 • สัดส่วนของการประเมินความเหมาะสมของการรับงาน
 • ความเข้าใจผิดของนักขายที่มีต่อผู้รับฟังการนำเสนอขาย
 • กิจกรรม การนำเสนอที่ดีที่ไปสู่โอกาสตัดสินใจวัดที่อะไร

กุญแจสำคัญที่ไปสู่การนำเสนอที่ดี (ภาคเข้าใจความพร้อมในการนำเสนอ)

 • คุณสมบัติผู้นำเสนอที่ลูกค้าต้องการ
 • ขั้นตอนภาพรวมของการนำเสนอจนถึงเข้าสู่โอกาสในการเจรจาต่อรอง
 • การต่อยอดความเข้าใจในจุดแข็งของบริษัทตนเอง
 • การวิเคราะห์โมเดลจุดแข็งของตนเองและการเปรียบเทียบข้อดี
 • กิจกรรม  การประเมินคุณค่าของบริษัทและการตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย

การเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาสู่การสร้างเครื่องมือ PRESENTATION ที่ดี (ภาคเข้าใจการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์)

 • ข้อมูลมาจากแหล่งช่องทางไหนได้บ้าง
 • กระบวนการกระตุ้นทางการขายและการเรียงลำดับวิธีการนำเสนอไปสู่ประโยชน์ที่แท้จริง
 • เทคนิคการวางรูปแบบเปรียบเทียบและทำให้เกิดแง่คิดเพื่อเพิ่มคุณค่าในการนำเสนอ
 • กรณีศึกษาจากการขายงานแบบวางแผนก่อนการเข้านำเสนอ
 • กิจกรรม  การวิเคราะห์ลูกค้าไปพร้อมกับการวางแผนการนำเสนอ

การนัดพบและการเข้าสู่เวทีการนำเสนองาน (ภาคการเข้าพบลูกค้า)

 • บุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจ เป็นใครและตำแหน่งใดได้บ้าง
 • การนำเสนอต้องพร้อมสำหรับการตอบคำถามในงานที่ตนนำเสนอ
 • กิจกรรม  การเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อวางแผนไปสู่การนำเสนอที่ถูกต้องและตรงใจ
 • สรุปการบรรยาย

ราคาหลักสูตรออนไลน์

ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 1,500 บาท

 

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : inwtraining

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

หลักสูตร การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินข้อมูลทางการเงินและบัญชี 24 มิ.ย.63

เรียนออนไลน์ รับใบประกาศ หลักสูตร การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินข้อมูลทางการเงินและบัญชี 24 มิ.ย.63

ข้อมูลทางการบัญชี งบประมาณ งบประมาณเงินสด และงบกระแสเงินสด เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ ผู้บริหารเจ้าของกิจการ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การวางแผนด้านงบประมาณในส่วนรายได้ค่าใช้จ่ายการวางแผนงานทางด้านบริหารสินค้าคงเหลือ การขยายกิจการ การซื้อเครื่องเครื่องจักรในการผลิตสินค้า การพัฒนาธุรกิจให้ทันต่อยุคสมัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และด้านอื่น ๆ

ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ การทำบัญชีเบื้องต้น ข้อมูลทางบัญชี การเงิน ที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ ฐานะการเงินของธุรกิจ ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดที่หมุนเวียนในธุรกิจ การตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้ทันต่อเหตุการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานของธุรกิจ

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน บัญชีเบื้องต้น เป็นขั้นตอนแรกในการนำไปใช้ในการทำความเข้าใจ อ่านและวิเคราะห์งบการเงินเข้าใจความหมายและความแตกต่างของงบประมาณ และงบประมาณเงินสด การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเพื่อหาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและบริหารการเงินขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Training Schedule
08.30-09.00น. ลงทะเบียน
09.00-16.30น
1. สาระสำคัญทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจ
2. การใช้ความรู้ทางการเงินและบัญชีเป็นเครื่องมือในการบริหาร
3. บัญชีและหลักการบัญชีสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
4. โครงสร้างต้นทุนเบื้องต้น
5. ความเชื่อมโยงของงบการเงินต่างๆ เช่น งบต้นทุนงบกำไร ขาดทุน และงบดุล
6. การวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วนทางการเงิน ผ่านWorkshopที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
7. การวิเคราะห์งบการเงินด้วยCommon SizeและTrend Analysis ผ่านงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำไปวิเคราะห์ในเรื่องของการตัดสินใจลงทุนในหุ้น
8. ความเข้าใจในกระแสเงินสด และการนำไปใช้
9. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
10.Work Shopเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน

วิทยากร

อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

 1. รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์

ราคาท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 3200

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

เรียนออนไลน์ รับใบประกาศ หลักสูตร การปรับธุรกิจ ในยุค Digital Transformation ให้ได้ประสิทธิผลและเกิดผล 8 พ.ค.63

เรียนออนไลน์ รับใบประกาศ หลักสูตร การปรับธุรกิจ ในยุค Digital Transformation ให้ได้ประสิทธิผลและเกิดผล 8 พ.ค.63

หลักการเหตุผล

          ยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่ดำเนินธุรกิจภายใต้การมีบทบาทและอิทธิพลสูงของไอที เทคโนโลยี ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่แค่ปีต่อปี แต่เป็นวินาทีต่อวินาที ซึ่งทำให้มึผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมทั้งของผู้บริโภคเอง และ พฤติกรรมในด้านการบริหารการจัดการของ ผู้ประกอบการทั้งหมด โดยที่เทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทสูงนั้น ส่งผลดีและผลเสียต่อธุรกิจ ผลเสียคือ ธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนนี้ เกิดสภาวะการบริหารงานไม่ราบรื่น ถดถอย ผลประกอบการลดลง เนื่องจากถูก Disrupt ด้วยเทคโนโลยี แต่ถ้าธุรกิจใดสามารถปรับตัวได้ทันก็สามารถอยู่รอดได้สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขั้นได้

ดังนั้น หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้องค์กรธุรกิจ ได้มีแนวความคิด หลักการ วิธีการทำงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและปรับตัวให้อยู่อย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพในยุค Digital Transformation

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจของความหมาย Disruption และมีผลต่อธุรกิจอย่างไร
 2. เพื่อให้เกิดกรอบความคิดในเชิง Growth Mind Set เพื่อให้สามาถปรับตัวได้
 3. เพื่อให้เห็นมุมมองของ Digital Technology เข้ามามีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร
 4. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในยุคเทคโนโลยี ให้เกิดมีประสิทธิภาพอย่างไร
 5. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นความสำคัญของ Big Data และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร
 6. เพื่อให้เกิดความเข้าใจการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
 7. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการสร้าง Platform ที่สำคัญ ๆ ต่อการดำเนินธุรกิจ

หัวข้อการอบรม

 1. ปรับกรอบความคิดในการทำงาน ยุค Digital Transformation

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงกรอบความคิดแบบ Growth Mind Set เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในยุค disruption ของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี

 1. Disruption มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจอย่างไร

Work shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดความเข้าใจผลกระทบต่อธุรกิจ ว่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงจะเกิดผลกระทบอย่างไร ถ้าเปลี่ยน เกิดผลกระทบอย่างไร พร้อมวิธีการรับมือกับ Disruption อย่างไร โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบต่อหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรว่าจะเกิดอะไรขึ้น และถ้าเกิดความเข้าใจแล้วนำมาปรับประยุกต์ใช้ จะมีผลกระทบต่อการทำงานในแต่ละหน่วยงานอย่างไร

 1. ผลกระทบของการไม่เข้าใจ Big Data และการนำมาใช้ประโยชน์ให้เป็น

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตกผลึกความคิด ของการวางกลยุทธ์ใช้ Big Data ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร

 1. ทำความเข้าใจการ Transform ของลูกค้า และจะวางกลยุทธ์การตลาด อย่างไรเพื่อให้เกิดมีประสิทธิภาพ

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไร เพื่อให้เข้าใจเครื่องมือในยุคปัจจุบัน ในการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างไร และเพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด(Digital Marketing) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร

 1. กระบวนการ Design thinking สามารถนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างไร

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี นั้น transform ให้ผู้บริหารสามารถนำกระบวนการ Design Thinking มาใช้เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างนวัตกรรม Innovation หรือ New Model ในทางธุรกิจเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

 1. Transformation เพื่อให้เกิดภาคปฏิบัติ (In Action)

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักว่า ทางตัวผู้บริหารเอง และระดับพนักงานทุกส่วนงาน ต้องมี Transform อะไรอย่างไรบ้างทั้งในมุมมองด้านทักษะ ความรู้ พฤติกรรม คุณลักษณะส่วนบุคคล และกลุ่ม เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนแปลงโฉม เพื่อให้ธุรกิจสามารถยืนหยัดได้ด้วยความมีเสถียรภาพ มีผลประกอบการที่ความมั่นคง

 

ผู้เข้าอบรม            พนักงานระดับ Supervisor ขึ้นไป

ระยะเวลาการอบรม  1 วัน

วิทยากรอบรม        อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

 1. รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์

ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 1,900

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

เรียนออนไลน์ รุ่น 1 OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 20 เม.ย.63

เรียนออนไลน์ รุ่น1 หลักสูตร OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน  20 เม.ย.63

หลักการและเหตุผล (Introduction)

บทบาทที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน คือ การกำหนดในเรื่องของเป้าหมายและทิศทางในการทำงาน โดยต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร (Strategic Plan) และแผนการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานภายในองค์กร ปัจจุบันหลายองค์กรให้ความสนใจกับตัวชี้วัด OKRs (Objective and Key Results) เป็นเครื่องมือที่เริ่มนิยมใช้กันมากขึ้น OKRs สามารถเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ OKRs เน้นความสอดคล้องในแผนงานและกระบวนการทำงาน (Business Process)

วัตถุประสงค์  (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้ในการใช้ OKRs (Objective and Key Results)
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้แนวทางและเทคนิคต่างๆไประยุกต์ใช้ไปรับใช้เพื่อการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

หัวข้ออบรม

1) OKRs คืออะไร

2) ภาพรวมแนวคิดของ OKRs ในการตั้งเป้าหมายขององค์กร
3) หลักการในการตั้ง OKRs ( Objective and Key Results)
4) 4. การเตรียม OKRs และเชื่อมโยง OKRs กับ Mission & Vision ขององค์ก

5) หากต้องการจะเปลี่ยนจาก KPI ที่ใช้อยู่ในองค์กรมาเป็น OKR ต้องทำอย่างไร?

ุ6) การเตรียมความพร้อมในการใช้ OKRs

7) การเชื่อมโยง OKRs กับ Mission & Vision ให้เข้ากับองค์กร

8) การประเมินผล BSC & KPI จะเลิกใช้หรือไม่

9) การวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

10) Workshop 1 การนำ OKRs มาใช้ในระดับองค์กร

ราคา 1,990 บาท บรรยาย 3 ชั่วโมง

 1. รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

 

TEL : 0988209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

เรียนออนไลน์ รับใบประกาศ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง Enterprise Risk Management 27 เม.ย.63

เรียนออนไลน์ รับใบประกาศ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง Enterprise Risk Management 27 เม.ย.63

หลักการและเหตุผล

            การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk)  ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างแน่นอน

            หลักสูตร Enterprise Risk Management เน้นสร้างความเข้าใจการทำงานตามรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของ โดยการนำแนวคิด วิธีปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความมั่นใจในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารความเสี่ยงของ และการนำไป Implement

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

 • หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร

เนื้อหาการบรรยาย

 • ความหมายและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

 • โครงสร้างองค์กรกับการบริหารความเสี่ยง

 • บทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง

1) Governance and Culture (การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร)

2) Strategy & Objective Setting (กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร)

3) Performance (เป้าหมายผลการดำเนินงาน)

4) Review & Revision (การทบทวนและปรับปรุง)

5) Information, Communication & Reporting (สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน)

 • Workshop กิจกรรมกลุ่ม

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

            เวลา 1 วัน

รูปแบบการบรรยาย

 1. การบรรยายออนไลน์ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

ราคาหลักสูตรออนไลน์

ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 2,200

ลงทะเบียนพร้อมกัน 5 ท่านขึ้นไป เหลือ ท่านละ 2,000

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

หลักสูตร เทคนิคการจูงใจเพื่อการบริหารที่มีคุณภาพ 6 ส.ค.63 อ.ประกาศิต

 หลักสูตร เทคนิคการจูงใจเพื่อการบริหารที่มีคุณภาพ 6 ส.ค.63 อ.ประกาศิต

ารสร้างกรอบความคิดการทำงานที่ตนเองทำอยู่ และการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีความสุขเป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่ เพราะต้องต่อสู้กับความคิดและจิตใจ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องให้เปลี่ยนแปลง และถ้าจะพัฒนาในเห็นคุณค่าในการทำงาน โดยมีหลักในการคิด ประสานงานที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องต่อเนื่องด้วยแล้ว ยิ่งยากมากขึ้นไปอีก  เพราะธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ไหลไปสู่ที่ต่ำที่ไม่มีคุณภาพ การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการทำงาน รวมเห็นคุณค่าขององค์ จึงเป็นงานทวนกระแสความคิดของผู้คนส่วนใหญ่

                        หลักสูตร เทคนิคการจูงใจเพื่อการบริหารที่มีคุณภาพ ป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าในการทำงาน และการประสานอย่างไรในเป็นสุข เพราะชีวิตนี้ เราทุกคนมีเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จกันทุกคน  โดยจะสอนหลักในการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการปรับทัศนคติ การคิดเชิงบวก การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างสำนึกในการทำงานเป็นทีม จนสามารถปฎิบัติงานได้จริง

 

 1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีกรอบความคิดด้านผู้นำ และมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน

 • เพื่อสร้างลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการทำงานให้แก่ผู้บริหาร

 • เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการทำงานที่ถูกต้อง

 

 1. วิธีการดำเนินการ

        เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม  การระดมสมอง  การฟังการบรรยาย  และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

 

4.วิทยากรคุณภาพ

             อ. ประกาศิต    สพฤกษ์ศรี บรรยายภาคทฤษฎี แบบการทอล์คโชว์(จูงใจให้เห็นคุณค่า)

            เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม และศึกษาในการสร้างสำนึกและทัศนคติทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอาจารย์พิเศษสอนของมหาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

หัวข้อหลักสูตร     

1 ธรรมชาติมนุษย์และหลักแห่งความจูงใจ

 • 5 ปัญหาแห่งหลักคิดที่ผิดๆ

 • วงจรการคิด สู่ชีวิตที่มีคุณภาพ

 • ทฤษฎี แรงจูงใจสู่หลักการบริหารคน

 • อุปนิสัย แห่งความสำเร็จ

 • การปรับปรุงตนเองเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์สู่ผู้นำที่เป็นเลิศ

 • การปรับปรุงตนเองสู่ผู้นำ

 • การพัฒนาด้านการควบคุมตนเอง

 • หลักคิด สร้างสรรค์สู่การพัฒนาคนและงาน

3 เทคนิคจิตวิทยา สู่คุณภาพและประสิทธิภาพ

 • แบบอย่างผู้ประสบความสำเร็จมืออาชีพ

 • เทคนิคการใช้ภาษาในการสื่อสารแบบ

 • จิตวิทยาการเป็นผู้นำ สู่การพัฒนาลูกน้อง

4 การประสานความต่างสู่ ความสำเร็จขององค์กร

 • มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม

 • กฎทองของมนุษย์สัมพันธ์กับความสุขในกาทำงาน

 • คุณธรรมผู้นำกับการปกครองลูกน้อง

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER 16 ก.ค.63 อ.ประกาศิต

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER 16 ก.ค.63 อ.ประกาศิต

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรสร้างวิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามารถก่อให้เกิดผลสำเร็จ ในการพูดแต่ละครั้ง โดยเน้นการให้ความรุ้ ตัวอย่าง และการปฏิบัติจริงของผู้เข้าร่วมเข้าร่วมรับการอบรม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรม

  เป้าหมายการเป็นวิทยากร

  – หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี

  – วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ

  การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด

  – 4 ข้อของการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นบรรยาย

  – การเตรียมใจสู่การบรรยาย การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

            พักเบรก

  หลักของการนำเสนอ

  – การเตรียมข้อมูลในการบรรยายและประสบการณ์เชิงถ่ายทอด

  – การวางแผนหลักสูตรการสอนให้เข้าใจง่าย

  – เทคนิคการเปิดใจให้ทุกคนพร้อมเรียนรู้ด้วยการกำหนดกิจกรรม

  พักกลางวัน

  ศิลปะการสื่อสารอย่างได้ผล

  เทคนิคการเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟัง

   พูดดี หรือ พูดไม่ดีอะไรเป็นตัววัด

  สิ่งที่ไม่ควรทำในขณะพูด

  การใช้น้ำเสียงในแต่ละสถานการณ์

  การนำเสนอที่ดีและเป็นมืออาชีพ

  ขั้นตอนในการบรรยาย 4 ช่วงเวลา

  การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับฟัง

  เทคนิคการจบการบรรยายอย่างได้ใจ

  พักเบรก

  เทคนิคการสร้างความเข้าใจ 3 รูปแบบ

  ทดสอบประเมินผลรายบุคคล

  หากผ่านจะได้รับใบประกาศทันที

สรุปการอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ

 ราคา3,900.00 บาท

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com