หมวดหมู่: PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน

เรียน ออนไลน์ รูปเเบบ 1 วัน 6 ชั่วโมง หลักสูตร การจัดระบบ และบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 5 มี.ค.64

เรียน ออนไลน์ รูปเเบบ 1 วัน 6 ชั่วโมง หลักสูตร การจัดระบบ และบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 5 มี.ค.64

เรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 1,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

         การจัดระบบ และบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริงการบริหารงานคลังสินค้า และความสำคัญของงานคลังสินค้า

 

วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ และบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพไปประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และเทคนิคต่างๆ มาปรับปรุงการทำงานให้เกิดความสอดคล้องกับหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวของได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ถูกต้อง

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์เพื่อใช้งานในการพัฒนาได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี และมองเห็นประโยชน์ในการจัดระบบ และบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพที่เป็นสากล

 

รายละเอียดการฝึกอบรม :

 1. การจัด LAY OUT การบริหารพื้นที่คลังสินค้า

 2. การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ

 3. การรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ

 4. การสั่งซื้อ และการกระจาย / จัดส่ง

 5. ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า

 6. บทบาทและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน (INDUSTRY 0 )

 7. ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง ? และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง

 8. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่

 9. ดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIS) ในการจัดการสินค้าคงคลัง

 10. ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

 11. แนวคิดความสูญเปล่าจากการเก็บสินค้าคงคลัง (UNNECESSARY STOCK) ที่มากเกินไปในกระบวนการผลิต

 • การค้นหาปัญหาและสาเหตุ

 • การวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ

 • แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. การวัดผลปฏิบัติงานของฝ่ายคลังสินค้า และปัญหา/อุปสรรคในการบริหารคลังสินค้า

  2. การจัดเก็บแบบ FIFO/FEFO/LIFO

  3. การแยกประเภทสินค้าในการจัดเก็บ

  4. WORKSHOP การค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานในคลังสินค้า

  5. กลยุทธ์การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC ANALYSIS

  6. หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (MATERIALS HANDLING SYSTEM) ในคลังสินค้า

  7. การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (ERROR PICKING) และการเติมสินค้า (REPLENISHMENT) ในคลังสินค้า

  8. บทบาทหน้าที่ความสำคัญของ WAREHOUSE และศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTERS; DC)

  9. เทคนิคการตรวจนับเช็คสินค้าคงเหลือ (STOCK) โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า

  10. การตรวจนับและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล

  11. การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

  12. ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า

  13. ปฏิสัมพันธ์งานคลังสินค้ากับฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายบัญชี จัดซื้อ และฝ่ายขาย)

  14. WORKSHOP การเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า

  15. สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล

จำนวนและคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ผู้จัดการ และผู้บริหาร ทุกระดับ, หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

รูปแบบการบรรยาย : ใช้เทคนิคการบรรยายในลักษณะบูรณาการ มุ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ใช้กิจกรรมเป็นสื่อของการเรียนรู้ และใช้เทคนิคการอภิปราย การระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมอง เป็นการพัฒนาซึ่งกันและกัน สลับกับการบรรยาย

วิทยากรฝึกอบรม อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง

ราคาท่านละ 1,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

เรียน ออนไลน์ รูปเเบบ 1 วัน 6 ชั่วโมง หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้า และการตรวจนับสินค้า 23 ก.พ.64

เรียน ออนไลน์ รูปเเบบ 1 วัน 6 ชั่วโมง หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้า และการตรวจนับสินค้า 23 ก.พ.64

 

เรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 1,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

          กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้า และการตรวจนับสินค้าเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากเพราะการดำเนินธุรกิจในการผลิตที่มีการจัดเก็บวัตถุดิบ งานระหว่างกระบวนการผลิต หรือสินค้าอยู่เป็นจำนวนมากหรือกล่าวอีกรูปแบบหนึ่งคือสินค้าคงคลัง (Inventory) จำเป็นต้องมีการตรวจนับสินค้าเพื่อให้จำนวนสินค้าในรายการต่างๆมีความถูกต้องกับความเป็นจริงระหว่างจำนวนสินค้าที่ได้บันทึกไว้และตัวสินค้าที่มีอยู่จริง ที่สำคัญเป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินการขององค์กร และจะต้องมีการปฏิบัติเป็นเรื่องปกติเมื่อครบรอบบัญชี หรือมากกว่านั้น แล้วแต่นโยบายขององค์กร นั่นก็คือ “การตรวจนับสินค้า” ในการดำเนินการดังกล่าว ในหลายองค์กรงานดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ซ้ำซ้อนสำหรับผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และปัจจัยอื่นที่แตกต่างกัน  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้า และการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะส่งผลต่อบุคลากรที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ลุล่วงตามที่องค์กรคาดหวัง

 

วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ :

 1. 1. มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้า และการตรวจนับ

    สินค้า” ที่ถูกต้อง

 1. 2. เป็นการปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพด้านเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้า และการ

    ตรวจนับสินค้าให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้คำนึงถึงคุณภาพในการดำเนินงาน

 1. 3. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการตรวจนับสินค้าที่ถูกต้อง

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์แนวคิด ความรู้ที่ได้รับเพื่อใช้ในปฏิบัติงานในคลังสินค้า และ

    การตรวจนับสินค้า

รายละเอียดการฝึกอบรม :

 1. ความหมายของคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

 2. ความสำคัญของการตรวจนับสินค้า

 3. กระบวนการและการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า

 4. ทำไมต้องตรวจนับสินค้า

 5. การตรวจนับเป็นหน้าที่ของใคร

 6. ประเภทของการตรวจนับ

  – การตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำวัน

   – การตรวจนับแบบวนรอบ

   – การตรวจนับเป็นจุด

   – การตรวจนับประจำปี

 7. วิธีการตรวจนับรูปแบบต่าง ๆ

 8. การใช้หลักการ PDCA ในการตรวจนับสินค้า

 9. Key Performance Indicator – KPIs

  – การประเมินผลการจัดการคลังสินค้า ด้วยผลการตรวจนับสินค้า

       – 5 ส. เพื่อลดปัญหาการตรวจนับสินค้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง

 10. เทคโนโลยีที่ช่วยในการตรวจนับสินค้า

 11. หลักสถิติที่ช่วยในการวิเคราะห์งานตรวจนับสินค้าในด้านต่าง ๆ

 12. เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในงานคลังสินค้า

 13. Workshop

 14. สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล

จำนวนและคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ผู้จัดการ และผู้บริหาร ทุกระดับ, หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

 

รูปแบบการบรรยาย : ใช้เทคนิคการบรรยายในลักษณะบูรณาการ มุ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ใช้กิจกรรมเป็นสื่อของการเรียนรู้ และใช้เทคนิคการอภิปราย การระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมอง เป็นการพัฒนาซึ่งกันและกัน สลับกับการบรรยาย

วิทยากรฝึกอบรม อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง

ราคาท่านละ 1,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

เรียน ออนไลน์ รูปเเบบ 1 วัน 6 ชั่วโมง หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมคลังสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุด 19 ก.พ.64

เรียน ออนไลน์ รูปเเบบ 1 วัน 6ชั่วโมง พร้อมรับใบประกาศ หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมคลังสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุด 19 ก.พ.64

 

เรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 1,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

          ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ทำให้ต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมากในด้านต่างๆ องค์กรหรือที่มีการจัดเก็บวัตถุดิบ งานระหว่างกระบวนการผลิต หรือสินค้าอยู่เป็นจำนวนมากหรือกล่าวอีกรูปแบบหนึ่งคือ สินค้าคงคลัง(Inventory) จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการภายในคลังสินค้าจัดการงานหรือภาระงานที่มีความซ้ำซ้อน  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีเทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมคลังสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะส่งผลต่อบุคลากรที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่การวางแผนตั้งแต่การซื้อ การออกแบบระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสมด้วยหลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และนำเทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมคลังสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุดมาปรับปรุงการทำงานให้เกิดความสอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวของได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมคลังสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุดไปพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์เทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมคลังสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุดมากขึ้น

 4. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีและมองเห็นประโยชน์ในการนำเทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมคลังสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุดมาบริหารและจัดการคลังสินค้า

รายละเอียดการฝึกอบรม :

 1. บทบาทและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน (INDUSTRY 0

 2. ความหมายของคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

 3. การจัด LAY OUT การบริหารพื้นที่คลังสินค้า

 4. การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ

 5. การรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ

 6. การสั่งซื้อ และการกระจาย / จัดส่ง

 7. ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า

 8. ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง ? และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง

 9. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่

 10. การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC Analysis

 11. การบริหารคลังสินค้าด้วยแนวคิด Stock Keeping Units (SKUs)

 12. เทคนิคกำหนดปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity ; EOQ)

 13. วิธีการกำหนดรอบการสั่งซื้อ (Lead Time) และจุดสั่งซื้อเพิ่ม (Re-Order Point ; ROP)

 14. วิธีการสั่งซื้อบนเงื่อนไขและกำหนดแบบมีส่วนลด (Quantity Discounts)

 15. การกำหนด Safety Stock และการเติมสินค้า (Replenishment) ให้ทันท่วงที (Just In Time)

 16. หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (Materials Handling System) ในคลังสินค้า

 17. การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (Error Picking) และการเติมสินค้า (Replenishment) ในคลังสินค้า

 18. บทบาทหน้าที่ความสำคัญของ Warehouse และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Centers; DC)

 19. ความจำเป็นในการปรับข้อมูลสินค้าคงคลัง (Inventory Adjustment)

 20. การใช้หลักการ PDCA ในการตรวจนับสินค้า

 21. ตัวชี้วัดด้านคลังสินค้า (Key Performance Indicator – KPIs)    

 22. เทคโนโลยีที่ช่วยในการตรวจนับสินค้า

 23. หลักสถิติที่ช่วยในการวิเคราะห์งานตรวจนับสินค้าในด้านต่าง ๆ

 24. เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในงานคลังสินค้า

 25. Workshop

 26. สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล

จำนวนและคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ผู้จัดการ และผู้บริหาร ทุกระดับ, หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

รูปแบบการบรรยาย : ใช้เทคนิคการบรรยายในลักษณะบูรณาการ มุ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ใช้กิจกรรมเป็นสื่อของการเรียนรู้ และใช้เทคนิคการอภิปราย การระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมอง เป็นการพัฒนาซึ่งกันและกัน สลับกับการบรรยาย

ราคาท่านละ 1,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

เรียน ออนไลน์ หลักสูตร KPIs in Practice (ภาคปฏิบัติ) 15 ก.พ.64

เรียน ออนไลน์ หลักสูตร KPIs in Practice (ภาคปฏิบัติ) 15 ก.พ.64

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 1,500 บาท

หลักการและเหตุผล (Introduction)

            หากการปฏิบัติงานไปในแต่ละวันโดยไม่มีการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือวัดผลการดำเนินงานขององค์กรเลย เราจะไม่มีวันรู้เลยว่าผลของงานนั้นๆทำไปได้มากหรือน้อยเพียงใด การเติบโตของรายได้ของบริษัท การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของลูกค้า ประสิทธิภาพการบริหารภายในเป็นอย่างไร เช่น การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งการเรียนรู้และการเติบโตของพนักงานในการปฏิบัติงานมีความพึงพอใจเพียงใด

            KPIs (Key Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่กำหนดตัวชี้วัดความสำคัญของงานเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน และยังเป็นองค์ประกอบที่นำไปใช้ร่วมกับ Balance Scorecard (BSC) โดยมีการกำหนดดัชนีชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ระบบบริหารงานตามเป้าหมาย KPIs

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำ KPIs ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย

 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรสู่การกำหนดตัวชี้วัดงานหลักของแต่ละหน่วยงาน (KPI)

 4. เพื่อให้เข้าใจกระบวนการในการนำ KPI สู่การปฏิบัติงานได้จริง (Action Plan)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • หัวหน้างาน , ผู้จัดการ , HR ขององค์กร 1 รุ่น ไม่ควรเกิน 25 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 • ทบทวนเป้าหมายองค์กร

 • ความหมายความสำคัญของระบบ Competency

 • การเชื่อมโยงการนำ Competency ไปใช้ในฟังก์ชั่นงานต่างๆในองค์กร

 • KPI คืออะไร

 • ตัวชี้วัดต้อง SMART

 • การสร้างความเชื่อใจไว้วางใจ (Rapport Building for Coach)

 • Workshop 1: Trust the Process by Point of You

Pause-หยุดคิด มีสติ

Expand-ขยายมุมมอง

Focus- มุ่งมั่น ชัดเจน

Doing-ลงมือทำอย่างตั้งใจ

 • เทคนิคการกำหนด KPI

  • ตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs)

  • ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน (Functional KPIs)

  • ตัวชี้วัดระดับตำแหน่งงาน (Position KPIs)

 • การจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตัวชี้วัด

 • KPI กับ PMS กับการบริหารผลงาน

 • KPIs กับการนำไปใช้กับ Balance Scorecard (BSC)

 • Workshop 2: การนำ KPI ไปสู่ระดับองค์กร,ระดับหน่วยงาน,ระดับตำแหน่งงาน

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย การโค้ชชิ่งแบบ Small Group Coaching (มี Pre-Test ,Post-Test)

Equipment requirement

               – LCD       – Flip Chart    – Microphone    – Classroom and Workshop

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ไฟล์ PPT การสอนรูปเเบบฟอร์ม

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน 25 ม.ค.64 อ.กัณฑ์เอนก 13.00-16.00

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน 25 ม.ค.64 อ.กัณฑ์เอนก

13.00-16.00

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาสุดพิเศษ ท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การบริหารงานให้ได้ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการนั้นเป็นความท้าทายที่หลายองค์กรกำลังประสบปัญหาในปัจจุบัน ดังนั้นปัจจัยที่สำคัญเพื่อทำให้องค์กรเดินหน้าไปสู่เป้าหมายคือ การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ และการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการวางแผนงาน เพราะการมีแผนที่ดีที่สุดไม่ได้การันตีถึงความสำเร็จได้ทุกครั้ง แต่สามารถช่วยป้องกันความผิดพลาดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง

หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน เน้นการเรียนรู้ด้านการวางแผนงาน (Planning) และการมอบหมาย (Assignment) ตลอดจนมีการควบคุมงาน (Controlling) และติดตามงาน (Monitoring) อย่างมีระบบ โดยต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีจิตสำนึกของการตระหนักถึงการทำงานที่ต้องคำนึงถึงคุณภาพของงานและส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์  (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทผู้บริหารแผนงานและผู้รับมอบหมายแผนงาน

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการทำงานเชิงคุณภาพและลดข้อผิดพลาด

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความแตกต่าง วิเคราห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองเพื่อการทำงานร่วมกัน

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการทำงานต่อตนเองและทำงานในเชิงรุกมากขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน

 • ผู้ที่สนใจทั่วไป

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

 • กรณีศึกษา 10%

รายละเอียดการดำเนิน

 • 3 ชั่วโมง

หัวข้อการฝึกอบรม

เรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบในการวางแผน

 • แนวความคิดการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ

 • ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนงาน

 • องค์ประกอบและหัวใจของการวางแผนงาน

 • การวางแผนงานโดยใช้หลัก3 D

 • 5 เคล็ดลับเพื่อการวางแผนงาน

 • เทคนิคการวางแผนด้วย 5W 1H

 • เรียนรู้กฎพาเรโต 80:20 เพื่อการวางแผนงาน

Workshop วิเคราะห์เป้าหมายด้วย 5W 1H

พักเบรก

Part 4 : บริบทของการบริหารเวลา

 • หัวใจสำคัญของการบริหารเวลา

 • อุปสรรคของการบริหารเวลา

 • เทคนิคการจัดการอย่างสร้างสรรค์

 • ถาม-ตอบ / สร้าง Commitment เพื่อการทำงาน

Workshop วิเคราะห์การจัดทำ PDCA

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ไฟล์ PPT การสอนรูปเเบบฟอร์ม

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การตรวจติดตามภายในและเทคนิคการตรวจในระบบ GMP/GHP V.5 -HACCP 27 ม.ค.64

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การตรวจติดตามภายในและเทคนิคการตรวจในระบบ GMP/GHP V.5 -HACCP 27 ม.ค.64

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) พร้อมรับใบประกาศ

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท 

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

 

หลักการเเละเหตุผล

        การตรวจติดตามภายในและเทคนิคการตรวจในระบบ GMP/GHP V.5 -HACCP  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติใน    การจัดทำ  คงไว้และปรับปรุงพัฒนาให้ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารเพิ่มมากขึ้น ในผลิตอาหารมีความปลอดภัย ตรงตามคุณภาพมาตรฐานที่กำหนดและสม่ำเสมอในทุก ๆ รุ่นที่มีการผลิตและสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค

       หลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบ และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจในระบบพร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ

 

วัตถุประสงค์

 • ข้อกำหนดและเทคนิคในการตรวจติดตามภายในและเทคนิคการตรวจในระบบ GMP/GHP V.5 -HACCP

 • เพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมสำหรับการตรวจประเมินภายใน และการจัดทำรายการการตรวจประเมิน (Checklist)

 • เข้าใจถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการตั้งคำถาม, สัมภาษณ์, การสุ่มตัวอย่างและ การรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน

 • สามารถเขียนใบร้องขอให้มีการแก้ไข (CAR) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมินสามารถเขียนรายงานผลการตรวจประเมิน

 • สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่องที่ตรวจอย่างแท้จริงด้วยวิธีผังก้างปลา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ

 • หัวข้ออบรม

  ทบทวนความเข้าใจในประเด็นของการตรวจติดตามในระบบ GMP/GHP V.5 -HACCP 

  ทบทวนข้อกำหนด GMP/GHP V.5 – HACCP

  ประเภทของการตรวจประเมินภายใน

  พักเบรก

  หลักการ และขั้นตอนการตรวจประเมินภายใน

  คุณสมบัติ พฤติกรรม และหน้าที่ของผู้ตรวจประเมิน

  การวางแผนและเตรียมการตรวจ ( Planning )

  พักกลางวัน

  การจัดทำตารางแสดงความสัมพันธ์(GMP Matrix)

  การจัดทำกำหนดการตรวจประเมินภายใน (Audit Schedule)

  การจัดทำรายการตรวจประเมิน (GMP Audit Checklist)

  การดำเนินการตรวจประเมิน ( Execution )  

  พักเบรก

  การรายงานการตรวจประเมิน ( Report )

  การเขียนรายงานสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน

  การติดตามและการปฏิบัติการแก้ไข ( Follow up and Corrective action )

สรุปอบรม

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ไฟล์ PPT การสอนรูปเเบบฟอร์ม

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพProduction Management for Cost reduction and Efficeincy improvement 4 มี.ค.64

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ Production Management for Cost reduction and Efficeincy improvement 4 มี.ค.64

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก 

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้  ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ  ดังนั้นการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน จึงมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทำให้ผลลัพธ์ Q C D (Quality, Cost, Delivery) เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน

ความสำเร็จทางด้านการผลิต หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ความสามารถในการผลิตที่ถูกต้องนั้น ควรเทียบกับข้อสมมุติฐานที่กำลังการผลิตสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาที่มีทั้งหมดของปี

            หลักสูตร “การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method  /Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต

เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต
เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม

– ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน

– ต้นทุนการผลิตและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดต้นทุน

– การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอด

– การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร

– การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M

– “คุณภาพ” และความอยู่รอดขององค์กร

– ความสำคัญของ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก” สำหรับหัวหน้างาน

– ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา

– กลยุทธ์ที่นิยมใช้ในการผลิต

– แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE

– แนวคิดของการเพิ่มผลผลิต

 • การปรับปรุงที่ตัวคน

 • การปรับปรุงหน่วยงาน

 • การปรับปรุงตัวงาน

 • การปรับปรุงเทคโนโลยี

– การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA

– กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ที่หัวหน้างานควรเลือกใช้

 • แนวคิด 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

 • ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน

 • การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ด้วย กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

 • เทคนิคการใช้ระบบ POKA YOKE เพื่อลดของเสีย

– การวัดประสิทธิภาพการผลิตและเครื่องจักรแบบใหม่ ด้วยการวัดค่า OEE, MTBF และ MTTR

– การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร

Workshop1: เพราะเราทำงานคนเดียวไม่ได้ “การทำงานเป็นทีมที่ประสบผลสำเร็จ”
Workshop2: ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Workshop3: “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร : การบริหารงานแบบคล่องตัวสำหรับโครงการ (Agile Project Management) 3 ก.พ.64 อ.ไมตรี

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร : การบริหารงานแบบคล่องตัวสำหรับโครงการ (Agile Project Management) 3 ก.พ.64 อ.ไมตรี

รูปแบบการบรรยาย

 การบรรยายออนไลน์ เรียนผ่าน Zoom  มีวิธีใช้งานให้ก่อนวันอบรมจริง 1-3วัน หลังจากสมัครอบรมเเล้ว

 

โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ  โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

ราคาท่านละ 2,000 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

บรรยาย 1 วัน 09.00-16.00 พักเบรก 3 ช่วง

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

 

เคยไหม? ที่เจองานหลายๆงานแล้วงานเสร็จล่าช้าไม่ตรงตามกำหนด งบประมาณบานปลาย ทีมงานทำงานยุ่งทำงานไม่เสร็จกับทีมงานที่ว่างไม่รู้จะทำอย่างไร? จะรักษา balance ในการทำงานของทีมงานได้อย่างไร? เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้

 การทำงานแบบ Agile ถือเป็นอีกทางรอดขององค์กรให้เกิดการทำงานที่เร็วขึ้น และตอบสนองความต้องการกับกลุ่มเป้าหมายสูงสุด เนื่องจากมีหลายๆคนที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านช่วยกันวางแผน พัฒนานำไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาทักษะการทำงานแนวใหม่แบบ Agile โดยนำเทคนิคมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวางแผน และทำงานไปทีละนิดๆ และค่อยๆ ประเมินว่า “ไปต่อดีหรือถูกทางไหม” แล้วจึงเดินหน้าต่อนั่น หมายถึง การกำหนดเป้าระยะสั้นและค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเจอปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจะสามารถรับมือแก้ไขได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

การที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินงานตามหลักคิดนี้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัท ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ที่สามารถต่อยอดเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้แก่องค์กร ไปสู่โครงการอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ หลักการ Agile ในการสร้างประสิทธิผลต่องานที่ทำ

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานร่วมกัน
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม

 1. Agile การบริหารอย่างคล่องตัว และฉับไว

 • อะไรคือแนวคิดการบริหารงานแบบ Agile

 • แนวคิดการบริหารงานขององค์กรยุคใหม่ และตัวอย่างขององค์กรที่นำ “Agile” เข้ามาใช้ในการทำงาน

 • ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile

 • Agile Mind-set

 • Waterfall Process

 • ข้อดี-ข้อเสียของการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile

 • แบบสำรวจความเหมาะสมในการใช้ Agile ในองค์กร

รายละเอียด อธิบายถึงที่มาของการทำ Agile ทำไมจึงเกิดแนวคิดนี้ขึ้น และแนวคิด Agile เหมาะสมกับองค์กรแบบไหน ทำไมบางองค์กรใช้แล้วสำเร็จ บางองค์กรใช้แล้วไม่ได้ผล ซึ่งการทำ Agile สิ่งสำคัญที่สุดคือ การปรับ Mindset ของคนทำงาน ไม่ให้ยึดติดวิธีการเดิม แต่ต้องปรับตังให้รวดเร็วตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 1. การบริหารโครงการแบบ Agile วิธีการทำงานตามแนวคิดของ Agile

 • ไม่เน้นกระบวนการและเอกสาร

 • ยอมรับความเปลี่ยนแปลง

 • ทำทีละนิดแต่ทำบ่อย ๆ

 • ผิดพลาดให้เร็ว

 • ทำงานเป็นทีมมากกว่าที่จะสนใจกระบวนการ

 • Framework และ SCRUM

รายละเอียด อธิบายถึงองค์ประกอบของการทำ Agile และแนวคิดที่ประยุกต์มาจากบริษัทที่ทำ Software computer เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในการปรับตามความต้องการของลูกค้า สู่การทำ Agile ในสายการผลิต

 1. ตำแหน่งสำคัญใน Agile

 • Product Owner

 • Scrum Master

 • Development Team

Case Study ของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน

รายละเอียด อธิบายถึงบทบาทหน้าที่และวิธีการทำ Agile ที่สำคัญของตำแหน่งต่าง ๆ ที่สำคัญ ที่จะขับเคลื่อนแนวคิด Agile ให้เป็นรูปธรรม รวมถึงการใช้ Framework / KANBAN / User Story / AS a (role) เพื่อระบุบทบาทของผู้ใช้งาน / I want (goal) เพื่อระบุว่าผู้ใช้งานต้องการอะไร / So that (benefit) เพื่อระบุว่าผู้ใช้งานจะได้รับอะไร / Acceptance criteria เกณฑ์วัดผลว่าสามารถตอบสนองความต้องการได้แล้ว

 1. เทคนิคการใช้บัตรความคิด

 Workshop1: Scrum Workshop: ฝึกปฏิบัติ “Developing Work Innovation”

นำเสนอ “Work Innovation” และ/หรือ ประเด็นการนำเสนอที่ทางองค์กรต้องการูปแบบแบ่งกลุ่ม

นำเสนอกลุ่มละ 15-20 นาที

ราคาดังกล่าวรวม

1) ไฟล์ PPT การสอนรูปเเบบฟอร์ม

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เรียนออนไลน์ ยืนยัน หลักสูตร GMP/HACCP and GHPs/HACCP Draft Revision 5 Requirement 26 ม.ค.64

เรียนออนไลน์ ยืนยัน หลักสูตร GMP/HACCP and GHPs/HACCP Draft Revision 5 Requirement 26 ม.ค.64

จัดอบรม ผ่านระบบ Online Zoom Meeting

เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยการใช้ การจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทำระบบ 

หลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบ และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบพร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

      หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

 • ความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ และจัดทำระบบ GHPs/HACCP V.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • สามารถจัดทำระบบได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์

สิ่งที่จะเรียนรู้ :

      ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)

 • การเปลี่ยนแปลง และคำนิยามที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน GHPs 5

 • การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด GHPs

 • ข้อ วัตถุประสงค์ของการผลิตขั้นต้น

 • ข้อ สถานประกอบการ – การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

 • ข้อ การฝึกอบรมและความสามารถ

 • ข้อ การกำหนดการบำรุงรักษาและการฆ่าเชื้อโรค

 • ข้อ สุขลักษณะส่วนบุคคล

 • ข้อ การควบคุมการปฏิบัติงาน

 • ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

 • ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

      ช่วงบ่าย (13.00-16.30 น.)

 • การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน HACCP V.5

 • การศึกษาถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการทบทวนเอกสารแผนภูมิกระบวนการผลิต และ การทำการวิเคราะห์อันตรายและพิจารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายตามหลักการที่ 1 ของระบบ HACCP

 • Work shop: การวิเคราะห์หาจุด CCP ตามหลักการที่ 2 ของระบบ HACCP

 • การกำหนดเกณฑ์ค่าจำกัดวิกฤตที่เหมาะสม ตามหลักการที่ 3

 • การกำหนดการเฝ้าระวังตามหลักการที่ 4

 • การกำหนดวิธีการแก้ไขตามหลักการที่ 5

 • การกำหนดวิธีการทวนสอบ ตามหลักการที่ 6

แนวทางการเรียนรู้ : 

หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นาไปใช้งานได้จริง โดยประกอบด้วย

 • การบรรยาย พร้อมตอบข้อซักถาม

 • การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Group Discussion & Group Exercise)

 • การฝึกปฏิบัติ (Practicing) และให้คำแนะนำโดยวิทยากร

ราคา 2,500 บาท 09.00-16.00

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร โค้ชชิ่งทีมเพื่อสร้างทีมงานที่มีผลการทำงานเป็นเลิศ Group Coaching for High Performance 26 ม.ค.64

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร โค้ชชิ่งทีมเพื่อสร้างทีมงานที่มีผลการทำงานเป็นเลิศ Group Coaching for High Performance 26 ม.ค.64

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศมาจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในทีม ความร่วมมือร่วมใจมาจากความไว้เนื้อเชื่อใจ ( Trust ) ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ( Relationship ) การโค้ชชิ่งทีม คือการนำกระบวนการโค้ชมาสร้างความสัมพันธ์ สร้างการสนทนาเชิงบวก ( Positive Conversation ) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งกับหัวหน้าทีม พนักงานในทีม และชีวิตส่วนตัวเพราะปัจจุบันรูปแบบการทำงาน นำไปสู่ชีวิตที่ผสมผสานกันที่งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว Work Life Integration ซึ่งการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในทีม การรับรู้เข้าใจประเด็น การมี Ownership ในงาน การช่วยระดมสมองในการแก้ไขปัญหา เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการทำงานที่เรียกว่า Collaborative Team Work ที่จะสร้างผลสำเร็จของงานขององค์กร และสร้างการพัฒนาตนเองของบุคลาการได้เป็นอย่างดี

 

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้แนวคิดการบริหารงานโดยนำหลักการโค้ชเข้ามา ทำ Group Coaching เทคนิคการ 

   สื่อสารเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ Positive

 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจกระบวนการในการทำงานร่วมกันแบบ Collaborative Working Team และทำการ 

    ทดลองปฏิบัติจริงเพื่อได้รับ reflection เพื่อการพัฒนา

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางการทำงานร่วมกัน การพัฒนาตนเอง และตั้งเป้าหมายร่วมกันในพัฒนางานในองค์กรและตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

ทีมงานทั้งทีม แผนกที่ต้องการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน กลุ่มงานที่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวก

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

1 วัน ( 9.00 – 16.00 น.)

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

กิจกรรม Check in

 1. การโค้ชคืออะไร

 2. ความสำคัญ ประโยชน์ และบทบาทของการโค้ชในการพัฒนาบุคลากร

 3. Mindset และทักษะการทำหน้าที่ โค้ช ( การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การฟัง การถาม การอยู่กับปัจจุบันขณะ )

Workshop

 1. ลักษณะการโค้ชกลุ่ม ประโยชน์ที่ได้รับ

 2. การนำกระบวนการในการทำ ทีมโค้ชชิ่ง ( Group Coaching )

 3. การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ( Trust ) ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ( Relationship )

 4. เทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเข้าใจความแตกต่างและการสื่อสารที่เหมาะสมบนความแตกต่างกัน

Workshop

 1. การกำหนดเป้าหมายของแต่ละบุคคล SMART GOAL

 2. การนำเป้าหมายแต่ละคน มารวมเป็นเป้าหมายทีม และสร้าง High Performance Team

 3. การกำหนดการวัดผล ติดตาม และสร้างพลังในการทำงานเชิงบวก

Workshop

 1. ทำงานร่วมกันแบบร่วมมือร่วมใจ Collaborative Team สร้างความสำเร็จอย่างไรให้องค์กรและตนเอง

      สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning ในระหว่างการฝึกอบรม เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60 : 40

วิทยากร

อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com