หมวดหมู่: Public

เรียน ออนไลน์ รูปเเบบ 1 วัน 6 ชั่วโมง หลักสูตร การจัดระบบ และบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 5 มี.ค.64

เรียน ออนไลน์ รูปเเบบ 1 วัน 6 ชั่วโมง หลักสูตร การจัดระบบ และบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 5 มี.ค.64

เรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 1,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

         การจัดระบบ และบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริงการบริหารงานคลังสินค้า และความสำคัญของงานคลังสินค้า

 

วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ และบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพไปประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และเทคนิคต่างๆ มาปรับปรุงการทำงานให้เกิดความสอดคล้องกับหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวของได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ถูกต้อง

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์เพื่อใช้งานในการพัฒนาได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี และมองเห็นประโยชน์ในการจัดระบบ และบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพที่เป็นสากล

 

รายละเอียดการฝึกอบรม :

 1. การจัด LAY OUT การบริหารพื้นที่คลังสินค้า

 2. การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ

 3. การรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ

 4. การสั่งซื้อ และการกระจาย / จัดส่ง

 5. ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า

 6. บทบาทและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน (INDUSTRY 0 )

 7. ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง ? และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง

 8. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่

 9. ดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIS) ในการจัดการสินค้าคงคลัง

 10. ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

 11. แนวคิดความสูญเปล่าจากการเก็บสินค้าคงคลัง (UNNECESSARY STOCK) ที่มากเกินไปในกระบวนการผลิต

 • การค้นหาปัญหาและสาเหตุ

 • การวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ

 • แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. การวัดผลปฏิบัติงานของฝ่ายคลังสินค้า และปัญหา/อุปสรรคในการบริหารคลังสินค้า

  2. การจัดเก็บแบบ FIFO/FEFO/LIFO

  3. การแยกประเภทสินค้าในการจัดเก็บ

  4. WORKSHOP การค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานในคลังสินค้า

  5. กลยุทธ์การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC ANALYSIS

  6. หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (MATERIALS HANDLING SYSTEM) ในคลังสินค้า

  7. การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (ERROR PICKING) และการเติมสินค้า (REPLENISHMENT) ในคลังสินค้า

  8. บทบาทหน้าที่ความสำคัญของ WAREHOUSE และศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTERS; DC)

  9. เทคนิคการตรวจนับเช็คสินค้าคงเหลือ (STOCK) โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า

  10. การตรวจนับและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล

  11. การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

  12. ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า

  13. ปฏิสัมพันธ์งานคลังสินค้ากับฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายบัญชี จัดซื้อ และฝ่ายขาย)

  14. WORKSHOP การเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า

  15. สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล

จำนวนและคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ผู้จัดการ และผู้บริหาร ทุกระดับ, หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

รูปแบบการบรรยาย : ใช้เทคนิคการบรรยายในลักษณะบูรณาการ มุ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ใช้กิจกรรมเป็นสื่อของการเรียนรู้ และใช้เทคนิคการอภิปราย การระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมอง เป็นการพัฒนาซึ่งกันและกัน สลับกับการบรรยาย

วิทยากรฝึกอบรม อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง

ราคาท่านละ 1,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

เรียน ออนไลน์ รูปเเบบ 1 วัน 6 ชั่วโมง หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้า และการตรวจนับสินค้า 23 ก.พ.64

เรียน ออนไลน์ รูปเเบบ 1 วัน 6 ชั่วโมง หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้า และการตรวจนับสินค้า 23 ก.พ.64

 

เรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 1,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

          กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้า และการตรวจนับสินค้าเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากเพราะการดำเนินธุรกิจในการผลิตที่มีการจัดเก็บวัตถุดิบ งานระหว่างกระบวนการผลิต หรือสินค้าอยู่เป็นจำนวนมากหรือกล่าวอีกรูปแบบหนึ่งคือสินค้าคงคลัง (Inventory) จำเป็นต้องมีการตรวจนับสินค้าเพื่อให้จำนวนสินค้าในรายการต่างๆมีความถูกต้องกับความเป็นจริงระหว่างจำนวนสินค้าที่ได้บันทึกไว้และตัวสินค้าที่มีอยู่จริง ที่สำคัญเป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินการขององค์กร และจะต้องมีการปฏิบัติเป็นเรื่องปกติเมื่อครบรอบบัญชี หรือมากกว่านั้น แล้วแต่นโยบายขององค์กร นั่นก็คือ “การตรวจนับสินค้า” ในการดำเนินการดังกล่าว ในหลายองค์กรงานดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ซ้ำซ้อนสำหรับผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และปัจจัยอื่นที่แตกต่างกัน  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้า และการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะส่งผลต่อบุคลากรที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ลุล่วงตามที่องค์กรคาดหวัง

 

วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ :

 1. 1. มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้า และการตรวจนับ

    สินค้า” ที่ถูกต้อง

 1. 2. เป็นการปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพด้านเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้า และการ

    ตรวจนับสินค้าให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้คำนึงถึงคุณภาพในการดำเนินงาน

 1. 3. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการตรวจนับสินค้าที่ถูกต้อง

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์แนวคิด ความรู้ที่ได้รับเพื่อใช้ในปฏิบัติงานในคลังสินค้า และ

    การตรวจนับสินค้า

รายละเอียดการฝึกอบรม :

 1. ความหมายของคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

 2. ความสำคัญของการตรวจนับสินค้า

 3. กระบวนการและการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า

 4. ทำไมต้องตรวจนับสินค้า

 5. การตรวจนับเป็นหน้าที่ของใคร

 6. ประเภทของการตรวจนับ

  – การตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำวัน

   – การตรวจนับแบบวนรอบ

   – การตรวจนับเป็นจุด

   – การตรวจนับประจำปี

 7. วิธีการตรวจนับรูปแบบต่าง ๆ

 8. การใช้หลักการ PDCA ในการตรวจนับสินค้า

 9. Key Performance Indicator – KPIs

  – การประเมินผลการจัดการคลังสินค้า ด้วยผลการตรวจนับสินค้า

       – 5 ส. เพื่อลดปัญหาการตรวจนับสินค้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง

 10. เทคโนโลยีที่ช่วยในการตรวจนับสินค้า

 11. หลักสถิติที่ช่วยในการวิเคราะห์งานตรวจนับสินค้าในด้านต่าง ๆ

 12. เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในงานคลังสินค้า

 13. Workshop

 14. สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล

จำนวนและคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ผู้จัดการ และผู้บริหาร ทุกระดับ, หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

 

รูปแบบการบรรยาย : ใช้เทคนิคการบรรยายในลักษณะบูรณาการ มุ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ใช้กิจกรรมเป็นสื่อของการเรียนรู้ และใช้เทคนิคการอภิปราย การระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมอง เป็นการพัฒนาซึ่งกันและกัน สลับกับการบรรยาย

วิทยากรฝึกอบรม อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง

ราคาท่านละ 1,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

เรียน ออนไลน์ รูปเเบบ 1 วัน 6 ชั่วโมง หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมคลังสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุด 19 ก.พ.64

เรียน ออนไลน์ รูปเเบบ 1 วัน 6ชั่วโมง พร้อมรับใบประกาศ หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมคลังสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุด 19 ก.พ.64

 

เรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 1,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

          ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ทำให้ต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมากในด้านต่างๆ องค์กรหรือที่มีการจัดเก็บวัตถุดิบ งานระหว่างกระบวนการผลิต หรือสินค้าอยู่เป็นจำนวนมากหรือกล่าวอีกรูปแบบหนึ่งคือ สินค้าคงคลัง(Inventory) จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการภายในคลังสินค้าจัดการงานหรือภาระงานที่มีความซ้ำซ้อน  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีเทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมคลังสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะส่งผลต่อบุคลากรที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่การวางแผนตั้งแต่การซื้อ การออกแบบระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสมด้วยหลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และนำเทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมคลังสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุดมาปรับปรุงการทำงานให้เกิดความสอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวของได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมคลังสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุดไปพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์เทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมคลังสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุดมากขึ้น

 4. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีและมองเห็นประโยชน์ในการนำเทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมคลังสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุดมาบริหารและจัดการคลังสินค้า

รายละเอียดการฝึกอบรม :

 1. บทบาทและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน (INDUSTRY 0

 2. ความหมายของคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

 3. การจัด LAY OUT การบริหารพื้นที่คลังสินค้า

 4. การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ

 5. การรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ

 6. การสั่งซื้อ และการกระจาย / จัดส่ง

 7. ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า

 8. ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง ? และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง

 9. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่

 10. การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC Analysis

 11. การบริหารคลังสินค้าด้วยแนวคิด Stock Keeping Units (SKUs)

 12. เทคนิคกำหนดปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity ; EOQ)

 13. วิธีการกำหนดรอบการสั่งซื้อ (Lead Time) และจุดสั่งซื้อเพิ่ม (Re-Order Point ; ROP)

 14. วิธีการสั่งซื้อบนเงื่อนไขและกำหนดแบบมีส่วนลด (Quantity Discounts)

 15. การกำหนด Safety Stock และการเติมสินค้า (Replenishment) ให้ทันท่วงที (Just In Time)

 16. หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (Materials Handling System) ในคลังสินค้า

 17. การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (Error Picking) และการเติมสินค้า (Replenishment) ในคลังสินค้า

 18. บทบาทหน้าที่ความสำคัญของ Warehouse และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Centers; DC)

 19. ความจำเป็นในการปรับข้อมูลสินค้าคงคลัง (Inventory Adjustment)

 20. การใช้หลักการ PDCA ในการตรวจนับสินค้า

 21. ตัวชี้วัดด้านคลังสินค้า (Key Performance Indicator – KPIs)    

 22. เทคโนโลยีที่ช่วยในการตรวจนับสินค้า

 23. หลักสถิติที่ช่วยในการวิเคราะห์งานตรวจนับสินค้าในด้านต่าง ๆ

 24. เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในงานคลังสินค้า

 25. Workshop

 26. สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล

จำนวนและคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ผู้จัดการ และผู้บริหาร ทุกระดับ, หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

รูปแบบการบรรยาย : ใช้เทคนิคการบรรยายในลักษณะบูรณาการ มุ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ใช้กิจกรรมเป็นสื่อของการเรียนรู้ และใช้เทคนิคการอภิปราย การระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมอง เป็นการพัฒนาซึ่งกันและกัน สลับกับการบรรยาย

ราคาท่านละ 1,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management: KAM) 17 ก.พ.64 อ.สุพจน์

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management: KAM) 17 ก.พ.64 อ.สุพจน์

 

เรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 2,000 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

หลักการและเหตุผล

          ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ แนวความคิดใหม่ที่ทุกคนควรต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากเขาทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารลูกค้ารายสำคัญ หรือ ลูกค้าที่สร้างรายได้ให้เราสูง จึงเป็นกลยุทธ์ที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ เนื่องจาก ทรัพยากรขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย พนักงานผู้ให้บริการ รวมถึงงบประมาณนั้นมีอยู่อย่างจำกัด  ความท้าทายผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน คือ จะทำอย่างไรที่จะทำให้ลูกค้ารายสำคัญอยู่กับองค์กรให้นานแสนนานบนพื้นฐานของความประทับใจต่อสินค้าและบริการ….. หลักสูตรนี้มีคำตอบ

          หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักขาย ทีมผู้ให้บริการ หัวหน้าทีมขาย ผู้จัดการฝ่ายบริการ รวมถึงผู้บริหารในทุกระดับ ได้เรียนรู้เทคนิคกลไก และ กระบวนการในการบริหารลูกค้ารายสำคัญอย่างเป็นระบบ การสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวเรียนรู้หลักเกณฑ์ในการจัดความสำคัญของลูกค้าระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การบริหารลูกค้ารายสำคัญเมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและเทคนิคในการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management: KAM)

 2. เพื่อทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับ การบริหารลูกค้ารายสำคัญ

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในงานที่รับผิดชอบ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

 1. มุมมองของความสำเร็จของธุรกิจในยุคนี้

 • ความสำเร็จของธุรกิจในยุคนี้ พิจารณาจากอะไร

 1. เปลี่ยนแนวคิดการมองลูกค้า โดยอาศัยกฎ 80:20 และ Customer Marketing Concept

 • ลูกค้าทุกรายสำคัญเท่ากัน หรือไม่

 • ใครคือ ลูกค้ารายสำคัญของธุรกิจ

 1. กิจกรรม Workshop: “Key Customer Analysis: ลูกค้ารายสำคัญของธุรกิจของคุณ”

 2. ตัวอย่างการบริหารลูกค้ารายสำคัญในโลกธุรกิจ

 3. การวิเคราะห์ และการแบ่งประเภทของลูกค้ารายสำคัญ

 • เกณฑ์ทั่วไปที่นำมาใช้ในการแบ่งประเภทลูกค้ารายสำคัญ

 • เกณฑ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

 1. กิจกรรม Workshop: “การแบ่งประเภทของลูกค้ารายสำคัญ”

 2. มิติการเรียนรู้ และ เข้าใจธุรกิจของลูกค้ารายสำคัญ

 3. วิเคราะห์ความต้องการ และ ความคาดหวัง ที่แท้จริงของลูกค้ารายสำคัญ

 • Quality ที่Key Account ต้องการ

 1. ลำดับ/ ขั้นตอนการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญ

 • Partnership Concept

 1. การวางแผน และ การสร้างกลยุทธ์บริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Planning and Strategy)

 • Business Review และ Action plan

 1. กิจกรรม Workshop: “การสร้างกลยุทธ์สำหรับลูกค้ารายสำคัญ สำหรับธุรกิจของคุณ”

 2. เครื่องมือในการบริหารลูกค้าคนสำคัญ และการนำไปใช้

 3. การจัดทีมงาน และ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ในการให้บริการลูกค้ารายสำคัญ

 • บทบาทของ Key Account Manager

 • การจัดตั้ง Key Account Service Team

 1. คำถามและคำตอบที่ผู้เรียนต้องการรู้

 2. สรุปคำถามคำตอบที่ผู้เข้าสัมมนาต้องการรู้

 

ราคาท่านละ 2,000 บาท/วัน 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร โค้ชชิ่งทีมเพื่อสร้างทีมงานที่มีผลการทำงานเป็นเลิศ Group Coaching for High Performance 19 ก.พ.64

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร โค้ชชิ่งทีมเพื่อสร้างทีมงานที่มีผลการทำงานเป็นเลิศ Group Coaching for High Performance 19 ก.พ.64

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศมาจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในทีม ความร่วมมือร่วมใจมาจากความไว้เนื้อเชื่อใจ ( Trust ) ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ( Relationship ) การโค้ชชิ่งทีม คือการนำกระบวนการโค้ชมาสร้างความสัมพันธ์ สร้างการสนทนาเชิงบวก ( Positive Conversation ) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งกับหัวหน้าทีม พนักงานในทีม และชีวิตส่วนตัวเพราะปัจจุบันรูปแบบการทำงาน นำไปสู่ชีวิตที่ผสมผสานกันที่งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว Work Life Integration ซึ่งการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในทีม การรับรู้เข้าใจประเด็น การมี Ownership ในงาน การช่วยระดมสมองในการแก้ไขปัญหา เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการทำงานที่เรียกว่า Collaborative Team Work ที่จะสร้างผลสำเร็จของงานขององค์กร และสร้างการพัฒนาตนเองของบุคลาการได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้แนวคิดการบริหารงานโดยนำหลักการโค้ชเข้ามา ทำ Group Coaching เทคนิคการ 

   สื่อสารเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ Positive

 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจกระบวนการในการทำงานร่วมกันแบบ Collaborative Working Team และทำการ 

    ทดลองปฏิบัติจริงเพื่อได้รับ reflection เพื่อการพัฒนา

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางการทำงานร่วมกัน การพัฒนาตนเอง และตั้งเป้าหมายร่วมกันในพัฒนางานในองค์กรและตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

ทีมงานทั้งทีม แผนกที่ต้องการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน กลุ่มงานที่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวก

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

1 วัน ( 9.00 – 16.00 น.)

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

กิจกรรม Check in

 1. การโค้ชคืออะไร

 2. ความสำคัญ ประโยชน์ และบทบาทของการโค้ชในการพัฒนาบุคลากร

 3. Mindset และทักษะการทำหน้าที่ โค้ช ( การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การฟัง การถาม การอยู่กับปัจจุบันขณะ )

Workshop

 1. ลักษณะการโค้ชกลุ่ม ประโยชน์ที่ได้รับ

 2. การนำกระบวนการในการทำ ทีมโค้ชชิ่ง ( Group Coaching )

 3. การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ( Trust ) ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ( Relationship )

 4. เทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเข้าใจความแตกต่างและการสื่อสารที่เหมาะสมบนความแตกต่างกัน

Workshop

 1. การกำหนดเป้าหมายของแต่ละบุคคล SMART GOAL

 2. การนำเป้าหมายแต่ละคน มารวมเป็นเป้าหมายทีม และสร้าง High Performance Team

 3. การกำหนดการวัดผล ติดตาม และสร้างพลังในการทำงานเชิงบวก

Workshop

 1. ทำงานร่วมกันแบบร่วมมือร่วมใจ Collaborative Team สร้างความสำเร็จอย่างไรให้องค์กรและตนเอง

      สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning ในระหว่างการฝึกอบรม เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60 : 40

วิทยากร

อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ไฟล์ PPT การสอนรูปเเบบฟอร์ม

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เรียน ออนไลน์ หลักสูตร KPIs in Practice (ภาคปฏิบัติ) 15 ก.พ.64

เรียน ออนไลน์ หลักสูตร KPIs in Practice (ภาคปฏิบัติ) 15 ก.พ.64

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 1,500 บาท

หลักการและเหตุผล (Introduction)

            หากการปฏิบัติงานไปในแต่ละวันโดยไม่มีการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือวัดผลการดำเนินงานขององค์กรเลย เราจะไม่มีวันรู้เลยว่าผลของงานนั้นๆทำไปได้มากหรือน้อยเพียงใด การเติบโตของรายได้ของบริษัท การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของลูกค้า ประสิทธิภาพการบริหารภายในเป็นอย่างไร เช่น การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งการเรียนรู้และการเติบโตของพนักงานในการปฏิบัติงานมีความพึงพอใจเพียงใด

            KPIs (Key Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่กำหนดตัวชี้วัดความสำคัญของงานเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน และยังเป็นองค์ประกอบที่นำไปใช้ร่วมกับ Balance Scorecard (BSC) โดยมีการกำหนดดัชนีชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ระบบบริหารงานตามเป้าหมาย KPIs

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำ KPIs ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย

 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรสู่การกำหนดตัวชี้วัดงานหลักของแต่ละหน่วยงาน (KPI)

 4. เพื่อให้เข้าใจกระบวนการในการนำ KPI สู่การปฏิบัติงานได้จริง (Action Plan)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • หัวหน้างาน , ผู้จัดการ , HR ขององค์กร 1 รุ่น ไม่ควรเกิน 25 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 • ทบทวนเป้าหมายองค์กร

 • ความหมายความสำคัญของระบบ Competency

 • การเชื่อมโยงการนำ Competency ไปใช้ในฟังก์ชั่นงานต่างๆในองค์กร

 • KPI คืออะไร

 • ตัวชี้วัดต้อง SMART

 • การสร้างความเชื่อใจไว้วางใจ (Rapport Building for Coach)

 • Workshop 1: Trust the Process by Point of You

Pause-หยุดคิด มีสติ

Expand-ขยายมุมมอง

Focus- มุ่งมั่น ชัดเจน

Doing-ลงมือทำอย่างตั้งใจ

 • เทคนิคการกำหนด KPI

  • ตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs)

  • ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน (Functional KPIs)

  • ตัวชี้วัดระดับตำแหน่งงาน (Position KPIs)

 • การจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตัวชี้วัด

 • KPI กับ PMS กับการบริหารผลงาน

 • KPIs กับการนำไปใช้กับ Balance Scorecard (BSC)

 • Workshop 2: การนำ KPI ไปสู่ระดับองค์กร,ระดับหน่วยงาน,ระดับตำแหน่งงาน

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย การโค้ชชิ่งแบบ Small Group Coaching (มี Pre-Test ,Post-Test)

Equipment requirement

               – LCD       – Flip Chart    – Microphone    – Classroom and Workshop

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ไฟล์ PPT การสอนรูปเเบบฟอร์ม

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เรียนออนไลน์ : ทิศทางการปรับตัวและวิเคราะห์การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับการตลาดVer. Covid-19 4 ก.พ.64

เรียนออนไลน์ : ทิศทางการปรับตัวและวิเคราะห์การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับการตลาดVer. Covid-19 4 ก.พ.64 อ.สุกิจ

 

เรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา :  13.00 – 16.00 น.

 

หัวข้อแบ่งปัน

 • Global Mega-Trend Ver. Covid-19

 • Marketing 4.0 Ver. Covid-19

 • Business Trend Covid-19

 • SWOT analysis for Business Strategy

 • Advantage & Disadvantage Business Transformation

ผู้เข้าสัมมนา

เหมาะสำหรับท่านที่ทำงานทุกระดับในองค์กร และสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่จะต้องนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน

วิธีการ และรูปแบบการสัมมนา

Virtual Class Online by Zoom Meeting

วิทยากร    :      อ.  สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions 19 มี.ค.64 อ.ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions 19 มี.ค.64 อ.ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ

โรงเเรม โนโวเทลสุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก MRT สุขุมวิท

 

โปรแกรม Microsoft  Excel  นับว่าเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่มีประโยชน์มากมาย มีความสามารถรอบด้าน นำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ซึ่งการทำงานในองค์กรหรือสำนักงานเป็นงานที่ใช้การคำนวณข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมากมาย สูตรการคำนวณคิดค่าต่าง ๆ มีความสลับซับซ้อนมีข้อมูลในองค์กรในหลายส่วนประกอบกัน ทั้งนี้ประสิทธิภาพของงานขึ้นอยู่กับความรวดเร็ว ถูกต้อง แลการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้ได้นำ Microsoft Excel มาใช้งานในด้านการจัดการข้อมูลด้วยฟังก์ชั้นการทำงานต่าง ๆ ในงานระดับองค์กร ในทุกสายงาน เพื่อการทำงานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยเน้น Workshop ประกอบการเน้นการทำงานจริงในระดับขั้นสูงหรือขั้นต่อยอดการทำงานที่ซับซ้อนในองค์กร

วัตถุประสงค์

 • + มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและสูตรต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel

 • + ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel

 • + สามารถนำเอาเทคนิคการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel

 • ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมในการทำงานปัจจุบัน

หัวข้ออบรม

  ทบทวนส่วนประกอบของโปแกรม Excel เฉพาะในส่วนที่สำคัญ

  การสร้างสูตรและฟังก์ชั่นในขั้นสูง

  ทบทวนและปูพื้นฐานการสร้างสูตรและฟังก์ชั่นบน  Excel

  แนะนำเทคนิคและเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้สำหรับสร้างสูตรคำนวณและฟังก์ชั่นบน Excel ในขั้นสูง

  หลักการใช้ฟังก์ชั่นประเภท Add-Ins เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณบน Excel ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

  เทคนิคการตั้งชื่อให้กับข้อมูลและสูตร (Range Name & Formula Name)

  รูปแบบการอ้างอิงเซลในสูตร (Relative Reference & Absolute Reference)

  พักเบรก

  เทคนิคความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชันเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง

  วิธีการทำให้สูตรสั้นลง

  แนวความคิดเกี่ยวกับการซ้อนฟังก์ชัน

  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มตัวเลข  เช่น ABS, INT, TRUNC, ROUND, SIGN ฯลฯ

  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มข้อความ  เช่น UPPER, LOWER, PROPER, TRIM, SUBSTITUTE, LEN, LEFT, RIGHT, MID ฯลฯ

  พักกลางวัน

  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มวันที่/เวลา  เช่น TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, NOW, HOUR, MINUTE, TIME ฯลฯ

  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มการตรวจสอบเงื่อนไข  เช่น IF, SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTA, AVERAGEIF, AVERAGEIFS ฯลฯ

  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มการค้นหาและอ้างอิง เช่น VLOOKUP แบบ TRUE กับ FALSE ต่างกันอย่างไร, HLOOKUP ISERROR ฯลฯ

  การประยุกต์ใช้สูตร/ฟังก์ชัน Array ที่สูตร/ฟังก์ชันธรรมดาไม่สามารถทำได้

  รู้จักสูตรแบบ Array

  เริ่มต้นสูตร Array

  ตัวอย่างฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ Array เช่น  MAX(IF, MIN(IF ฯลฯ

  พักเบรก

  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันร่วมกับคำสั่งการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่กำหนด (Conditional Formatting)

  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันร่วมกับคำสั่งที่ช่วยในการตรวจสอบข้อมูล (Data Validation)

  การป้องกันการป้อนข้อมูลซ้ำ

  การสร้าง Dropdown ซ้อน Dropdown

 

  ถามตอบเครื่องมือที่อยากรู้เพิ่มเติม

  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เปิดรับสมัคร หลักสูตร ยืนยัน เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร ยุคใหม่ 17 ก.พ.64 อ.ประภาภรณ์ จัดโรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20

เปิดรับสมัคร หลักสูตร ยืนยัน เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร ยุคใหม่ 17 ก.พ.64 อ.ประภาภรณ์ จัดโรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20

 

ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0”  ที่เปี่ยมด้วย ทักษะ และ ประสบการณ์

เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันตำแหน่งระดับ “นักบริหารจัดการยุค 4.0”  ไม่ว่าจะประจำสายงานธุรการ สายงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงสายงานการเจรจาด้านการขาย สายงานจัดซื้อ ตลอดจนสายงานอื่นๆ ในโครงสร้างองค์กร  มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุค 4.0 ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

บทบาท และศักยภาพ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อผู้บริหาร ตลอดจนผู้ร่วมงานของท่าน และขยายผลไปถึงภายนอกองค์กรให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม

ผู้บริหารในปัจจุบันไม่ต้องการเพียงบุคคลที่มีทักษะความสามารถในงาน เท่านั้น  “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ต้องสามารถทำงานด้วยความคิดริเริ่มของตนเองและรับผิดชอบต่องานบริหารได้ ตลอดจนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าก่อนที่จะส่งผ่านถึงผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป

ในยุคปัจจุบัน  นักบริหารจัดการต้องแสดงบทบาทเป็น “มือขวา” ตัวจริงของผู้บริหาร ที่เข้าใจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ สามารถผลักดันงานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ผ่านกระบวนการ เครื่องมือและกำลังคนที่เกี่ยวข้องแทนผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทำหน้าที่เป็นผู้เสริมสร้างภาพลักษณ์และปกปักรักษาชื่อเสียงขององค์กรเคียงข้างผู้บริหารได้อย่างภาคภูมิใจ

เพื่อการค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ท่านจำเป็นต้องมีความรู้ และ ทักษะใหม่ และขีดความสามารถทางการจัดการได้ครบเครื่อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เต็มร้อย

หัวข้ออบรม

  การเสริมสร้างความเข้าใจ “ความสำคัญ” และ “บทบาทหน้าที่”

  “เลขานุการบริหาร 4.0”  คือใคร

  ความสำคัญของตำแหน่ง

  การเสริมสร้างทัศนคติ และ จิตสำนึกที่ดี

  จรรยาบรรณ

  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

  แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ

  การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ “ทักษะ” และ “ประสบการณ์”

  การขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ

  การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน  เพื่อบริหารความเครียด

  การสร้างความมั่นใจในตนเอง  ด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ

  การสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์

  การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล  

  การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

  สรุปทฤษฏี :  สัญลักษณ์ศักยภาพ 4.0

  กลยุทธการบริหารงานอย่างมีระบบ

  การวางแผนและบริหารเวลางาน

  การบริหารระบบเอกสาร

  การบริหารการนัดหมาย

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก ใหม่ Import Export 16 มี.ค.64 อ.วัชระ ปิยะพงษ์

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก ใหม่  Import Export16 มี.ค.64 อ.วัชระ ปิยะพงษ์

สถานที่ โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท ติด BTS ลงสถานี อโศก เเละ MRT สถานีสุขุมวิท ทางออก 6 เดินทางสดวก

ครบทุกขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออก 

ผู้ส่งสินค้าออก หาตลาดขายสินค้า,ตรวจสอบว่าสินค้าได้รับสิทธิพิเศษ,ด้านภาษีหรือสิทธประโยชน์หรือไม่,ศึกษากฏระเบียบของสินค้าส่งออก   

ผู้นำสินค้าเข้า ต้องการสั่งซื้อสินค้า ,ตรวจสอบว่าสินค้าได้รับสิทธิพิเศษ ,ด้านภาษีหรือไม่,ศึกษากฏระเบียบการนำเข้าของไทย มีการอับเดรตเปลี่ยนเเปลง 

มีคำตอบที่นี่ที่เดียว สนใจสำรองที่นั่ง เพิ่มเติม ได้ค่ะ โทร 0988209929 คุณกุ้ง

การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA)โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน


หัวข้อการอบรม
1.วงจรนำเข้า-ส่งออก
ขั้นตอนในการส่งสินค้าออกและนำเข้า
2.การจัดทำสัญญาซื้อขาย
ข้อควรระวัง การกำหนดเงื่อนไข เทอมการค้า การชำระค่าสินค้า
3.การตีความในเงื่อนไขของเทอมการค้าสากล เพื่อการส่งมอบสินค้า ความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย (Incoterms ® 2020)
– EXW – FCA – FAS – FOB
– CFR – CIF – CPT – CIP
– DAT – DAP – DDP
4.การเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า เข้าใจหลักการและวิธีการใช้ของ
การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)
ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for lection)
การฝากขาย (Consignment)
ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ (Open Account)
การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด (Cash in Advanced)
5.ขั้นตอนในการส่งสินค้า และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ ความหมาย ความสำคัญของเอกสาร
เอกสารทางการเงิน (Financial Document)
เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)
เอกสารทางการค้า (Commercial Document)
6.เทคนิคเบื้องต้น ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยForward Contract, , Swapฯลฯ
7.แนวทางในการเลือกทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้า
8.แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสมกับสินค้า
9.พิธีการศุลกากรขาออก/ขาเข้าและการตรวจปล่อยสินค้า
#หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการนำเข้า-ส่งออก ตาม พ.ร.บ.ศุลการกร พ.ศ.2560
#หลักเกณฑ์ในการเสียภาษี การประเมินราคา และการคำนวณค่าภาษีอากร
10.การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก เช่นAFTA, FTAการขอคืนอากรมาตรา 20ทวิ เขตปลอดอากร (Free Zone)สินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)เป็นต้น
ถาม-ตอบ
เทคนิคการฝึกอบรม – การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
กรณีศึกษา (Case Study)

อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ประสบการณ์ ผู้จัดการศูนย์ต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา เเละการค้าระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อมเเห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสิ้นค้า ผู้ที่มีหน้าที่หรือรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจทั่วไป

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com