หลักสูตร การเจรจาต่อรองปิดการขายอย่างมืออาชีพ (29 ส.ค. 62)

หลักสูตร การเจรจาต่อรองปิดการขายอย่างมืออาชีพ (29 ส.ค. 62)

ที่มาของหลักสูตร                  

กระบวนการทางการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางการขาย ทางธุรกิจของหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง และหน่วยงานที่จะต้องใช้ทักษะด้านการเจรจากับลูกค้าหรือคู่ค้า เป็นต้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่พนักงานจะต้องมีทักษะมีความชำนาญและเทคนิคการเจรจาเป็นอย่างน้อยเพราะการเจราจาถือได้ว่าเป็นที่มาของรายได้ขององค์กรอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเพิ่มยอดขายและลดค่าใช้จ่าย และเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความจำเป็น และจะทำให้การขายนั้นประสบความสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น โดยจะต้องผ่านกระบวนการของความเข้าใจ การฝึกฝน เรียนรู้ เพื่อให้เกิดทักษะโดยเฉพาะเรื่อง การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ การเข้าใจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อเข้าใจวิธีคิดและความต้องการของคู่เจรจา เพื่อให้การเจรจาต่อรองลดน้อยลง การส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหวสร้างแรงเหวี่ยง Momentum การเจรจา จนไปถึงสามารถบรรลุเป้าหมายของการเจรจาในที่สุด

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น  เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

 • แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
 • Workshop : Negotiation Skill Problem
 • แนวทางการเจรจาต่อรองเพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติ
 • กลยุทธ์ และกระบวนการเจรจาต่อรองปิดการขาย (RESPECT)
 • ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อความพร้อมการเจรจา
 • ยุทธวิธีของอำนาจต่อรอง (การเจรจา)
 • สำรวจความต้องการด้วยการตั้งคำถาม
 • การสืบเสาะสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณการเจรจา
 • Workshop –> Signal : ส่งสัญญาณการเจรจา
 • การเตรียมและดำเนินการทำข้อเสนอการเจรจา
 • ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อตกลงด้วยขอบเขตการต่อรอง
 • Workshop –> Exchange : แลกเปลี่ยนข้อตกลง
 • การปิดการขายการเจรจาต่อรองแบบสมบูรณ์แบบ
 • ยืนยันให้กระชับด้วยการทำข้อตกลงการเจรจา
 • ประเภทของการเจรจาต่อรองตามสถานการณ์ต่างๆ
 • กำหนดประเภทลูกค้าเพื่อการปิดการขาย

  • วางกลยุทธ์รูปแบบทางการขาย
  • การใช้ประโยคสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า
  • วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
   ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

   ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
   ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

  ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

  สมาชิกบริษัท โอนก่อน ราคา 3500 บาท

  ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

  ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

  ราคาดังกล่าว ฟรี

  1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

  2) ใบประกาศผ่านการอบรม

  3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

  ติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

  Line id : @Tesstraining

  Facebook : tesstrainingpage

Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ