ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0 (Supervisory Skills Development 4.0) 18 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0 (Supervisory Skills Development 4.0) 18 ก.ค.63

หัวหน้างาน (Supervisor) เป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทอย่างมากต่อการทำให้บุคลากรระดับปฏิบัติการที่หน้างานสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาได้ พร้อมทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหา คิดและดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหน้างานที่รับผิดชอบ การทำหน้าที่สำคัญเช่นนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้าทีมจะต้องเรียนรู้ถึงทักษะความสามารถในหลายด้าน โดยเฉพาะ 4 ความสามารถอันได้แก่ ความสามารถในการคิด (Thinking Ability)  ความสามารถในทำงาน (Work Ability)  ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Ability) และความสามารถในการจัดการตน (Self-management Ability)  จึงควรอย่างยิ่งที่หัวหน้าทีมทั้งหลายจะได้เรียนรู้หลักการ เทคนิคและวิธีการพัฒนาความสามารถทั้ง 4 ด้านนี้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาได้

+  เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าความสำคัญของการเป็นหัวหน้าทีมที่มีต่องานและต่อองค์กร

+  เรียนรู้และเข้าใจมุมมองเชิงการจัดการและเทคนิคแนวทางการเสริมสร้างความสามารถใน 4 รายการประกอบด้วย ความสามารถในการคิด ความสามารถในทำงาน ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถในการจัดการตน ที่เป็นหัวข้อการพัฒนาตามหลักสูตรนี้

+   แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระหว่างกัน และกับวิทยากร

ใครควรเข้า (Who Should Attend)

หัวหน้างานและหัวหน้าทีมทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงาน ที่ต้องการพัฒนาทักษะและพฤติกรรมหัวหน้างาน

กลุ่มเป้าหมาย :

    เจ้าของธุรกิจขนาด SME

    หัวหน้างาน/หัวหน้าทีมจากทุกสายงาน

    เจ้าหน้าที่อาวุโสที่จะได้รับการปรับตำแหน่ง

    ผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อเรียนรู้ :  

บทบาทหน้าที่และความคาดหวังที่มีต่อท่านจากสองมุม

สำรวจคุณลักษณะของหัวหน้างานที่ลูกน้องและองค์กรต้องการ

ความสามารถ 4 ด้านของหัวหน้างาน

ความสามารถในการคิด (Thinking Ability)

  ■ ความสามารถในทำงาน (Work Ability)

  ■ ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Ability)

  ■ ความสามารถในการจัดการตน (Self-management Ability)

ความสามารถในการคิด (Thinking Ability)

■ การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 

          ■ ฝึกปฏิบัติการ : การคิดวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงาน

■ การวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา

■ การคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงงาน (Creative Thinking                      for Work Improvement)

    ■ การจัดทำโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 

ความสามารถในทำงาน (Work Ability)

การสอนงาน (Job Instruction)

การวางแผนปฏิบัติงาน (Action Planning)

    ■ การมอบหมายงาน (Delegation)

        ■ การสั่งงาน ควบคุม ติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ                             (Job Order, Controlling & Monitoring)

ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Ability)

  ■ การพูด  พร้อมฝึกปฏิบัติการพูดเชิงบวกตามโจทย์

  ■ การฟัง  พร้อมเกมกิจกรรมเสริมทักษะ

  ■ การตั้งคำถาม  พร้อมเกมกิจกรรมเสริมทักษะ 

    ■ การสะท้อนผลงาน (Feedback) ลูกน้องอย่างได้ผล

ความสามารถในการจัดการตน (Self-management Ability)

  ■  การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกน้อง                                          

            (บุคลิกภาพภายใน / บุคลิกภาพภายนอก)

  ■  การจัดการตนเองให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

  ■  การคิดทางบวกในการทำงาน

    ■  การจัดการอารมณ์ตนเองและวุฒิภาวะทางอารมณ์  

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ  

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ