หลักสูตร เทคนิคพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ 10 ก.ค.62

 

หลักสูตร เทคนิคพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ 10 ก.ค.62

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันควรมีความสามารถในการพูดได้อย่างดีในสถานการณ์ต่างๆ จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมนี้ก็คือ การสร้างความสนใจ และสามารถตรึงความสนใจของผู้ฟังไว้ให้ได้ ผู้เข้ารับการอบรมจะเรียนรู้วิธีพูดกับกลุ่มผู้ฟังที่หลากหลาย เรียนรู้วิธีการพูดถึงตัวเอง เรื่องหน้าที่การงาน และผลงานของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ผู้บริหารหลายคนที่มีโอกาสหรือได้รับเกียรติให้ขึ้นพูดบนเวทีในงานต่างๆ จำเป็นที่จะต้องมีทักษะในการ พูดในที่สาธารณะอย่างถูกต้องและมีหลักการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี การพูดนั้น ถ้าเป็นการพูดคุยระหว่างบุคคลถือว่าท าได้และไม่ยาก แต่การพูดบนเวทีและพูดต่อหน้าคนจำนวน มากหรือเป็นการพูดต ่อหน้าสาธารณะนั้น เป็นเรื่องยาก

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทัศนคติด้านการพูดในที่สาธารณะ แบบมืออาชีพ สามารถพูดได้อย่างถูกต้อง น่าสนใจ และมีหลักการ
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประสานงานระหว่างผู้เข้ารับการอบรม สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกิดความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างกัน
 • หัวข้ออบรม
 • ศิลปะการพูดในที่ชุมชน

  การขจัดอาการประหม่า

  การสร้างความมั่นใจในการพูด

  เทคนิคการเปิดใจผู้ฟัง

  หลักการวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อประสิทธิภาพของการพูด

  สื่อและอุปกรณ์ในการพูด

  • ฝึกการใช้ไมโครโฟน

  • ฝึกเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบนเวที

  การปรากฏตัวให้ดูดีมีความน่าเชื่อถือ

  • ฝึกการปรากฏตัวบนเวที

  • ฝึกการยืนที่ถูกต้องบนเวที

  การเตรียมการพูด

  • เทคนิคการเตรียมตัว

  • เทคนิคการฝึกซ้อมก่อนการพูด

  การเรียบเรียงเนื้อหาในการพูด

  การใช้นำเสียงในการพูด

  เทคนิคการใช้น้ำเสียงให้น่าฟังมีพลังอย่างเหมาะสม

  การใช้สายตาที่ดีในการพูดและเป็นธรรมชาติ

  ทักษะการพูดให้เป็นธรรมชาติสร้างความประทับใจ

  การใช้ท่าทางในการพูด

  สรุปถาม-ตอบ

 • คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนาหัวหน้างาน พนักงานในองค์กรทุกระดับ

  รูปแบบการเรียนรู้

  • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60%
  • กิจกรรมและWork shop ถาม-ตอบ 40%
 • วิทยากรมืออาชีพจากสถาบัน
 • ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

  ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

  ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

  ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

   

  ราคาดังกล่าว ฟรี

  1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

  2) ใบประกาศผ่านการอบรม

  3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

  ติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929,

  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

  Line id : @Tesstraining

  Facebook : tesstrainingpage

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ