เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน (Workforce Anlysis Workshop) 22 มิถุนายน 2562

หลักสูตร เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน (Workforce Anlysis Workshop) 22 มิถุนายน 2562

หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านรู้ว่า.. “งานล้นคน” หรือ “คนล้นงาน”  แล้วจะทำอย่างไรจึงจะบริหารกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น!!!   

..การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis) เป็นภารกิจหนึ่งในการวางแผนกำลังคน (Workforce Planning) ที่ HR จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึก และประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทราบว่าองค์กรจะต้องใช้กำลังคนเท่าใดตามหน้าที่งาน โดยหลักสูตรนี้มุ่งสร้างความเข้าใจในเทคนิควิธีการวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) พร้อมคำแนะนำเชิงลึกที่องค์กรสามารถนำไปใช้ได้จริง.!!

เปิดรุ่นที่ 9   === ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์  2562 นี้   สถานที่ My Hotel CMYK- สุขุมวิท 26 ===  

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) : 

>> ความสำคัญและกระบวนการวางแผนกำลังคน  

>> เจาะลึกเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังคน  

>> เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังที่ได้รับความนิยม  

>> การวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)  

>> เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการวิเคราะห์อัตรากำลัง  

>> ฝึกเขียนขั้นตอนการไหลของงานตามตัวอย่าง  

>> ฝึกเขียนแบบประมวลปริมาณงาน  

>> ฝึกกำหนดเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี  

>> ฝึกเขียนแบบบันทึกขั้นตอนการทำงาน  

>> ปัญหาสำคัญของการวิเคราะห์อัตรากำลังและแนวทางการแก้ไข จากประสบการณ์ของที่ปรึกษา  

 

วิธีการเรียนรู้ :  

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ

– การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม

 

กลุ่มผู้เข้าอบรม :  

– เจ้าของธุรกิจขนาด SME

– ผู้จัดการทุกสายงาน

– หัวหน้างานทุกสายงาน

– ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

– ผู้สนใจทั่วไป

อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง
ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาทต่อท่าน / ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท
ทุกท่านที่เขัาอบรมจะได้รับ Certificate of Learning
ส่วนลดพิเศษ!!! มา 3++ ขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ