เปิดรับสมัคร ยืนยัน การบริหารการผลิต ด้วยระบบการผลิตแบบลีน(Lean Manufacturing System) 14 ธ.ค.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน การบริหารการผลิต ด้วยระบบการผลิตแบบลีน(Lean Manufacturing System) 14 ธ.ค.63

หลักการเเละเหตุผล

การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันทําให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวเพื่อความ  อยู่รอด ระบบการผลิตแบบลีน (LEAN MANUFACTURING SYSTEM) เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับ ทั่วโลกว่าเป็นระบบการผลิตที่สามารถลดต้นทุน ลดความสูญเปล่า และลดความสูญเสียโอกาส ทางการผลิตได้ ทั้งยังเป็นระบบที่สร้างมาตรฐาน และแนวคิดสําคัญในการผลิตรวมถึงส่งเสริม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอีกด้วย  ระบบการผลิตแบบลีนเป็นระบบการผลิตที่ทําให้มองเห็นโอกาสในการปรับปรุงให้ดีขึ้น มุ่งเน้นการกําจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม (VALUE ADDED) ให้กับสินค้าหรือบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ (8 WASTES) การใช้เครื่องมือ และเทคนิค

หัวข้ออบรม

บทบาทและความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรในโลกแห่งการแข่งขัน 4.0

·       แนวคิดพื้นฐานและเป้าหมายสำคัญที่สุดของการบริหารจัดการองค์กรและการผลิต

·       ภาพรวมและแก่นสำคัญของการผลิตของการบริหารงานด้วย  LEAN SIX SIGMA

ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้วย  LEAN SIX SIGMA คืออะไร ?

·        LEAN SIX SIGMA  คืออะไร

บทบาทและความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรในโลกแห่งการแข่งขัน 4.0

·       แนวคิดพื้นฐานและเป้าหมายสำคัญที่สุดของการบริหารจัดการองค์กรและการผลิต

·       ภาพรวมและแก่นสำคัญของการผลิตของการบริหารงานด้วย  LEAN SIX SIGMA

ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้วย  LEAN SIX SIGMA คืออะไร ?

·        LEAN SIX SIGMA  คืออะไร

 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงานก่อสร้างแบบลีน 
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของโครงการและภาพรวมของการบริหารงานก่อสร้าง
Construction as a Manufacturing งานก่อสร้างคือระบบสายการผลิตประเภทหนึ่ง
นิยามของคำว่า ความสูญเปล่า ประสิทธิภาพ และ LEAN
ประโยชน์ที่จะโครงการจะได้รับจากการนำระบบลีนมาใช้ในงานก่อสร้าง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากก่อสร้างโดยไม่ใช้ระบบลีน
อุปสรรคที่สกัดกั้นการใช้ระบบลีนในงานก่อสร้าง
Workshop : สร้างกระบวนการเอาชนะอุปสรรคและนำระบบลีนมาใช้กับงานของ

·       แนวคิดพื้นฐานของ  LEAN SIX SIGMA

แนวทาง 5 ขั้นตอนของการดำเนินการ (VVFPC) ของ LEAN MANUFATURIN

·       V – Value : การกำหนดคุณค่า

·       V- VSM-Value Stream Mapping : การกำหนดสายธารแห่งคุณค่า

·       F – Flow : การวิเคราะห์การไหลของกระบวนการ

·       P – Pull : การกำหนดการดึงของกระบวนการ

·       C – Continueous Improvement: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์และเครื่องมือที่สำคัญของ LEAN MANUFATURIN

แนวทาง 5 ขั้นตอนของการดำเนินการ (DMAIC) ของ Six Sigma

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน