ยืนยัน หลักสูตรฝึกอบรม การลดต้นทุนและการวางแผนการผลิต (Cost Reduction and Production Planning) 19 มิถุนายน 2563

ยืนยัน หลักสูตรฝึกอบรม การลดต้นทุนและการวางแผนการผลิต (Cost Reduction and Production Planning) 19 มิถุนายน 2563

โรงเเรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26 ติด BTS พร้อมพงษ์

หลักการและเหตุผล

        ในกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้านอกจากคุณภาพของสินค้าแล้ว องค์กรจะต้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างไรให้คุ้มค่าในกระบวนการผลิต นั้นก็กิจกรรมส่งเสริมการลดต้นทุน เช่น การให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องโครงสร้างต้นทุนการผลิต รวมถึงการวางแผนการผลิตโดยใช้หลักการ PDCA เพื่อบริหารงานระยะเวลาที่ใช้การผลิตอย่างเหมาะสมตลอดจนถึงการส่งมอบสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำกิจกรรมต่างๆมาสนับสนุนในการกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน ลดของเสียต่างๆ เพราะการวางแผนการผลิตที่ดี รายได้ของบริษัทฯมากจาก 2 ปัจจัย เช่น กำไรจาการขาย กำไรจาการบริหารงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญการนำกิจกรรมต่างๆมาสนับสนุนเพื่อลดต้นทุน ลดของเสียจากการะบวนการผลิต
 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทที่สำคัญในการบริหารการผลิต การบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

 • Check-in เพื่อสร้าง Growth mindset ในกระบวนการการเรียนรู้เชิงบวก
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กรคืออะไร
 • อะไรที่เป็นปัญหาคอขวดในกระบวนการผลิต
 • Workshop  1 : วิเคราะห์ปัจจัยใดที่เป็นปัญหาในกระบวนการผลิต
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
 • โครงสร้างต้นทุนของกระบวนการผลิต
 • Workshop 2: วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
 • เรียนรู้หลักการผลิตด้วย SIPOC Model
 • การวางแผนการผลิตตามหลัก PDCA
 • เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนการผลิต

5 ส,Kaizen ,8 waste, QCC, Poka-Yoke ,Visual Control

 • Workshop 3: การนำเครื่องมือต่างๆมาลดต้นทุน
 • สรุปการเรียนรู้

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ  

 

ระดับหัวหน้างาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้

 

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ
 • CoachingProcess

 

วิธีการ/รูปแบบการเรียนรู้ 

o  การบรรยายเทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) และแชร์ประสบการณ์ตรง ประมาณ 50%

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) กระตุ้นการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) ซึ่งกันและกัน ประมาณ 25%

o  ฝึกปฏิบัติทักษะการสั่งงานและมอบหมายงานแบบ Roleplay 25%

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล

ค่าลงทะเบียนอบรม 

3,900 บาท  (พิเศษเพียง 3,500 บาท เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ)

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ