ยืนยัน หลักสูตร กฎหมายแรงงาน ที่หัวหน้างานควรรู้ (HR Law Updated : 2019) 5 พ.ย.62

ยืนยัน หลักสูตร กฎหมายแรงงาน ที่หัวหน้างานควรรู้ (HR Law Updated : 2019) 5 พ.ย.62

หลักการและเหตุผล

กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งจะทำให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง และช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกำไร และเติบโตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการทำงาน
  2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติเรียนรู้เทคนิคการติดตามลูกค้าอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

หัวข้อเนื้อหา

  หมวด 1 : กฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้

·ภาพรวมของกฎหมายการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน

สรุปย่อหลักกฎหมายเพื่อการจ้างงานและบริหารงานบุคคล 20 ฉบับ

Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2562

หมวด 2 : สัญญาจ้างแรงงาน

เปรียบเทียบสัญญาจ้างแรงงานประเภทต่างๆ

เงื่อนไขและระยะเวลาการทดลองงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกัน

การโอนย้าย และการเปลี่ยนตัวนายจ้าง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน

การจ้างเหมาค่าแรง (Outsource) และการรับเหมาช่วง

ข้อห้ามและข้อจำกัดการจ้างแรงงานหญิงและเด็ก

หมวด 3 : ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

เงื่อนไขและนิติสัมพันธ์ซึ่งเป็นข้อบังคับระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

การจัดทำและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

ประเภทและความแตกต่างของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

การจัดทำทะเบียนลูกจ้าง เอกสารการจ้าง และการส่งรายงานประจำปี

หมวด 4 : วันเวลาทำงาน วันหยุด วันลา ค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์

เวลาทำงานปกติ เวลาพัก และการทำงานล่วงเวลา

วันหยุด 3 ประเภท และวันลา 7 ประเภท

ความแตกต่างของค่าจ้าง และสวัสดิการ

ค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

อัตราค่าล่วงเวลา และการคำนวณค่าล่วงเวลา

ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด

หลักการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด

หลักการจ่ายเงินโบนัส (Bonus) และสวัสดิการอื่นๆ

หลักเกณฑ์การหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และเงินได้ประเภทต่างๆ

หมวด 5 : แรงงานสัมพันธ์ วินัย และการลงโทษทางวินัย

หลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง

สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างต่อกรรมการลูกจ้าง

การจัดตั้ง สิทธิ และหน้าที่ของสหภาพแรงงาน

การแจ้งข้อเรียกร้อง การเจรจา และข้อพิพาทแรงงาน

ประเภทของวินัย หลักการและขั้นตอนการลงโทษทางวินัย

การออกหนังสือเตือน และการพักงาน

หมวด 6 : การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน และค่าชดเชย

ประเภทของการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน

การเลิกจ้าง การลาออก และการเกษียณอายุ

หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้า & ข้อยกเว้น

เงิน 3 ประเภทที่ต้องจ่ายกรณีนายจ้างเลิกจ้าง

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย อัตรา และการคำนวณ

ข้อยกเว้นไม่จ่ายค่าชดเชย และการตกลงสละสิทธิค่าชดเชย

ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากการย้ายสถานประกอบกิจการ

ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจาก นำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาใช้

การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และการกระทำอันไม่เป็นธรรม

สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างหลังสิ้นสุดสัญญา

การร้องเรียนการกระทำผิดต่อพนักงานตรวจแรงงาน

การฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน และการดำเนินคดีแรงงาน

ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

สามาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ