ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานยุคใหม่ (HR FOR NON-HR) 21 ส.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานยุคใหม่ (HR FOR NON-HR) 21 ส.ค.63

หลักการและเหตุผล

นอกเหนือจากการจัดการธุรกิจหรือการดำเนินงาน ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการจัดการกับสารพัดปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่เข้าใจและสามารถเข้าไปจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างชัดเจนและตรงเป้ามากที่สุดนั้นไม่ใช่หน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ แต่คือ ผู้บริหารที่ใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชามากที่สุด

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้พื้นฐานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับเครื่องมือในทางปฏิบัติเพื่อให้เตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายที่จะต้องเผชิญในการทำงานวันนี้ โดยใช้กรณีศึกษา และหลักการขององค์กรที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้หยิบฉวยไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้อย่างรวดเร็ว

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มทรัพยากรมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการเป็นผู้บริหารของท่านในวันนี้ บทบาทหน้าที่ เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลังการอบรมได้ในทันที

 

รูปแบบการอบรม

วิทยากรจะนำเสนอแนวคิด หลักการ บนพื้นฐานของงานวิจัย และข้อมูลสนับสนุน รวมทั้งกรณีศึกษาของบริษัทที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซักถาม และมีกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ เช่น การใช้วีดีทัศน์ แบบทดสอบ เกม ตลอดช่วงเวลาการเรียนรู้

 

คุณสมบัติผู้อบรม

ผู้บริหารในระดับต้น กลาง และสูงที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานต่างๆ

 

เนื้อหาหลักสูตร

       ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

       ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

   แนวโน้มทรัพยากรมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการเป็นผู้บริหาร

   บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   กรอบการทำงานของหน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์

   3 H ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และอุปสรรคต่อความสำเร็จในการบริหารคน

   ทิศทางธุรกิจกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ส่วนที่ 2 บทบาทการสร้างคนเก่ง

   การวางแผนกำลังคนให้เพียงพอและพร้อมต่อการปฏิบัติงาน

   ความสำเร็จของการจ้างงานทำอย่างไร

   บทบาทของการพัฒนาบุคลากรด้วยมือของหัวหน้างาน

ส่วนที่ 3 บทบาทการบริหารผลงาน

   ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อเป้าหมายขององค์กร

   การบริหารผลงานกุญแจแห่งความสำเร็จที่ไม่ใช่แค่เรื่องประเมินผล

   จะบริหารความแตกต่างอย่างไรไม่ให้แตกแยก

   คนเก่ง คนดี เป็นคนเดียวกันได้ไหม และจะดูได้อย่างไร

ส่วนที่ 4 บทบาทการจูงใจพนักงาน

   ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

   การให้รางวัลที่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินๆ ทองๆ

   การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

   การสำรวจความคาดหวังของพนักงาน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้รับประโยชน์สำหรับผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่มีความรับผิดชอบในการบริหารคน นอกจากนี้ยังเป็นที่เหมาะสมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

วิทยากร ดร. สันติชัย อินทรอ่อน

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

PH.D. CANDIDATE หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์การทำงาน

– ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจทรัพยากรบุคคลและที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท โกลบัล คอนเซิร์น จำกัด

– นักวิจัยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– ผู้ช่วยที่ปรึกษา บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ