ยืนยัน หลักสูตร การบริหารผลงาน สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (Performance Management for Professional Supervisor/Manager) (21 พฤศจิกายน 62)

หลักสูตร การบริหารผลงาน สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (Performance Management for Professional Supervisor/Manager) (21 พฤศจิกายน 62)

ในชีวิตการบริหารผลงาน (Performance Management) นับว่าภาระงานสำคัญด้านหนึ่งของบุคลากรระดับบังคับ

บัญชาโดยเป็นเครื่องมือสำคัญของการสร้างเป้าหมาย และเป็นกรอบดำเนินการให้งานเดินหน้าไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่กระนั้น ความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและกระบวนการของการบริหารผลงานเพียงด้านเดียวก็ไม่อาจจะช่วยทำให้บุคลากรระดับบังคับบัญชาบริหารจัดการผลงานของลูกน้องได้อย่างเต็มประสิทธิผล หากแต่ยังต้องอาศัย การมีความสามารถในการจัดการองค์ประกอบอื่นเช่นการสะท้อนผลงาน การสื่อสารพูดคุย การโค้ชงานและการติติงผลงานลูกน้องอันเป็นส่วนผสมของศาสตร์และศิลปะในการบริหารจัดการคน (People Management) ประกอบกัน

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้บุคลากรระดับบังคับบัญชาผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะและ

เสริมมุมมองในเรื่องต่อไปนี้

– ทบทวนภาพรวมและกระบวนการบริหารผลงาน (Performance Management Process)

การจัดการกับปัญหาลูกน้องปัญหาผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย การปรับปรุงผลงาน (Performance

           Improvement) การรับมือปัญหาลูกน้องผลงานตกต่ำด้วยมุมมองทางจิตวิทยาและการดำเนินการทางวินัย

– เรียนรู้ และฝึกทักษะที่นำมาใช้กับการบริหารผลงานของลูกน้องอันได้แก่ การโค้ชงาน (Performance Coaching)

การสะท้อนผลงาน (Performance Feedback) และการติติงผลการปฏิบัติงานของลูกน้องอย่างสร้างสรรค์

พร้อมกับการระดมสมอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม

 

หัวข้อเรียนรู้ :  

คุณค่าบทบาทของผู้บังคับบัญชา (ผู้จัดการ/หัวหน้างาน)                            ในการบริหารผลงาน (Performance Management)

ภาพรวมและขั้นตอนของกระบวนการบริหารผลงาน                        (Performance Management Process)

สาเหตุและแนวทางแก้ไจปัญหาพนักงานผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย

แนวปฏิบัติในการกำหนดปรับปรุงผลงานและการจัดทำแผนปรับปรุงผลงาน (Performance Improvement Practices & Performance Improvement Plan-PIP)

แนวทางดำเนินการทางวินัยที่เหมาะสมกับกรณีพนักงาน                         ผลงานต่ำ กว่าเป้าหมาย

การพูด การฟังและการตั้งคำถามที่ผู้บังคับบัญชาควรต้อง “เป็น”

พื้นฐานของการโค้ชงาน (Performance Coaching) เพื่อปรับปรุงผลงานลูกน้อง

แนวทางสะท้อนผลงานพนักงาน (Performance Feedback) ด้วยเทคนิค A-I-D

แนวทางการติติงผลการปฏิบัติงานของลูกน้องอย่างเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค Sandwich

ฝึกปฏิบัติ ในเรื่อง

    + การจัดทำแผนปรับปรุงผลงานลูกน้อง (PIP Practices)

    + การพูดสะท้อนผลงานด้วย A-I-D

    + การพูดเพื่อติติงผลงานลูกน้องด้วยเทคนิค Sandwich

    + การรับฟังและตั้งคำถามเพื่อให้ลูกน้องแก้ไขปัญหาอย่างโค้ช

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ  

กลุ่มเป้าหมาย :

    เจ้าของธุรกิจขนาด SME

    ผู้จัดการและหัวหน้างานในสายงาน HR

 ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกสายงาน

Senior HR / HR Executive / HRBP

วิธีการเรียนรู้ :

บรรยายอย่างย่อและซักถาม

อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ

กิจกรรมกลุ่มเพื่อกระตุ้นส่วนร่วม

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

สมาชิกโอน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : 0988209929

Facebook : tesstrainingpage

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 

 

 

Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ