ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC 16 ธ.ค.62

ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC 16 ธ.ค.62

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การสื่อสารถือเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญในยุคปัจจุบันของการทำงาน หากมีการสื่อสารแล้วผู้อื่นเข้าใจ ผู้รับสารยอมรับนั้นถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง แต่มนุษย์นั้นเกิดมามีความแตกต่างกัน การรับรู้ก็ย่อมแตกต่างกันออกไปด้วย ดังนั้นหากเราสามารถเรียนรู้ว่าคนแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน เราจำเป็นต้องมีทักษะ และวิธีการที่แตกต่างกันออกไปเพื่อสื่อสารให้คนแต่ละประเภทนั้นเข้าใจ และสามารถเข้าถึงในสิ่งที่เขาเหลานั้นมีความแตกต่างกัน

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนในแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน รมถึงวิธีการต่างในการประสานงานเพื่อให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาให้เป็นไปตามเป้าหมายหน่วยงานหรือสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการเรียนรู้ผ่านทฤษี D-I-S-C โดยเป็นอีหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมที่ใช้การสื่อสารในการทำงาน และการประสานงานได้เป็นอย่างดี

 

วัตถุประสงค์  (Objective )

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้พฤติกรรมพื้นฐานของคนแต่ละสไตล์ตามหลัก D-I-S-C
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะและความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงาน
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งของตนเอง ฝึกทักษะสื่อสารด้วยการพูด หลังของการฟัง หลักของการตั้งคำถาม เพื่อนพไปพัฒนางานของตนเองได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

  • คุณครูแกนนำ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม รายละเอียด
8.30-9.00 ลงทะเบียน

 

 
 

09.0   – 10.30

กิจกรรมสร้างประสบการณ์แรกพบ  (คำถามที่ทรงพลัง)

·        กรอบแนวคิดการสื่อสาร และการประสานงาน

·        การเรียนรู้ธรรมชาติของคน

·        การสำรวจตนเองด้วยหน้าต่าง 4 บาน

·        กิจกรรมกลุ่ม  การสื่อสาร ด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังโดยหลักการโค้ช ด้วยเรื่องมือระดับโลก Point of You หลักของการตั้งคำถาม

 

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น  การสื่อสาร การประสานงาน และการทำกิจกรรมด้วยหลักของการโค้ชด้วยเครื่องมือ Point Of You

 

10.30 – 10.45 พักเบรก  
 

10.45 – 12.00

5 ทักษะที่จำเป็นของการสื่อสาร

·        การสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมในการทำงาน

·        การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

·        เรียนรู้คน  4 ประเภทด้วยหลักการปรับตัวเพื่อการทำงานกับผู้อื่นด้วย

·        กิจกรรมทดสอบตนเองด้วยหลัก DISC

 

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอ

โดยการเรียนรู้คน 4 ประเภท 4 สไลค์  รวมถึงการเรียนรู้เพื่อการปรับตัว

12.00 – 13.00 พักเที่ยง  
13.00 – 14.30 ·        การบริหรความขัดแย้งในการบริหารงาน

·        หลักสำคัญของการทำงานร่วมกัน วินัย หน้าที่ และความรับผิดชอบต่องาน

·        กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ  (แย่งกลุ่ม)

วิทยากรบรรยาย  โดยให้หลักการบริหารความขัดแย้ง หลักของการประสานงานที่ดี  และทำกิจกรรมด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ พร้อมนำเสนอ
14.30 – 14.45 พักเบรก  
14.45 – 16.00 ·        การประสานงานผ่านเครื่องมือพิเศษโดยนำหลัก HO-Ren-So มาประยุกต์ใช้กับ D-I-S-C

·        การสร้าง Commitment ร่วมกันในการทำงาน

·        ถาม-ตอบ

 

วิทยากรบรรยาย ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอ โดยนำหลัก HO-Ren-So มาประยุกต์ใช้กับ D-I-S-C และการสร้าง Commitment ร่วมกันในการทำงาน

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

  • การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม การชม VDO
  • การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

รายละเอียดการดำเนิน

  • 9-00-16.00

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ