เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน (Effective Performance Appraisal) (26 พ.ย.63) อ.ชัชวาล

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน (Effective Performance Appraisal) (26 พ.ย.63) อ.ชัชวาล

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับองค์กรใช้สำหรับการกำหนดและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง  ช่วยในการปรับปรุงงาน วางแผนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทน และการปรับเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ายบุคลากรไปสู่ตำแหน่งงานที่เหมาะสมอีกด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี มักมีข้อติดขัดที่ไม่สามารถช่วยให้พนักงานสร้างผลงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายและเป้าหมายของบริษัท หากองค์กรโดยเฉพาะองค์กรระดับ SME ต้องการออกแบบหรือปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ รวมทั้งบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตรนี้ช่วยท่านได้

หัวข้อเรียนรู้ :  

 

ภาคเช้า (09.00-12.00 น.)

ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการประเมินผล                          การปฏิบัติงาน

บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

องค์ประกอบที่ควรมีในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

Þ เป้าหมายผลงาน

Þ ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน

Þ สมรรถนะ (Competency)

Þ เกณฑ์การประเมินผล

Þ ส่วนประกอบอื่นที่ควรประเมิน 

ปัญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มักพบ

เครื่องมือสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ธุรกิจ

ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เครื่องมือสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ

ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องมือต่างๆ สำหรับการประเมินผลงาน

ภาคบ่าย (13.00-16.00 น.)

แนวทางปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน                         

Þ การกำหนดส่วนประกอบของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

Þ การกำหนดและกระจายเป้าหมายผลงาน

Þ การกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน (PIs & KPIs)

Þ การกำหนดสมรรถนะ (Competency)และ                                 

เลือกใช้สมรรถนะแต่ละประเภทสำหรับการประเมินผล

Þ การกำหนดน้ำหนักองค์ประกอบการประเมินผล

Þ การกำหนดเกณฑ์การประเมินผล  

แนวทางการจัดทำ Action Plan เพื่อรองรับการประเมินผลงาน

ข้อเสนอในการยกระดับการประเมินผลไปสู่การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

วันศุกร์ที่21 มิถุนายน2562

    เวลา09.00-16.00น. ที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก-แยกสุทธิสาร ถ.วิภาวดีรังสิต

วิธีการเรียนรู้ :

บรรยายอย่างย่อและซักถาม

อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :

   เจ้าของธุรกิจขนาด SME

HR Manager/Staff

เจ้าหน้าที่ HR  

ผู้สนใจทั่วไป

     

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร  

และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ราคาท่านละ3,600 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : 0988209929

Facebook : tesstrainingpage

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าของธุรกิจขนาด SME HR Manager/Staff เจ้าหน้าที่ HR ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ