ยืนยัน หลักสูตร การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากร และพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็คทรอนิกส์ 9 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากร และพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็คทรอนิกส์ 9 ก.ค.63

(บรรยายโดย อ.วิชัย  มากวัฒนสุข)

ในปัจจุบันกรมศุลกากรพัฒนาบทบาทและหน้าที่จากเดิมที่เน้นการจัดเก็บภาษีอากรจากสินค้าที่นำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรมาเป็นมุ่งเน้นที่จะพัฒนาส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศ อำนวยความสะดวกทางการค้าและปกป้องสังคม กรมศุลกากรจึงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจในการจัดเก็บภาษีอากรจากการนำสินค้าเข้าและส่งออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส อาทิ การแก้ไขกฎหมายศุลกากรที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ การปรับปรุงระบบการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการนำเอาเทคโนโลยีด้านการควบคุมทางศุลกากรมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อปกป้องสังคมจากสินค้าที่ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบพิธีการศุลกากร และระบบการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่กรมศุลกากรปรับปรุงใหม่ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา

 1. กฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก

 2. ภาษีอากรในการนำเข้า-ส่งออก เช่น

2.1อากรศุลกากร

2.2ภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น

2.3อากรชั่วคราวและอากรพิเศษตามมาตราการ AD , Safeguard

2.4ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. ของต้องห้าม ของต้องกำกัด ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสินค้าควบคุม

 2. การผ่านแดน – ถ่ายลำ 

 3. พิธีการศุลกากรนำเข้าในระบบอิเล็คทรอนิกส์

 4. การประเมินอากรศุลกากร ราคาศุลกากร พิกัดอัตราอากร

 5. การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12

 6. การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 14(FTA)

 7. การวางประกัน การอุทธรณ์การประเมินอากร

 8. เงินเพิ่ม ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ

 9. พิธีการศุลกากรส่งออกในระบบอิเล็คทรอนิกส์

 10. การส่งของออกแล้วจะนำกลับเข้ามาภายหลัง (ใบสุทธินำกลับ)

 11. ปัญหา ข้อควรระวังในการนำเข้า-ส่งออก

ระยะเวลาฝึกอบรม  1 วัน

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ