ยืนยัน หลักสูตร ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก 17 เม.ย.63

ยืนยัน หลักสูตร ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก 17 เม.ย.63

การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน
หัวข้อการอบรม
1. วงจรนำเข้า-ส่งออก
– ขั้นตอนในการส่งสินค้าออกและนำเข้า
2. การจัดทำสัญญาซื้อขาย
– ข้อควรระวัง การกำหนดเงื่อนไข เทอมการค้า การชำระค่าสินค้า
3. การตีความในเงื่อนไขของเทอมการค้าสากล เพื่อการส่งมอบสินค้า ความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย (Incoterms ® 2020)
– EXW – FCA – FAS – FOB
– CFR – CIF – CPT – CIP
– DAT – DAP – DDP
4. การเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า เข้าใจหลักการและวิธีการใช้ของ
– การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)
– ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection)
– การฝากขาย (Consignment)
– ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ (Open Account)
– การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด (Cash in Advanced)
5. ขั้นตอนในการส่งสินค้า และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ ความหมาย ความสำคัญของเอกสาร
– เอกสารทางการเงิน (Financial Document)
– เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)
– เอกสารทางการค้า (Commercial Document)
6. เทคนิคเบื้องต้น ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วย Forward Contract, Option, Swap ฯลฯ
7. แนวทางในการเลือกทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้า
8. แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสมกับสินค้า
9. พิธีการศุลกากรขาออก/ขาเข้าและการตรวจปล่อยสินค้า
# หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการนำเข้า-ส่งออก ตาม พ.ร.บ.ศุลการกร พ.ศ. 2560
# หลักเกณฑ์ในการเสียภาษี การประเมินราคา และการคำนวณค่าภาษีอากร
10. การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก เช่น AFTA, FTA การขอคืนอากรมาตรา 20 ทวิ เขตปลอดอากร (Free Zone) สินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) เป็นต้น
ถาม-ตอบ
เทคนิคการฝึกอบรม – การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
– กรณีศึกษา (Case Study)

อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ