ยืนยัน หลักสูตร หัวหน้างานยุคใหม่ก้าวไกล 360 องศา (7 ก.พ.63)

ยืนยัน หลักสูตร หัวหน้างานยุคใหม่ก้าวไกล 360 องศา (7 ก.พ.63)

หลักการและเหตุผล

           หลักสูตรนี้เน้นการเตรียมความพร้อมในการขึ้นสู่การเป็นหัวหน้างานอย่างมีแบบแผนและพัฒนาแนวคิด และการสร้างมุมมองในการทำงานของหัวหน้างาน โดยเรียนรู้บทบาทอะไรบ้างที่แตกต่างกับการเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการแล้วต้องมีความรับผิดชอบอะไรที่มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงนับว่าเป็นหลักสูตรที่สำคัญอีกหลักสูตรหนึ่ง ของบริษัทที่ต้องการเตรียมพร้อมต่อการสร้างคนให้พร้อมกับการเป็นหัวหน้างานที่ดีในอนาคต และเตรียมรองรับความเสี่ยงต่อการเสียพนักงานที่ดีไป เมื่อถูกปรับมาเป็นหัวหน้างานเขาและเธอทั้งหมดจึงต้องพัฒนาตนเองซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพื้นฐานและแนวคิดในเรื่องการเป็นหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้รับการอบรมระดับหัวหน้างาน มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงาน และมีบุคลิกภาพของความเป็นผู้นำเพื่อให้ทราบถึงคำนิยามพื้นฐานของการเป็นหัวหน้างาน
 • เพื่อให้ผู้รับการอบรมระดับหัวหน้างานมีความกระตือรือล้น พัฒนาตนเองอยู่เสมอรวมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาและให้คำชี้แนะได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่ดี น่าเชื่อถือและน่าประทับใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 • เพิ่มเสน่ห์ให้แก่ผู้รับการอบรม ด้วยการเน้นคุณสมบัติที่ดี ให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองพร้อมที่จะเข้าสังคมได้ทุกระดับ และสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์
 • เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 • หัวข้อเนื้อหา
 •   ความหมายและจุดกำเนิดของคำว่า “ หัวหน้างาน 360 องศา ”

  จุดกำเนิดของหัวหน้างาน

  ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร

  คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดี

  ผู้บริหารและการพัฒนาตนเอง

  การบังคับบัญชาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

  หัวหน้างานกับการสื่อสารในองค์กร

  ศิลปะการมอบหมายงาน

  การบริหารอารมณ์และพัฒนาบุคลิกภาพแห่งความเป็นผู้นำ

  เทคนิคการบริหารคนให้ครองใจทีมงาน ด้วยภาวะผู้นำกับบทบาทของหัวหน้างานในการบริหารทีมงานให้คนอยากทำงาน

  ภาพรวมของภาวะผู้นำ (Leadership House)

  กล้าที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี

  “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” เคล็ดวิชาในการทำงานกับคนของผู้นำยุคใหม่

  การเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

  ความแตกต่างของบทบาท หน้าที่ ระหว่างผู้นำกับหัวหน้างาน

  ความหมายและความสำคัญของผู้นำ

  ประเภทและคุณลักษณะสำคัญของผู้นำสไตล์ต่างๆ

  แบบประเมินและวิเคราะห์ภาวะผู้นำของตนเอง

   เทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง

  เทคนิคการปรับใช้รูปแบบภาวะผู้นำให้เหมาะสมกับคนและสถานการณ์สรุปการอบรม

 • ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาทราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

  ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

  ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

  ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

  ราคาดังกล่าว ฟรี

  1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

  2) ใบประกาศผ่านการอบรม

  3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

   

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

http://www.tesstraining.com

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ