ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารตาม มาตรฐาน ISO 22301-2019 (การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ภายใต้ภาวะวิกฤติ) 15 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารตาม มาตรฐาน ISO 22301-2019 (การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ภายใต้ภาวะวิกฤติ) 15 ก.ค.63

จากสถานการณ์ความไม่แน่นอน (Uncertainties) และแนวโน้ม (Trends) ของปัจจัยภายนอก ไม่ว่า จะเป็นด้านสังคม (Social) สิ่งแวดล้อม (Environment) การเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic) เทคโนโลยี (Technology) และอื่น ๆ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง (Risks) ที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งในแง่บวกที่ ก่อให้เกิดโอกาส (Opportunity) ที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจและการดำเนินงาน และในแง่ลบที่ทำให้เกิดอุปสรรค (Threats) ต่อการดำเนินงานซึ่งอาจมีความรุนแรงเพียงเล็กน้อยหรือรุนแรงถึงขั้นที่ทำให้การดำเนินงานต้อง หยุดชะงัก

ดังนั้น องค์กรจึงควรต้องมีการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น  โดยอาศัย เครื่องมือ (Tools) ในการบริหารจัดการในสถานการณ์ความไม่แน่นอน เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการได้ อย่างต่อเนื่อง หรือสามารถฟื้นฟูกิจการที่หยุดชะงักได้อย่างรวดเร็ว  แนวคิดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เป็น เครื่องมือหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการกับความเสี่ยงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่องค์กร เพื่อบรรเทาหรือ ขจัดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีหลายองค์กรที่มี การจัดทำมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการดำเนินงานและ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงสร้างข้อกำหนด ISO 22301:2019
 2. เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ จุดมุ่งหมายของข้อกำหนด ISO 22301:2019
 3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวทางการมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญต่อการนำระบบไปปฏิบัติงาน
 4. เพื่อให้สามารถออกแบบฟอร์มเอกสาร เพื่อนำไปใช้ในการบริหารการจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต ได้

หัวข้อการอบรม

 1. ปรับกรอบความคิด (Mindset)

Facilitator and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ให้เกิดกรอบความคิด ในรูปแบบ ของ Growth Mindset และ Outward Mindset เพื่อประโยชน์ในด้านการทำงานการคิดวางแผน การสื่อสาร การดำเนินปฏิบัติ ในแนวทางการบริหารธุรกิจความต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ

 1. แนวโน้ม ความไม่แน่นอน และความซับซ้อน กลยุทธ์กับความต่อเนื่องทางธุรกิจ

Facilitator and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจประเด็น ของ VUCA World และประเด็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ มีปัจจัยอะไร บ้างถ้าเกิดขึ้นแล้ว จะภาวะวิกฤติ เกิดขึ้น และทำความเข้าใจในความหมายของความต่อเนื่องทางธุรกิจ คือ อะไร

 1. ประโยชน์ของการจัดทำ แผนการบริหารความต่อเนื่อง ทางธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤติ

Facilitator and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการจัดทำ แผนการบริหารความต่อเนื่อง

 1. PDCA ต่อการจัดทำเตรียมข้อมูล เพื่อการจัดทำเอกสารสำหรับการบริหารความต่อเนื่อง

Facilitator and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจในกระบวนการของ PDCA ว่าเข้าไปอยู่ในกระบวนการของการบริหารธุรกิจเพื่อความต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ ในแต่ละบริบทหัวข้อของ ISO 22301 อย่างไร และสามารถเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการการจัดทำเอกสาร เพื่อรองรับอย่างไร

 1. การวางระบบการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤติ

Facilitator and Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ถึง แนวทางในการจัดเตรียมเอกสาร ต่าง ๆ ว่าต้องมีอะไร บ้าง หลังจากที่ได้เข้าในกระบวนการ PDCA แล้ว ประกอบไปด้วยหลักใหญ่ คือ

 • นโยบาย
 • การกำหนดโครงสร้าง และการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
 • กระบวนการการบริหารการจัดการความต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
 • การประเมินความพร้อม
 • การประเมินความเสี่ยง
 1. แนวทางรูปแบบ Form ต่าง ๆ ว่าควรมี Form แบบ เอกสารอะไรบ้าง

Facilitator and Group Coaching เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการประยุกต์ การจัดทำ Form เพื่อให้สามารถเข้ากับธุรกิจของบริษัทได้  Form เอกสารที่ควรมี คือ

 • เป้าประสงค์ของการจัดทำ BCP ในแต่ละวิกฤติ
 • กำหนดพันธกิจหลักที่ต้องทำ
 • การจัดทำรายละเอียดของกิจกรรมที่อยู่ในพันธกิจแกนหลัก
 • การจัดทำรายละเอียดของทรัพยากรที่ต้องใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ
 • ตารางประเมินความเสียหายของทรัพยากร
 • ลำดับความสำคัญและระยะเวลาสูงสุดที่ยอมรับได้ของการหยุดชะงัก
 • แผนงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
 • ตารางเปรียบเทียบผลกระทบความเสี่ยงและความน่าจะเป็น
 • แผนทางการเงิน
 • เป็นต้น

แนวทางการอบรม  จะใช้แนวทาง Positive Psychology และแนวทางอำนวยการให้เกิดความคิด แบบการสนทนาพูดคุยในวง (Dialogue) พร้อมทั้งคำถามชวนคิด เพื่อให้เกิดแนวความคิดจากผู้เข้าอบรมเอง พร้อมทั้งให้แนวทางการบรรยาย 30%  Workshop แนวทาง แบบ Facilitator & Coaching 70%

ผู้เข้าอบรม           ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรม  ไม่ควรเกิน 25 คน

ระยะเวลาการอบม    2 วัน พร้อม workshop  

                                    1 วัน ได้แนวความคิด

วิทยากร                 อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

 ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ