ยืนยัน หลักสูตร Finance for Marketing 26 ก.ค.62

ยืนยัน หลักสูตร Finance for Marketing 26 ก.ค.62

หลักการและเหตุผล

จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยหลักสูตร  Finance for Marketing มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการบริหารการเงินให้แก่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทให้สอดคล้องภายใต้ภาพการจัดการและการวางแผนให้เหมาะให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร และการจัดทำแผนปฏิบัติการขององค์กร เป็นการเขียนในเรื่องของการวางแผนการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และแผนการปฏิบัติการต้องตอบสนองหรือสอคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Action Plan) การนำแผนการไปปฏิบัตินั้นจะต้องมีการทบทวน การประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจากการทรัพยากร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

 1. เจ้าของกิจการ
 2. ฝ่ายการตลาด
 3. บุคคลที่มีความสนใจ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนด้านวางแผนการตลาด

หัวข้อการเรียนรู้

 • เรียนรู้วัตถุประสงค์ขององค์กร ผ่านเครื่องมือธุรกิจ (Business Model Canvas)
 • เรียนรู้งบการเงินแต่ละประเภท
 • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน Ratio
 • สภาคคล่อง (Liquidity)
 • ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Asset Management)
 • การบริหารหนี้สิน (Debt Management)
 • ความสามารถในการทำกำไร (Profitability)
 • ประเมินผลทางธุรกิจ (Market Value)
 • Workshop กิจกรรมกลุ่ม วิเคราะห์งบเพื่อสำรวจการเติบโตขององค์กรสำหรับการวางแผนทางการตลาด
 • การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Event Point)
 • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)โดยใช้ PETS Model
 • สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน (Competitive Environment) : Porter’s 5 forces
 • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 7S Model เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
 • วิเคราะห์สินค้าและบริการผ่านวงจรผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)
 • วิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนเกี่ยวกับการตลาดโดยใช้ BCG Matrix
 • การวิเคราะห์สถานการผ่านการใช้เครื่องมือ IFAS, EFAS, SFAS (การวิเคราะห์ตัวเลขจากตาราง และนำผลนั้นไปจัดทำแผน)
 • การจัดทำกลยุทธ์ผ่าน TOWS Matrix (จากจุดแข็ง,จุดอ่อน,โอกาส และอุปสรรค)
 • การวิเคราะห์สถานการผ่านการใช้เครื่องมือ IFAS, EFAS, SFAS (การวิเคราะห์ตัวเลขจากตาราง และนำผลนั้นไปจัดทำแผน)
 • Workshop โดยให้แต่ละกลุ่มสามารถจัดทำแผนงานตามขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือการประเมินผลผ่าน BSC หรือการวัด 4 ด้าน Financial, Customer, Internal Process, Learning & Growth เป็นต้น

รูปแบบการเรียนรู้

 • การบรรยาย การสาธิต  กิจกรรมการเรียนรู้  และ การอภิปรายกลุ่ม

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

1 วัน

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ