เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร finance for nonfinance ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี และการเงิน และการประยุกต์ใช้เบื้องต้นสำหรับพนักงาน 23 ธ.ค.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร finance for nonfinance ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี และการเงิน และการประยุกต์ใช้เบื้องต้นสำหรับพนักงาน 23 ธ.ค.63

ณ.โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20ติด BTS ลงสถานีอโศก

หลักการและเหตุผล

ในโลกยุตที่อยู่ในภาวะไร้พรมแดน และการสื่อสารและการรับรู้ถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์และรองรับสถานะการณ์การแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลา  ไม่เพียงแต่ตัวผู้บริหารเอง ทางด้านพนักงานทุกคนในองค์ กรต้องปรับตัวปรับความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขัน และแนวความคิดที่สำคัญคือจะต้องสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใส่ความรู้ต่างๆ ทางด้านการจัดการ การตลาด การผลิต บุคล และแนวความคิดที่สำคัญซึ่งขาดเสียไม่ได้ คือ ทางด้านการบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญขององค์กร ซึ่งพนักงานหรือระดับบริหารต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของหน่วยงาน หรือขององค์กร

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. เพื่อให้พนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชีการเงิน มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการอ่านรายงานทางการเงิน
 2. เพื่อมีความรู้ในการวิเคราะห์พื้นฐาน ในรายงานทางการเงิน
 3. เป็นพื้นฐานใช้ในการตัดสินใจเบื้องต้น

หลักสูตรฝึกอบรม

วันแรก

 1. ปรับ Mind Set เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 2. ทำไมต้องจึงต้องเป็นรายงานทางการเงิน

Work shop & Coaching ให้เข้าใจความสำคัญของการอ่านและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

 1. พื้นฐานรายการหลักๆในงบดุล (งบฐานะการเงิน)

Work shop & Coaching ให้เข้าใจรายการที่สำคัญของงบดุลและการนำไปใช้งาน

 1. พื้นฐานรายการหลักในงบกำไรขาดทุน

Work shop & Coaching ให้เข้าใจรายการที่สำคัญของงบกำไรขาดทุน

 1. พื้นฐานรายการในงบการเปลี่ยนแปลงการะแสเงินสด

Work shop & Coaching ให้เข้าใจกิจกรรมจากการดำเนินงาน กิจกรรมจากหาแหล่งเงินทุน กิจกรรมจากการลงทุน และมองความสัมพันธ์ ไปสู่การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดในรอบปีบัญชี

 

 1. วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

Work shop & Coaching  เพื่อให้เกิดความเข้าใจของกลุ่มอัตราส่วนทางการเงิน 4 กลุ่ม เพื่อให้สามารถนำความรุ้ความเข้าใจเพื่อไปสู่การเพิ่มรายได้และลดภาระค่าใช้จ่าย

 1. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปร

Work shop & Coaching  เพื่อให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมค่าใช้จ่ายคงที่ พฤติกรรมค่าใช้จ่ายผันแปร ของรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้น

 1. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์กำไรส่วนเกิน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการขาย

Work shop & Coaching เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องของจุดคุ้มทุน  เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการขาย

 

ระยะเวลาการอบรม 1 วัน

แนวทางการอบรม   บรรยาย อธิบายตัวอย่างประกอบ และให้ทำ workshop เพื่อให้ทำการวิเคราะห์

งบการเงินเป็น

ผู้เข้าอบรม              พนักงานและผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านบัญชี

การเงิน

วิทยากร                  อาจารย์เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ