ยืนยัน หลักสูตร OKRs Champion สำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล 19 กุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตร OKRs Champion สำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล 19 กุมภาพันธ์ 2563

 หลักการและเหตุผล

การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานขององค์กรในยุคปัจจุบันได้ กล่าวไม่ถึงนักว่าได้มีความนิยมนำการนำเอาOKRsหรือ Objective & Key Resultsมาใช้ทดแทนKPIsกันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุที่การใช้แนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานด้วย KPIsนั้น มีข้อติดขัดอยู่หลายประการ เช่น มักเป็นตัวชี้วัดผลงานที่เน้นการสั่งการลงมาจากผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงานมากกว่าที่จะเปิดโอกาสให้พนักงานได้คิดและนำเสนอการทำงานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายระดับบน และมักพบว่าKPIsเป็นตัวชี้วัดผลงานที่มักกำหนดกันปีละครั้งหรือหกเดือนครั้ง ซึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์การจัดทำแผนงานเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานมากนัก ประกอบกับหลายองค์กรที่เป็นธุรกิจStart Upได้นำมาปรับใช้และปรากฏความเปลี่ยนแปลงในเชิงการบริหารและการทำงานของบุคลากรในทางบวกหลายประการ อันเป็นความจำเป็นที่Professional HR  จะได้เรียนรู้จักOKRsการจัดทำและนำเอา OKRsมาปรับใช้กับการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงาน รวมทั้งข้อเสนอในการปรับปรุงงานอื่น ๆ เพื่อให้จัดทำOKRsได้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาได้

1.              เข้าใจถึงความหมาย และคุณค่าของOKRsรวมทั้งความแตกต่างระหว่างOKRsกับKPIs 

2.              เข้าใจถึงวิธีคิด (Mindset) ที่ถูกต้องสำหรับการจัดทำและการนำเอาOKRs มาปรับใช้กับงาน

3.              เห็นคุณค่าของการนำOKRsมาใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ                                                  ประยุกต์ใช้ OKRsในการบริหารผลการปฏิบัติงานได้ตรงจุดและได้ผล

4.              เข้าใจถึงแนวทางการตั้งเป้าหมาย (Objectives) และการกำหนดผลลัพธ์หลัก (Key Results) ที่รองรับเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมกับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน และสอดคล้องตามแนวคิด OKRs

5.              แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระหว่างกัน และกับวิทยากร เพื่อให้เกิดมุมมองในการทำหน้าที่เป็นOKRs Championในองค์กรของท่าน

 หัวข้อเรียนรู้ : 

  เวลา                                   กิจกรรม

  08.00-09.00 น.               ลงทะเบียน

 ทำแบบประเมินความรู้ก่อนเรียน

  09.00-16.00 น.         รู้จักกับOKRs

– ความเป็นมาของOKRs

OKRsคืออะไร  

– เหตุใดองค์กรชั้นนำจึงนิยมใช้OKRs

– ความแตกต่างของOKRs และKPIsรวมถึงการวัดแบบอื่น ๆ 

– วิธีคิด (Mindset) ที่ใช่เพื่อให้นำเอาOKRsมาใช้อย่างได้ผล

  หลักการและแนวทางการกำหนด OKRs

– การกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย :Objectives 

               + การเชื่อมโยงกลยุทธ์องค์กรกับ Objectives

               +Objectives อย่างไรที่ตั้งแล้วได้ผลดี

               + เทคนิคการกำหนดObjectives ที่SMARTพร้อมตัวอย่าง

               + ปัญหาของการกำหนด Objectivesและแนวทางแก้ไข 

– การกำหนดผลลัพธ์หลัก :Key Results  

               + การเชื่อมโยงObjectives กับKey Resultsเข้าด้วยกัน 

               + หลักการพื้นฐานของการกำหนด ObjectivesกับKey Results

               + เทคนิคการกำหนดKey Results ที่SMARTพร้อมตัวอย่าง

               + ปัญหาของการกำหนด Key Resultsและแนวทางแก้ไข 

 

  การนำเอา OKRs มาใช้ให้เกิดผลดี

– แนวทางการกำหนดOKRsให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร

– รอบระยะเวลาในการจัดทำ, การติดตามและประเมินการปฏิบัติงานตามOKRs

– แนวทางกำหนดค่าคะแนนหรือระดับผลการปฏิบัติงานเมื่อใช้ OKRs  

                                         – การนำผลการประเมินการปฏิบัติงานด้วย OKRs ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร

– การสะท้อนผลงานด้วยแนวคิดCFR 

– กรณีศึกษาการใช้OKRs 

– ฝึกปฏิบัติ :กำหนดOKRsของหน่วยงาน

  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

                                 ทดสอบความรู้หลังเรียน

   จบการเรียนรู้

 

 หมายเหตุ         10.30-10.45 น.        พักเบรกเช้า

                               12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน            

14.30-14.45 น.        พักเบรกบ่าย

แนวทางการเรียนรู้ : 

·       บรรยายแบบกระชับ (MiniLecture) และตอบข้อซักถาม

·       การอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ (Workshop & Experience Sharing)

·       กรณีศึกษาการตั้งOKRsของบางองค์กร และวิพากษ์

·       ฝึกปฏิบัติ (Practice) พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

กลุ่มเป้าหมาย :

ผู้จัดการและหัวหน้างานจากทุกสายงานที่บริษัทกำหนด 

วิทยากร ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Gold Orchid ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร กทม

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 กุมภาพันธ์ 2563 09.00-16.00

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ราคาสมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ