หลักสูตร การคิดวิเคราะห์และการไขปัญหาที่หน้างาน5W1H,Why-Why 28 เม.ย.63

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์และการไขปัญหาที่หน้างาน 5W1H,Why-Why 28 เม.ย.63

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัญหา (Problem) คือ สถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากภายในหน่วยงาน เช่น ปัญหาจากกระบวนการทำงาน ปัญหาจากคน ทุกๆปัญหานั้นย่อมส่งผลกระทบโดยตรงในการผลิตสินค้าหรือการบริการ แน่นอนในเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสิ่งที่ตามมาคือ ต้นทุนที่สูงขึ้น (Cost)  ผู้ที่มีหน้ารับผิดชอบโดยตรงคงหนีไม่พ้น พนักงานหน้างาน (Operators) และหัวน้างานในแต่ละแผนก(Leader) เพราะคนสองกลุ่มนี้จะเข้าใจในปัญหาหน้างานได้ดีที่สุด

ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาหน้างานนั้นจะต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาโดยผ่านกระบวนการคิดหาสาเหตุ (Idea finding) การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis (RCA) ที่มาของปัญหาต่างๆ จากสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา (Solution finding) เพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Key Benefits)

 1. รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาที่หน้างาน
 2. สามารถสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้จัดการ หัวหน้างาน หัวหน้าทีม ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคิดและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Mouule 1  ต้องเริ่มคิดวางแผน และทราบถึงปัญหาก่อนจึงจะหาแนวทางไขปัญหา

 • ปัญหาคืออะไร
 • ประเภทของปัญหา
 • ใครมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา?
 • สไตล์ผู้นำแต่ละประเภท

Module 2 การวินิจฉัยสาเหตุของปัญหา  การเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหา

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันของงาน
 • การให้ความสำคัญกับหน้างาน 3 Gen (GENBA,GENBUTSU,GENJISU)
  • ประเภทเครื่องมือ เช่น 5W1H,Why-Why analysis, Work flow analysis,7 QC tools
  • Workshop การค้นหาและคัดเลือกปัญหาและเลือกข้อมูล
  • Workshop ฝึกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และนำปัญหานั้นไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ

Module 3 การตัดสินใจ และการติดตามประเมินผล (Implement)

 • การเขียนโครงการเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ และการนำเสนอโครงการ
 • แนวทางของการตัดสินใจ
 • การติดตามงานโดยใช้ P-D-C-A
 • Workshop แนวทางการตัดสินใจในโครงการที่จะแก้ไขปัญหา

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่อบรม: โรงแรมโกลด์ออร์คิด วิภาวดี

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

http://www.tesstraining.com

Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ