หลักสูตร การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ (Systematic Thinking for Effective Decision Making) 27 ส.ค.63

หลักสูตร การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ (Systematic Thinking for Effective Decision Making) 27 ส.ค.63

หลักการและเหตุผล

การคิด คือ พื้นฐานของการวิเคราะห์ เรียบเรียง และประมวลผลข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องธรรมดาสามัญ จนไปถึงเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิต การคิดที่เป็นระบบ จะทำให้การใช้ชีวิตดำเนินไปอย่างมีเหตุผล และเมื่อถึงคราวที่เกิดปัญหา และจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกในทางใดทางหนึ่ง การคิดเป็นระบบจะทำให้การพิจารณาทางเลือกดำเนินไปอย่างมีหลักมีเกณฑ์ ผลการตัดสินใจจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูง

หลักสูตรการอบรมนี้ออกแบบขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมคิดพิจารณาอย่างแยบคาย เป็นขั้นเป็นตอน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เกม และกรณีศึกษา ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการคิดเป็นระบบที่เป็นมาตรฐาน
  • เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการช่วยทำให้การคิดเป็นระบบได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์ การแยกแยะ การจัดระเบียบข้อมูล และการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลอันจะนำไปสู่ความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ความยุ่งยากต่าง ๆ ได้
  • เพื่อสนับสนุนให้มีการหาหลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน จนสามารถนำไปปรับใช้ในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

รูปแบบการเรียนรู้

  • เป็นการฝึกอบรมแบบเข้มข้น (Intensive Learning Course) ผ่านวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่ การบรรยาย การยกกรณีตัวอย่าง (Example Case) ทั้งที่ล้มเหลวและประสบความสำเร็จ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบคำถาม เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างการเรียนรู้ และหลังการเรียนรู้ไปแล้ว ผู้เรียนยังสามารถสอบถามหรือขอคำปรึกษาจากวิทยากรได้ตลอดเวลา

หัวข้ออบรม

  วัตถุประสงค์ของบทเรียน

ประโยชน์ของการคิดเป็นระบบกับชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

กระบวนการและขั้นตอนของการคิดอย่างเป็นระบบ

เครื่องมือสำหรับช่วยในการคิดอย่างเป็นระบบ

พักเบรก

การคิดเป็นภาพ

การใช้ Mindmap

แบบฝึกหัด การฝึกคิดเป็นระบบ

ชนิดของปัญหา

การนำหลักการคิดเป็นระบบไปใช้แก้ไขปัญหา

กะบวนการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหา

แบบฝึกหัดการตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด

กฎของการตัดสินใจ

พักกลางวัน

รูปแบบของการคิดอย่างเป็นระบบ

ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดอย่างเป็นระบบ

การพัฒนาทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ

การนำการคิด และตัดสินใจอย่างเป็นระบบไปใช้ในการทำงาน

การจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน

พักเบรก

ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการคิดเป็นระบบ

กรอบความคิด (Framework) ต่างๆในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นตรรกะ และการคิดเป็นระบบ

การประยุกต์ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดเป็นระบบ (ระบุประเด็นปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ)

สรุปอบรม

หากต้องการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเนื้อหาตรงจุดใดๆในเอกสาร outline สามารถแจ้งได้นะคะเพื่อแจ้งอาจารย์แก้ไขเพิ่มเติมให้ตรงจุดประสงค์ของท่านค่ะ

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ