หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 6 พ.ย.62

หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 6 พ.ย.62

อาจารย์ ไมตรี  บุญขันธ์

หลักการและเหตุผล

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้  ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ  ดังนั้นการบริหารการผลิตในระดับต่างๆ จึงมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทำให้ผลลัพธ์ Q C D เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้ จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการผลิตแก่หัวหน้างาน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และนำหลักการที่ได้อบรมไปปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงแก้ไขกระบวนการผลิตที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยในการพัฒนาผลิตภาพด้านแรงงานให้สูงขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

 1. เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารการผลิต
 2. เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการบริหารการผลิตของหัวหน้างานอย่างรอบด้าน
 3. มีความรู้ในการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารการผลิต และนำไปประยุกต์ใช้
 4. มีความรู้และความสามารถในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวข้อการอบรม

 1. การบริหารการผลิต คืออะไร?
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต
 • การวางแผนและควบคุมการผลิต
 • ปัจจัยการผลิต และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 1. รู้จักกระบวนการผลิตของเราดีแล้วหรือยัง?
 • แนวคิดการจัดการกระบวนการผลิต
 • SIPOC Model
 1. การเพิ่มผลผลิตทำอย่างไร?
 • ทำไม? ต้องเพิ่มผลผลิต
 • แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต
 • องค์ประกอบในการเพิ่มผลิต
 1. คุณภาพต้องมาก่อน
 • สาเหตุของปัญหา และแนวคิดการจัดการปัญหา
 • เครื่องมือคุณภาพ
 • การแก้ไขปัญหา
 • การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ
 1. กิจกรรมที่ใช้ในการลดต้นทุนการผลิตมีอะไรบ้าง?
 • รู้จักโครงสร้างต้นทุน
 • แนวคิดการลดต้นทุน / เพิ่มกำไร

-รู้จัก 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต

– รู้จัก ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน

– รู้จัก การลดของเสียเป็นศูนย์ด้วยเทคนิค Poka-Yoke

– รู้จัก การบริหารด้วยสายตา Visual Control

– รู้จัก การแก้ไขปัญหาในหน่วยงานด้วย กิจกรรม QCC

– รู้จัก การบริหารการซ่อมบำรุงที่ทุกคนมีส่วนร่วม

 1. Workshop การแก้ไขปัญหาของเสียในการผลิต
 2. สรุป / ถาม-ตอบ

ระยะเวลา :   หลักสูตร 1 วัน  (6  ชั่วโมง)

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย 40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน