หลักสูตร การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน 13 ก.ย.62 อ.ประกาศิต

หลักสูตร การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน 13 ก.ย.62 อ.ประกาศิต

หลักการเเละเหตุผล

เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ

มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ
โลกของการทำงานในปัจจุบันนั้น เป็นการทำงานที่ต้องอาศัยความสามัคคีในการทำงาน รวมไปจนถึง จิตใจที่พร้อมจะปฏิบัติงานของพนักงานเหล่านั้น หัวใจสำคัญที่จะหล่อหลอมให้พนักงานเดินทางสู่เป้าหมายด้วยหัวใจที่เข้มแข็งต้องตามนโยบายของบริษัทนั้น หัวหน้างานมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางนั้นๆ หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อการอบรมพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาจิตใจของหัวหน้าให้มีภาวะความเป็นผู้นำและความเสียสละในส่วนรวม เพื่อเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียวขององค์กร

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาวะความเป็นผู้นำในตัวหัวหน้างาน ที่ส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จของทีมงานและองค์กร

2.เพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติและทักษะทางด้าน Soft Skill ที่จำเป็นต่อการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน โดยเรียนรู้ผ่านการทำ Workshop และ Activity ต่างๆ และสามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเองได้จริง

3.เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของการบริหารคนหัวหน้างาน พัฒนาทัศนคติเชิงบวกและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับหัวหน้างาน พัฒนาเทคนิคในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ในการตั้งเป้าหมาย การวางแผน และพัฒนาทักษะในการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ

 หัวข้ออบรม

Ice Break

กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก

ผู้นำ กับ การรู้เขา รู้เรา

1. คุณลักษณะ และพฤติกรรมของหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จ

2. การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

3. ความท้าทายของผู้นำ (Leader) ในวันนี้

 พักเบรก

4.พฤติกรรมมนุษย์ และพฤติกรรมองค์กรที่ผู้จัดการควรตระหนัก

5. ผู้นำ คือใคร, เกิดขึ้นได้อย่างไร, ผู้จัดการ คือ ผู้นำหรือไม่ ?

6. บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการในฐานะผู้นำหน่วยงาน

7. วิธีการปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงาน

8. Work Shop

พักกลางวัน

9. ผู้นำกับความสามารถในการพัฒนาคนและผลงาน

10.หลักการบริหารที่ผู้นำควรรู้เพื่อพัฒนาคน และผลงาน

11. เทคนิคการวางแผนงาน (Setting Priority)

12. เทคนิคการสอนงาน (Coaching for Success)

พักเบรก

13. การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)

14. การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

15. VDO แรงบันดาลใจ

16. สรุปตอบคำถาม

ราคา 3,900.00 บาท ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ