หลักสูตร การพัฒนาทักษะในการจัดการระบบความคิดเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบริหารเวลาเพื่อสร้างสมดุลและความสำเร็จในชีวิต 22 ม.ค.63

หลักสูตร การพัฒนาทักษะในการจัดการระบบความคิดเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบริหารเวลาเพื่อสร้างสมดุลและความสำเร็จในชีวิต 22 ม.ค.63

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การทำงานแบบไม่จัดระบบความคิด จัดลำดับความจำเป็นก่อนหลัง จับประเด็น จัดรูปแบบการวางแผนงานที่เหมาะสม เป็นสาเหตุให้คนทำงานสูญเสียไปกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ทำงานแบบไม่มีลำดับก่อนหลัง ไม่จับประเด็นงาน และขาดทักษะการวางแผนงาน  ส่งผลให้ผลงานสำเร็จช้าและอาจมีประสิทธิภาพน้อยกว่าที่ควรเป็น ตรงกันข้าม หากพนักงานเข้าใจและรู้จักสร้างทักษะการจัดการเพื่อจัดระบบความคิด การวางแผนงาน จะส่งผลใช้เวลาบริหารการทำงานอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สามารถสร้างสมดุลชีวิต และความสำเร็จได้ทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การจัดระบบความคิด และรู้จักการวางแผน บริหารเวลา

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้แนวทางและรูปแบบการจัดระบบความคิด จัดประเด็นงาน และวางแผนงาน บริหารเวลา ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น

3.เพื่อสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตทำงาน และชีวิตส่วนตัว

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน ผู้จัดการ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.ทักษะการจัดระบบ ระเบียบความคิดคืออะไรและจำเป็นอย่างไร

2.คนที่มีทักษะการจัดระบบความคิด ส่งผลอย่างไรกับการทำงาน และการใช้ชีวิต

3.เทคนิคการจัดระบบความคิดแบบต่างๆ

 • แบบ Mandala Art
 • Mindmap
 • Digital Mindmap
 • Logic Tree
 • Brain writing

Workshop เทคนิคการจัดระบบความคิด

4.เทคนิคการวางแผน

 • Brainstorming
 • Brainwriting
 • Question Leading
 • One page Planning

5.การวางแผนชีวิต

 • Wheel of life
 • Life graph
 • Bucket list

Workshop การวางแผนชีวิต

6.ประโยชน์และคุณค่าที่ได้จากการจัดระบบความคิดและการวางแผนชีวิต

7.สรุปประเด็นและประโยชน์ของการเรียนรู้และใช้ทักษะจัดระบบความคิด จัดระเบียบการทำงานและประเด็นงาน การวางแผนงาน

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. บรรยาย พร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop
 2. การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิทยากร

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

Summary profile

ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Administration ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอิเลคทรอนิก ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ Oil & Gas และอุตสาหกรรมอาหาร ดำรงตำแหน่ง Manager, SR.Manager HRBP, และ HR Director มีความถนัดในงาน HR Generalist และมีความเชี่ยวชาญใน Corporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & Development และ Performance Management System

ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

http://www.tesstraining.com

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ