หลักสูตร : การพัฒนาบุคลิกภาพให้โดนใจสำหรับพนักงานขาย Personality Development for Sales 24 มกราคม 2563

หลักสูตร : การพัฒนาบุคลิกภาพให้โดนใจสำหรับพนักงานขาย Personality Development for Sales 24 มกราคม 2563

ที่มาของหลักสูตร                                        

เนื่องจากลูกค้าในปัจจุบันมักตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการด้วยความรอบคอบมาก
ทั้งมีการศึกษาข้อมูลของสินค้ามาก่อนเพื่อเปรียบเทียบ และมีความต้องการปลีกย่อยอื่นๆ เพิ่มขึ้นแตกต่างไปจากเดิม ทำให้การแข่งขันในทุกวันนี้ ทุกท่านคงไม่ปฏิเสธว่า…การขาย มีความยากลำบากมากขึ้นทุกทีทำให้การขายที่พนักงานขายที่มีทักษะที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลิกภาพที่ดี และเป็นมืออาชีพนั้นเป็นไปได้ยากขึ้นทุกทีเช่นกัน พนักงานขายจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลของสินค้าและบริการให้ครบถ้วน รู้ลึก รวมถึงมีความรู้ เทคนิค ทักษะ รวมถึงกลวิธีที่จะทำให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อและพึงพอใจในการขายของพนักงานขาย และกลับมาซื้อซ้ำอีกนั่นเอง

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

  • ทัศนคติทีดี มีจิตสำนึกที่ดี และมีบุคลิกภาพที่ดีกับงานขาย
  • เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถนำทักษะไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขายได้
    • สามารถสร้างความประทับใจและความพึงพอใจในสินค้าและบริการ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้า

กลับมาซื้อซ้ำ ตลอดจนทำให้ลูกค้ารู้สึกจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการ
• มีความมั่นใจ พึงพอใจ และภาคภูมิใจกับหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานขายแบบ

มืออาชีพ

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.00 .)

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

– อะไรคือบุคลิกภาพสำหรับพนักงานขาย

– ทำไมลูกค้าถึงไม่ใช้ซื้อ และไม่สนใจ

  Workshop : Selling Problem

– ปัจจัยที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า

– ทัศนคติ และจิตสำนึกต่อบุคลิกภาพกับงานขาย

– ประทับใจแรกพบด้วยการเปิดตัวที่สร้างเสน่ห์

     – บุคลิกภาพต้องตา วาจาต้องใจ ภายในมาดมั่น

– การสร้าง Comfort Zone ให้กับลูกค้า

– รู้ให้ลึกเรื่องสินค้าและบริการ

– วิธีการตอบคำถามให้ตรงประเด็น ตรงความต้องการ

– การแสองออกและคำพูดที่ไม่ควรต่อหน้าลูกค้า

– เทคนิคการตอบข้อสงสัย หรือข้อโต้แย้งให้โดนใจ

– ทักษะการฟัง และการจับสัญญาณการซื้อ

– เคล็ดลับการบริการให้ลูกค้ารู้สึกดีและสร้างความประทับใจ

       Workshop : Selling Solution

 

ผู้เข้าฝึกอบรม

พนักงานขายทุกระดับ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

– การบรรยาย =60% , กิจกรรมการเรียนรู้ = 40%

– กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action)

– การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

– สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข้าใจ

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

http://www.tesstraining.com

 

 

Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ