หลักสูตร การสร้างวิทยากรมืออาชีพ (Train the Professional ) (28 ส.ค.62)

หลักสูตร การสร้างวิทยากรมืออาชีพ (Train the Professional ) (28 ส.ค.62)

หลักการและเหตุผล (Introduction)

หลายคนมีประสบการณ์การทำงานยาวมานาน และมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถสื่อสารหรือใช้ความรู้ที่สั่งสมมานั้นสอนผู้อื่นได้ หรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังหรือปฏิบัติตามได้ ความเชี่ยวชาญอันเกิดจากงานที่ทำแต่ไม่สามารถนำมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นนำไปใช้ ย่อมเป็นเรื่องที่น่าเสียดายหากความรู้นั้นไม่ได้นำไปใช้คนรุ่นหลังนำไปปฏิบัติหรือปรับใช้เพื่อพัฒนาการทำงานได้

หลักสูตร การสร้างวิทยากรมืออาชีพ (Train the Professional ) จะมุ่งเน้นการถ่ายทอดทักษะที่สำคัญช่วยเพิ่มพูนความรู้อย่างถูกต้อง และสามารถช่วยพัฒนาให้เขาเหล่านั้นเป็นวิทยากรมืออาชีพ ช่วยเสริมสร้างทักษะการเขียนโครงร่างหลักสูตร การวางแผนการสอน รวมถึงการนำอุปกรณ์ต่างมาปรับช่วยในการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นวิทยากร แนวทางการพัฒนาศักยภาพตนเองที่จำเป็นต่อการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิด (Mindset) การสร้างทักษะ(Skillset) ในการคิดค้นเพื่อสร้างหลักสูตรเพื่อใช้ในการเขียน Course Outline ในการสร้างหลบักสูตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองให้เป็นวิทยากรอาชีพต่อไป
 3. เพื่อเรียนรู้ทักษะ การใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นในการฝึกอบรม การสื่อสารที่จำเป็น การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • บุคคลที่ต้องการเป็นวิทยากรมืออาชีพ วิทยากรภายในองค์กร หรือผู้ที่สนใจ (รุ่นละไม่เกิน 12 คน)

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

วันที่แรก

 • กรอบแนวคิดของการเป็นวิทยากร
 • วิทยากร (Trainer คือใคร ?
 • บทบาทสำคัญของการเป็นวิทยากร
 • การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความมั่นใจ
 • Work shop การสร้างบุคลิกสำหรับการเป็นวิทยากร
 • เรียนรู้เทคนิคการพูดและการสอนขั้นพื้นฐาน
 • สิ่งสำคัญที่วิทยากรต้องรู้
 • การสร้างโครงสร้างหลักสูตร ( Content & Context)
 • เทคนิคการทำ Slide ให้เป็นที่น่าสนใจ
 • การออกแบบหลักสูตร/เทคนิคการเขียนแผนการสอน
 • ทักษะส่วนบุคคล & ทักษะด้านกระบวนการ
 • การใช้สื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการสอน

Work Shop  การเขียนหลักสูตร และการวางแผนการสอน

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณสาลินี กุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ