ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Communication effectively 17 ก.ย.63

ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Communication effectively 17 ก.ย.63

ในปัจจุบันองค์กรประกอบไปด้วยปัญหาความแตกต่างมากมายที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร ในความแตกต่างก็อาจก่อให้ทั้งผลดีและผลเสียได้ในเวลาเดียวกัน องค์กรใดที่สร้างระบบการสื่อสารภายในได้ดี…ประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรนั้นก็ย่อมดีตามไปด้วย ยิ่งองค์กรใหญ่มากเท่าไหร่การสื่อสารก็ยิ่งมีความจำเป็นและมีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น การมีระบบการสื่อสารที่ดีและเหมาะสมก็จะทำให้สามารถลดความผิดพลาดในการทำงานและความขัดแย้งลดลงตามไปด้วย เพราะการสื่อสารภายในองค์กรถือว่าเป็นเส้นเลือดที่ไหลไปตามส่วนต่างๆ เหมือนร่างกายของคนเรา

               หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความสำเร็จขององค์กร เป็นหลักสูตรเพื่อชี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการสื่อสาร ในองค์กร ให้พนักงาน และ หัวหน้างานเข้าใจธรรมชาติและเทคนิคในการสื่อสารอย่างมืออาชืพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

หัวข้อหลักสูตร

 • เข้าใจความหมายของการสื่อสารคืออะไร
 • การสื่อสารมีความสำคัญอย่างไร
 • องค์ประกอบในการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ
 • การควบคุมอารมณ์ สู่การเตรียมการสื่อสาร
 • 5 ปัญหา ในหลักคิดในการสื่อสาร
 • เทคนิคการฟังและจับประเด็น
 • จิตวิทยาการพูดอย่างฉลาดสู่ประสิทธิผล
 • หลักการของนักปราชญ์ ในการพิเคราะห์คน
 • สาเหตุแห่งความล้มเหลวในการสื่อสารที่ไม่ดี
 • รู้จักคนแต่ละประเภทและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม
 • เทคนิคการมอบหมายงาน การสั่งงาน ที่มีประสิทธิภาพ
 • การสื่อสารในการทำงานทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กิจกรรมในการสื่อสาร
 • เรียนรู้พฤติกรรมของคนในองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจในบุคลิกภาพของการสื่อสาร
        ทำแบบประเมินพฤติกรรม DISC
        ทำความเข้าใจพฤติกรรมตาม ประเภท D-I-S-C
        Workshop วิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับคนแบบ D-I-S-C นำเสนอรายงานกลุ่ม
  หลักการสื่อสารเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจ
          กิจกรรม 9 ท่าสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน
  การตอบ และสร้าง Commitment ทีดีของการเป็นผู้นำที่ดี
 • ถาม – ตอบ

 วิธีการดำเนินการ

        เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ไม่ว่าเป็น กิจกรรมกลุ่ม  การระดมสมอง  การฟังการบรรยาย  และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

 

วิทยากรคุณภาพ  

. ประกาศิต  สพฤกษ์ศรี (บรรยายภาคทฤษฎี แบบการทอล์คโชว์จูงใจให้เห็นคุณค่า)

            เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม และศึกษาในการสร้างสำนึกและทัศนคติความคิดไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ และจิตวิทยาการทำงาน เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอาจารย์พิเศษสอนของมหาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีปทุม เป็นต้น

ผลที่คาดจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจความแตกต่างของการสื่อสารภายในองค์กร กับการ

     สื่อสารทั่วไป

 1. ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การสื่อสารทางธุรกิจที่ต้องการความชัดเจน สั้น กระชับ

     และตรงประเด็น และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีแนวทางการสื่อสารที่ให้ผลลัพธ์ที่ดี ส่งผลต่อ

    ความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ