หลักสูตร การออกแบบและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Optimizing Performance Assessment) 9 เม.ย.63

หลักสูตร การออกแบบและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Optimizing Performance Assessment) 9 เม.ย.63

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับองค์กรใช้สาหรับการกำหนดและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง  ช่วยในการปรับปรุงงาน วางแผนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทน และการปรับเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ายบุคลากรไปสู่ตาแหน่งงานที่เหมาะสมอีกด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี มักมีข้อติดขัดที่ไม่สามารถช่วยให้พนักงานสร้างผลงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายและเป้าหมายของบริษัท หากองค์กรโดยเฉพาะองค์กรระดับ SME ต้องการออกแบบหรือปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ รวมทั้งบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตรนี้ช่วยได้

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)  หลักสูตรนี้มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้…

     +   เข้าใจความสำคัญของการประเมินผล  องค์ประกอบและเทคนิควิธีของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

     +   เข้าใจแนวปฏิบัติในการจัดทำหรือปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนำ OKRs มาปรับใช้

     +   ฝึกปฏิบัติการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน ตัวชี้วัดทักษะและพฤติกรรม รวมทั้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน

     +   แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญในการออกแบบและปรับปรุงการประเมินผล

 

ใครควรเข้าหลักสูตรนี้ (Who should attend)

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ  ผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายงานต่าง ๆ รวมทั้งทีม HR หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน  

 

หัวข้อเรียนรู้ (Learning Topics)   

 

 ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 เราประเมินผลการปฏิบัติงานจากเรื่องใดบ้าง

         Þ เป้าหมายผลงาน และตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน   

  Þ นโยบายผู้บริหาร เป้าหมายการพัฒนา

  Þ สมรรถนะ (Competency)         

  Þ Attendance และอื่น ๆ       –   ต่อหน้าถัดไป  –                                                                                  

องค์ประกอบที่กำหนดให้ชัดในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

  Þ เป้าหมายผลงาน                     Þ ตัวชี้วัดผลงาน/ผลงานหลัก

  Þ สมรรถนะ (Competency)          Þ เกณฑ์การประเมินผล

ปัญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มักพบ

แนวทางปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมคำแนะนำจากวิทยากรในฐานะที่ปรึกษางานพัฒนาระบบการประเมินผล

  Þ การกำหนดส่วนประกอบของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

  Þ การกำหนดและกระจายเป้าหมายผลงาน

  Þ การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน/ผลงานหลัก (PIs & KPIs)

  + ทบทวนรูปแบบของ Performance Indicator

  + แนวทางการเลือก Performance Indicator ตามตำแหน่งงาน

  Þ การกำหนดและเลือกใช้สมรรถนะ (Competency) เพื่อประเมินผล

  Þ การกำหนดน้ำหนักองค์ประกอบการประเมินผล

  ⇒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินผล พร้อมกรณีตัวอย่าง 

การใช้ OKRs (Objective & Key Results) กับการประเมินผล

  Þ OKRs (Objective & Key Results) คืออะไร และทำไมมัน HOT!!!

  ⇒ ความต่างของ KPIs กับ OKRs

  Þ แนวทางการผสมผสานใช้งาน KPIs กับ OKRs 

  ⇒ เมื่อท่านอยากใช้ OKRs กับการประเมินผล ควรทำอย่างไร

ยกระดับการประเมินผลไปสู่การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

  Þ การบริหารผลงานคืออะไร และทำไมเราต้องบริหารผลงาน

  ⇒ วงจรของการบริหารผลงาน พร้อมตัวอย่างขององค์กรชั้นนำ 

  ⇒ Communication—Feedback—Recognition เพื่อบริหารผลงาน

ถาม-ตอบเพิ่มเติมระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร

วิธีการเรียนรู้ :

 บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)  พร้อมถาม-ตอบข้อสงสัย

 เรียนรู้จากกรณีศึกษา พร้อมคำแนะนำในการนำไปปรับใช้

 ฝึกปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดผลงานและตัวชี้วัดทักษะและพฤติกรรมตามโจทย์ที่กำหนด

 อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการเรียนรู้และวิทยากร

 

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร

พี่เลี้ยงด้านการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

 

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

 

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ