หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO 25 มีนาคม 2563

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO 25 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์

1.                                     เพื่อให้ทราบถึงความจำเป็นในการรายงานผลการทำงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้อง

2.                                     เพื่อให้ทราบถึงความจำเป็นในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นหรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ด้วยความรวดเร็ว ครอบคลุมและทั่วถึงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

3.                                     เพื่อให้ทราบถึงความจำเป็นในการปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องในระหว่างการทำงานในทุกขั้นตอน ในกรณีที่ตนเองไม่เข้าใจวิธีการทำงานหรือเมื่อพบปัญหาอุปสรรคในการทำงาน

หัวข้อการอบรม

 1. ปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน
 2. วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 3. ความสำคัญและแนวคิด HORENSO หลักการทำงานแบบญี่ปุ่น
 4. 3 เสาหลัก และหัวใจสำคัญHORENSO
  • Houkuoku หมายถึง การรายงานสภาพผลการทำงานระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  • Renraku หมายถึง การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วยข้อมูลเท็จจริง
  • Soudun หมายถึง การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีอุปสรรคในการทำงาน
 5. การเชื่อมโยงHORENSO ไปสู่ความเป็นระบบ และความสำเร็จและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

               พนักงานฝ่ายธุรการ หรือพนักงานทุกฝ่าย ทุกตำแหน่ง ภายในองค์กร

วิธีการอบรม

บรรยาย / อภิปราย           40 %

 Workshop กรณีศึกษา การนำเสนอ          60 %

วิทยากรวิทยากร อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Gold Orchid ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร กทม

 

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ราคาสมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ