เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ฝึกปฎิบัติจริง เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel เพื่อการทำงาน25 ธ.ค.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ฝึกปฎิบัติจริง เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel เพื่อการทำงาน  25 ธ.ค.63

สถานที่อบรม โรงเเรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 ลงสถานี BTS อโศก เเละ MRT สุขุมวิท ทางออกประตู 6 เดินทางสดวก

พิเศษวันนี้ท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น จองสอบถามโทร 0988209929

โปรแกรม Microsoft  Excel  นับว่าเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่มีประโยชน์มากมาย มีความสามารถรอบด้าน นำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย หากใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวก และรวดเร็ว  หลักสูตรนี้ มุ่งให้คำแนะนำและฝึกปฏิบัติให้กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบและเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือและสูตรต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft  Excel  เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

  

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรนี้ มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้…

+  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและสูตรต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel

+  ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel

+  สามารถนำเอาเทคนิคการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel

ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมในการทำงานปัจจุบัน

หัวข้อเรียนรู้ :

เวลา     กิจกรรมการเรียนรู้

08.30 – 09.00 น.                     ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                •  ทบทวนส่วนประกอบของโปรแกรม

  • การใช้สูตรเบื้องต้น

– การเปลี่ยนสูตรให้เป็นค่า (Value)

– การใส่สูตรแบบ Auto ด้วยคำสั่ง AUTOSUM

– การเลือกเซลล์สูตรทีเดียวทั้ง Worksheet

– การคัดลอกสูตรอย่างเร็วด้วย Fill Handle

– การใส่สูตรทีเดียวพร้อมกันหลาย ๆ เซลล

  • การสร้างและจัดการกราฟใน EXCEL

– การสร้างกราฟด้วย Recommended Chart

– การสร้างกราฟด้วยปุ่ม Quick Analysis

– การสร้างกราฟจากเครื่องมือในกลุ่ม Chart

– การใส่หัวเรื่องให้กราฟ (Graph Title)

– การใส่ชื่อกำกับให้แกนกราฟ (Axis Title)

– การซ่อน/แสดงสัญลักษณ์และคำอธิบายชุดข้อมูล (Legend)

– การแสดงค่ากำกับข้อมูล (Data Label)

12.00 – 13.00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.       •   การใช้ IF กับ VLOOKUP

– IF

– VLOOKUP

  • การสร้าง PivotTable เบื้องต้น

– เริ่มสร้าง PivotTable ใน Worksheet ใหม่/เดิม

– การลาก Field มาสร้างตารางผลสรุป

– การนำเข้า Table จากฐานข้อมูลภายนอกเพื่อมาสร้าง Data Model

– การสร้าง Data Model  จากตารางของ EXCEL

  • ถามตอบเครื่องมือที่อยากรู้เพิ่มเติม
  • ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่กำหนด

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ประเมินความรู้หลังเรียน (Post-test)

รูปแบบการเรียนรู้ :

+  บรรยายแบบกระชับและการฝึกปฏิบัติการ (Mini-Lecture and Workshops)

+  การถาม-ตอบ (Question & Answer)

+  วิทยากรให้คำแนะนำ (Practices with Recommendation)

 

วันจัดฝึกอบรม : ระยะเวลา 1 วัน ตามวันที่บริษัทกำหนด   

 

ระยะเวลา : ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น.  

 

กลุ่มเป้าหมาย :  พนักงานจากทุกสายงานที่กำหนด

 

วิทยากร :  อาจารย์ ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ

ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (MBA สาขาการจัดการ)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)                                                            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานคุณภาพ และผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรโรงงานอุตสาหกรรม

(ประวัติวิทยากรตามแนบ)

 

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ