ยืนยัน หลักสูตร ขั้นตอนการดำเนินการ 5 ส และการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส 27 พ.ย.62

หลักสูตร ขั้นตอนการดำเนินการ 5 ส และการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส 27 พ.ย.62

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การจะดำเนินการ 5ส ให้เป็นรูปธรรมนั้นในขั้นตอนแรกเริ่มของกิจกรรม 5 ส คือการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญขององค์กร เพราะการมีคณะกรรมการ 5 ส ก็เปรียบเสมือนคณะผู้บริหารในการเป็นเจ้าภาพเพื่อให้กิจกรรม 5 ส นั้นสามารถขับเคลื่อนไปได้โดยมีการบริหารงาน การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานเพื่อคอยสนับสนุนให้กิจกรรม 5 ส นั้นเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 5 ส
 3. เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • คณะกรรมการ 5 ส หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 1. ภาพรวมของคณะกรรมการ 5 ส
 2. การประกาศนโยบายโดยผู้บริหารระดับสูง
 3. แนวทางการแต่งตั้ง คณะกรรมการ 5 ส
 4. บทบาทหน้าที่และเทคนิคการบริหารงานของคณะกรรมการส่งเสริม 5 ส
 5. การแบ่งพื้นที่ 5 ส ขององค์กร
 6. การบริหารระบบ 5 ส อย่างเป็นระบบ
 7. การสร้างคู่มือของ 5 ส
 8. การดำเนินการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการส่งเสริม 5 ส
 9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ 5 ส แต่ละตัว
 10. การประเมินผลการจัดทำระบบ 5 ส
 11. Workshop/กรณีศึกษาจากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ 5 ส
 12. สรุป/ถาม-ตอบ

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

– การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ หลักของการโค้ช การบรรยายแบบ ABL ( Activity Based Learning ) และนำเสนอผลงาน

ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

http://www.tesstraining.com

Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน