หลักสูตร สิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้กับพนักงาน อับเดรต 2020 17 มี.ค.63

หลักสูตร สิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้กับพนักงาน  อับเดรต 2020 17 มี.ค.63

           หลายองค์กรจะมีพนักงานที่ลาออกไป และก็มีการรับพนักงานเข้ามาใหม่ ประกอบกับการเวลาที่เปลี่ยนโครงสร้างของระบบประกันสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หากมีการเจ็บป่วย จำเป็นต้องทราบในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับระบบประกันสังคม ในเรื่องของ กองทุนประสังคม และกองทุนเงินทดแทน ว่าจะช่วยเราในด้านใดได้บ้าง
วัตถุประสงค์
  เพื่อทราบในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างที่จะได้รับจากประกันสังคม

เพื่อทราบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบประกันสังคม ณ ปัจจุบัน

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ

เนื้อหาการบรรยาย

Session 1 ภารกิจหลักของประกันสังคม

Session 2 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

 1. บททั่วไป
 2. คณะกรรมการประกันสังคม
 3. สำนักงานประกันสังคม
 4. กองทุนประกันสังคม
 5. การสำรวจประกันสังคม
 6. การประกันสังคม
 7. การเป็นผู้ประกันตน
 8. เงินสมทบ
 9. ประโยชน์ทดแทน
 10. ประโยชน์ทดแทนกณณีประสบอุบัติเหตุอันตรายหรือเจ็บป่วย
 11. ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร
 12. ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ
 13. ประโยชน์ทดแทนกรณีตาย
 14. ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร
 15. ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
 16. ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
 17. การอุทรณ์
 18. บทกำหนดโทษ

Session 3 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537

 1. เงินทดแทน
 2. กองทุนเงินทดแทน
 3. คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
 4. เงินสมทบ
 5. การยื่นฟ้อง การพิจารณาคำร้องและการอุธรณ์
 6. บทกำหนดโทษ
 • ถาม-ตอบ

รูปแบบการเรียนรู้

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60%
 • กิจกรรมและWork shop ถาม-ตอบ 40%

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

เวลา 9.00-16.00 น

ราคาพิเศษเฉพาะเดือน ม.ค.-ก.พ.63 เท่านั้น

ท่านละ 2,900 บาท จากราคาเต็ม 3,900  บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ