หลักสูตร เติมความรู้สู่การเป็น HRD Manager ในธุรกิจยุค Disruptive

หลักสูตร เติมความรู้สู่การเป็น HRD Manager ในธุรกิจยุค Disruptive

หากอยากฝึกฝนตนให้เป็น HRD Manager ยุค Business 4.0 ห้ามพลาด…..

หลักสูตร 2 วันที่เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและให้คำแนะนำอย่างเข้มข้นกับท่านในการก้าวเป็น Professional HRD Manager

รอบรู้สารพัดเรื่อง HRD ในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่ทำงานบริหารงานฝึกอบรมเท่านั้น แต่ยังมีอะไรให้ทำอีกมากกกก…..

เรียนรู้เครื่องมือใหม่ ๆ ในงาน HRD จากเคสขององค์กรชั้นนำ พร้อมคำแนะนำในการปรับใช้จากวิทยากรที่ทำงานที่ปรึกษา

ข้อคิดและแนวทางการปรับปรุงงาน HRD เพื่อยกระดับไปเป็น People Development ที่ตอบกลยุทธ์องค์กร

โปรแกรมนี้สร้างการเรียนรู้ได้แน่นอน !!!

หัวหน้าหลายคน…..สั่งงานและผลักดันงานลูกน้อง “ไม่เป็น”

ไม่ติดตามควบคุมงาน

ไม่รู้จะใช้อำนาจปกครองลูกน้องอย่างไร

เป็นแต่หัวหน้าแบบ “ใจดี” ที่สร้างผลงานไม่ได้ตามเป้า

นานวันเข้า ลูกน้องขาดความศรัทธา

ลูกน้องหมดโอกาสเติบโต และเสียความสัมพันธ์การทำงาน

หากเป็นปัญหาแบบนี้  หลักสูตรของเราช่วยท่านได้….

 

การทำงานในโลกธุรกิจยุคใหม่ การทำงานจะเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (value creation) มากขึ้น และอาศัยบุคลากรที่มี competency  เพื่อเป็นพื้นฐานของการสร้างผลงานที่ดี  ในขณะที่ใช้คนทำงานน้อยลง แต่ต้องการผลิตภาพจากการทำงานมากขึ้น (have less with more, do more with less) พร้อมกับมีการออกแบบและปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง (high performance working system) เพื่อให้ทั้งระบบงานและคนทำงานปรับตัวยืดหยุ่นกับการเปลี่ยนแปลง (adaptive organization) พร้อมกันนั้น ในแวดวง HR  ยังปรากฏการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องเช่นการมองว่า ทรัพยากรบุคคล เป็นหนึ่งในสามปัจจัยสำคัญ (นอกเหนือจากเงินและทรัพย์สินทางปัญญา) ต่อความอยู่รอดและการแข่งขันขององค์กร  นอกเหนือจาก HR จะต้องตอบสนองในเชิงกลยุทธ์อย่างมาก + รวดเร็วแล้ว ยังต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กร (ไม่ใช่แค่ผู้ปฏิบัติ) และทำให้ผู้จัดการที่เป็นต้นสังกัดของพนักงานสามารถบริหารจัดการงานและบริหารจัดการ “คน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิทยากรของหลักสูตร :  

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

อ.กิตติ องอาจเชาว์เลิศ (อ.เก่ง)

 

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาภาวะผู้นำ การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก

 

จัดวันศุกร์และเสาร์ที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562

   เวลา 09.00-16.00 น. ที่โรงแรม Arize สุขุมวิท 26 หรือแห่งอื่นในเขตกรุงเทพมหานคร

 

 

หัวข้อเรียนรู้ (สองวัน) :  

การพัฒนาบุคลากรและบทบาทของ HRD Manager ยุค Disruptive    

        + สำรวจ Disruptive ที่ Disrupt งาน HRD

        + งานพัฒนาบุคลากรที่ต้องเน้นสำหรับโลกยุคธุรกิจ 4.0

        + บทบาท HRD Manager ที่จะรับมือกับ Disruptive อย่างได้ผล

 

สำรวจงาน HRD เพื่อต่อยอดให้ได้ผลเยี่ยม  

        + แชร์งาน HRD ขององค์กรที่ยังไม่ได้ผลดี หรือมีประเด็นที่ต้องแก้ไข

           และเราจะปรับปรุงมันอย่างไรดี

 

จากกลยุทธ์องค์กรสู่กลยุทธ์ HRD ที่ต้องวางให้มั่น  

        + ทบทวนเรื่องกลยุทธ์

        + ทบทวนและทดลอง SWOT องค์กร และทำ HRD SWOT

        + ทบทวนและทดลองทำ TOWS Matrix และกำหนดหัวข้อของสิ่งที่ต้องดำเนินการในงาน HRD ต่อไป

        + ทบทวนและทดลองทำ HRD Action Plan เพื่อตอบสนองผลจากการวิเคราะห์ และตัวชี้วัดหลักหรือ KPIs ในงาน HRD

        + แนวทางการตรวจสอบระบบงาน HRD (HRD Audit)

       

เจาะลึกเครื่องมือพัฒนาบุคลากรในงาน HRD ที่ HRD Manager ต้อง Expert

        + การจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี (HRD Yearly Plan)

                – การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

                – การฝึกอบรมในงานด้วย Effective OJT และเทคนิคการทำ OJT ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งระบบงานและแบบฟอร์ม

                   – รู้จัก Kirk-Patrick Model ของการประเมินผลหลังจากการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

                   – เทคนิคการประเมินผลจากการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ไปได้ไกลกว่าประเมินหลังวิทยากรสอนจบ

                   – สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม และการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี (HRD Yearly Plan)

          + การบริหารผลงานพนักงาน (Performance Management)  

                – ทำไมเราจึงต้องบริหารผลงานพนักงาน

                   – วงจรของการบริหารผลงาน (Performance Management Cycle) และการทำในภาคปฏิบัติ

                   – เรื่องของการกำหนดเป้าหมายผลงานและ KPIS ที่ HRD Manager ต้องรู้ให้ลึก  

                – การพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลเพื่อสร้างโอกาสที่พนักงานจะทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย 

        + การจัดการการเติบโตตามสายอาชีพของพนักงาน (Career Management) 

                – Career Management คืออะไร และมีกิจกรรมของงานเพียงใด

                – การกำหนดเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ (Career Path)

                   – ทำอย่างไรดีเมื่อต้องเชื่อมโยงเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพกับการวางแผนพัฒนาบุคลากร 

        + การจัดทำเส้นทางการพัฒนาพนักงาน (People Development Roadmap) 

                – ทำไมเราต้องทำเส้นทางการพัฒนาพนักงาน 

                – เส้นทางการพัฒนาพนักงานคืออะไร และต้องทำอย่างไรบ้าง

                   – ข้อมูลสำคัญสำหรับการจัดทำเส้นทางการพัฒนาพนักงาน

                   – การนำข้อมูลเส้นทางการพัฒนาพนักงานไปใช้ประโยชน์ เช่น การวางแผนฝึกอบรมพนักงานประจำปี เป็นต้น 

        + การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan-IDP) 

                – ทำไมเราต้องพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 

                – การพัฒนาที่จุดแข็งและการพัฒนาที่จุดอ่อน แบบใดดีกว่ากัน และควรต้องทำอย่างไรในองค์กรของเรา 

                   – ข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล  

                   – การเชื่อมโยงผลการประเมิน Competency Gap กับการวางแผนพัฒนาบุคลากร และจะทำอย่างไรหากองค์กรยังไม่มี Competency

 

เจาะลึกเครื่องมือพัฒนาบุคลากรในงาน HRD ที่ HRD Manager ต้อง Expert (ต่อ)

        + สมรรถนะ (Competency) เพื่อการพัฒนาบุคลากร  

                – Competency คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร

                – ทำ Competency ในองค์กรอย่างไร สิ่งที่ต้องรู้ไว้เมื่อต้องทำงานกับที่ปรึกษา (Consultant)

                – การปรับใช้ในงาน Competency ในเรื่อง…..

                        > การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม และการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี (HRD Yearly Plan)

                             > การบริหารผลงานพนักงาน (Performance Management)           

                             > การวางแผนการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Plan) 

                             > การจัดทำเส้นทางการพัฒนาพนักงาน (Development Roadmap)      

                              > การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan-IDP) 

        + งาน OD Organization Development ที่องค์กรต้องเรียนรู้

                – ความเข้าใจพื้นฐานของงานพัฒนาองค์กร

                – ขอบข่ายงานของการพัฒนาองค์กร และงานพัฒนาองค์กรในองค์กรชั้นนำ เรียนรู้ประสบการณ์จากเครือ SCG

                – แนวทางการสร้าง Employee Engagement

                – แนวทางการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรม (Corporate Culture) หรือค่านิยมขององค์กร (Corporate Value) 

                – แนวทางการสร้างและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Leading Change) ในบทบาทของ HRD

 

วิเคราะห์และให้ข้อแนะนำการปรับปรุงระบบงาน HRD ขององค์กรของท่าน  

        + ระบบงานและแบบฟอร์มงานด้านการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานด้าน HRD

        + ระบบงานและแบบฟอร์มงานด้านการวางแผนการพัฒนาบุคลากร

        + ระบบงานและแบบฟอร์มงานด้านการบริหารผลงานของพนักงาน

        + ระบบงานและแบบฟอร์มงานด้านการฝึกอบรมในงานหรือ OJT เป็นต้น

จะทำอย่างไรต่อไปกับงาน HRD แบบ Professional ในองค์กรของเรา

 โรงแรมเดอะพาลาซโซ-รัชดาภิเษก

กรุงเทพมหานคร 

 

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,400 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

 

from to
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ