เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการจูงใจเพื่อการบริหารที่มีคุณภาพ 23 พ.ย.63 อ.ประกาศิต

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการจูงใจเพื่อการบริหารที่มีคุณภาพ 23 พ.ย.63 อ.ประกาศิต

ารสร้างกรอบความคิดการทำงานที่ตนเองทำอยู่ และการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีความสุขเป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่ เพราะต้องต่อสู้กับความคิดและจิตใจ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องให้เปลี่ยนแปลง และถ้าจะพัฒนาในเห็นคุณค่าในการทำงาน โดยมีหลักในการคิด ประสานงานที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องต่อเนื่องด้วยแล้ว ยิ่งยากมากขึ้นไปอีก  เพราะธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ไหลไปสู่ที่ต่ำที่ไม่มีคุณภาพ การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการทำงาน รวมเห็นคุณค่าขององค์ จึงเป็นงานทวนกระแสความคิดของผู้คนส่วนใหญ่

                        หลักสูตร เทคนิคการจูงใจเพื่อการบริหารที่มีคุณภาพ ป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าในการทำงาน และการประสานอย่างไรในเป็นสุข เพราะชีวิตนี้ เราทุกคนมีเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จกันทุกคน  โดยจะสอนหลักในการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการปรับทัศนคติ การคิดเชิงบวก การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างสำนึกในการทำงานเป็นทีม จนสามารถปฎิบัติงานได้จริง

 

 1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีกรอบความคิดด้านผู้นำ และมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน

 • เพื่อสร้างลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการทำงานให้แก่ผู้บริหาร

 • เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการทำงานที่ถูกต้อง

 

 1. วิธีการดำเนินการ

        เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม  การระดมสมอง  การฟังการบรรยาย  และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

 

4.วิทยากรคุณภาพ

             อ. ประกาศิต    สพฤกษ์ศรี บรรยายภาคทฤษฎี แบบการทอล์คโชว์(จูงใจให้เห็นคุณค่า)

            เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม และศึกษาในการสร้างสำนึกและทัศนคติทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอาจารย์พิเศษสอนของมหาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

หัวข้อหลักสูตร     

1 ธรรมชาติมนุษย์และหลักแห่งความจูงใจ

 • 5 ปัญหาแห่งหลักคิดที่ผิดๆ

 • วงจรการคิด สู่ชีวิตที่มีคุณภาพ

 • ทฤษฎี แรงจูงใจสู่หลักการบริหารคน

 • อุปนิสัย แห่งความสำเร็จ

 • การปรับปรุงตนเองเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์สู่ผู้นำที่เป็นเลิศ

 • การปรับปรุงตนเองสู่ผู้นำ

 • การพัฒนาด้านการควบคุมตนเอง

 • หลักคิด สร้างสรรค์สู่การพัฒนาคนและงาน

3 เทคนิคจิตวิทยา สู่คุณภาพและประสิทธิภาพ

 • แบบอย่างผู้ประสบความสำเร็จมืออาชีพ

 • เทคนิคการใช้ภาษาในการสื่อสารแบบ

 • จิตวิทยาการเป็นผู้นำ สู่การพัฒนาลูกน้อง

4 การประสานความต่างสู่ ความสำเร็จขององค์กร

 • มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม

 • กฎทองของมนุษย์สัมพันธ์กับความสุขในกาทำงาน

 • คุณธรรมผู้นำกับการปกครองลูกน้อง

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ