หลักสูตร เทคนิคการสรรหาเชิงรุกให้เข้าถึงคนที่ “ใช่” และได้คนที่ตรงตามต้องการ 10 มี.ค.63

หลักสูตร เทคนิคการสรรหาเชิงรุกให้เข้าถึงคนที่ “ใช่” และได้คนที่ตรงตามต้องการ 10 มี.ค.63

เปิดอบรมในวันอังคารที่  10 มีนาคม  2563  (เวลา 09.00-16.00 น.)  สถานที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก – ถ.วิภาวดีรังสิต (แยกสุทธิสาร)

 

หลายองค์กรได้นำแนวทางการสรรหาบุคลากรเชิงรุกหรือที่เรียกกันอย่างง่ายว่าการสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) เข้ามาใช้เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการสรรหา คัดเลือกและประเมินผู้สมัครงานนั้นช่วยให้ได้คนที่ใช้ (the right candidate) เข้ามาปฏิบัติงาน หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้บุคลากรที่ทำงานด้านการสรรหาบุคลากรมองเห็นภาพของการทำงานสรรหาเชิงรุก คุณลักษณะเชิงความรู้ ทักษะและพฤติกรรมของบุคลากรที่รับผิดชอบการทำงานสรรหาเชิงรุก พร้อมเรียนรู้ลักษณะของงานสรรหาเชิงรุกเพื่อให้นำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงาน Recruiter ในทุกระดับที่มาเข้าร่วมเรียนรู้อันจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในภายหน้ามีประสิทธิผลมากขึ้น 

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :

แนวโน้มในอนาคตการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรยุคใหม่
กระบวนการการสรรหาและคัดเลือกที่เป็นมาตรฐาน
การสรรหาเชิงรุกกับการสรรหาเชิงรับ (Proactive vs. Reactive Recruitment)
ทำ “10 อย่าง” ให้งานสรรหากลายเป็น “การสรรหาเชิงรุก” (Proactive Recruitment)

– คำถามที่ต้องตอบก่อนจะสรรหา และคัดเลือก
– เขียนข้อความโฆษณารับสมัครงานอย่างมืออาชีพ
– เลือกใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อสร้างภาพลักษณ์การสรร
– การคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น (Candidate Screening) และการจัดอันดับผู้สมัครงาน (Candidate Rating)
– เครื่องมือในการทดสอบและประเมินผู้สมัครงาน
+ ประเมินความรู้
+ การทดสอบทักษะ
+ การประเมินพฤติกรรมการทำงาน
– หลักในการตรวจสอบประวัติ (Reference Check)
– เทคนิคในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร และฝึกปฏิบัติ (Interview Technique)
– ปรับปรุงแบบประเมินผลสัมภาษณ์
+ เกณฑ์ประเมินผลสัมภาษณ์
+ เกณฑ์คะแนนเพื่อคัดเลือกผู้สมัครงาน
– การแบ่งบทบาทในการคัดเลือกผู้สมัครงานระหว่าง HR กับ Line Manager

ช่องทางสรรหาบุคลากรต่างๆ และการปรับปรุง แนวทางการสรรหาคน
– สื่อออนไลน์ (Online Media)
+ Website
+ Facebook
+ Line/Line OA
+ Instagram
+ Twitter
+ LinkedIn
– การประกาศรับสมัครภายใน (Internal Sourcing) และ Referral Program
– การรับสมัครจากกลุ่มจัดหางานต่าง ๆ
– การ Outsource งานและคนทำงาน
– การรับสมัครจากสถาบันการศึกษา
– การทำกิจกรรมพิเศษเช่น
+ Direct Sales
+ การแลกใบสมัคร
+ การเป็นสมาชิกชมรม/สมาคมวิชาชีพ
+ กิจกรรมทางสังคม/วิชาชีพ เป็นต้น

สิ่งที่ควรระวังกับการใช้ Social Media และสิ่งออนไลน์
สิ่งที่ควร “ทำ” และ “ไม่ควรทำ” ในกระบวนการรับสมัครพนักงานใหม่
วางแผนปรับปรุงงานของตนเองเพื่อให้เป็นงานสรรหาเชิงรุก พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปปรับใช้งานต่อไป 

+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ
วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME
– ผู้จัดการ/หัวหน้างานสรรหาบุคลากร
– เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์/มือใหม่
– ผู้จัดการ/หัวหน้างานของสายงานต่าง ๆ ที่สนใจ

วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่อบรม:  โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id :0988209929

www.tesstraining.com

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ