หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิผล สำหรับหัวหน้างาน 4 ก.พ.63

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิผล สำหรับหัวหน้างาน 4 ก.พ.63

ในชีวิตการทำงานของบุคลากรระดับบังคับบัญชานั้น ต้องสื่อสารแทบจะตลอดเวลา ไม่ว่าจะพูดคุยอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกับลูกน้อง การทำความเข้าใจลูกน้อง การแก้ไขปัญหาในการทำงาน หรือเรื่องใดก็ล้วนแต่ต้องอาศัยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล หากแต่การสื่อสารก็ยังหลายเป็นปัญหาหนึ่งของบุคลากรที่ทำหน้าที่บังคับบัญชาคนทำงาน อันควรได้รับการฝึกอบรมพัฒนา                    

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

ภายหลังจากการเรียนรู้ครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมเรียนรู้จะมีการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้

  • ความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายพฤติกรรมตามพื้นนิสัยที่แตกต่างกัน 4 แบบของคนทำงาน
  • ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสำคัญของการสื่อสารแบบ 2 สร้างสำหรับการทำงานเป็นทีม                              (สร้างความสัมพันธ์-สร้างผลงานที่ดี)
  • การเลือกแนวทางการสื่อสารด้วยการพูด การฟังและการปฏิบัติอื่นกับเพื่อนร่วมงาน/หัวหน้างาน                                                       ที่มีความแตกต่างกันในรูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
  • ทักษะในการสื่อสารด้วยการพูด การฟังและการตั้งคำถามเพิ่มขึ้น
  • การสำรวจข้อเด่นข้อด้อยในการสื่อสารของตน และระบุความต้องการปรับปรุงการสื่อสารของตนเองได้

ใครควรเข้า (Who Should Attend)

พนักงานระดับบังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการจากทุกสายงาน 

หัวข้อเรียนรู้ :  

คุณค่าความสำคัญของการสื่อสารรสำหรับผู้บังคับบัญชา

คุณค่าความสำคัญของการสื่อสารแบบ 2 สร้าง 

     –   สร้างสัมพันธ์

     – สร้างผลงาน

พฤติกรรมตามช่วงวัย (เจนเนอเรชั่น) ที่ต่างกันของคนทำงาน 

     กิจกรรมกลุ่ม : แนวทางสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับคนทำงานแต่ละช่วงวัย

ทำความเข้าใจพฤติกรรมตามนิสัย 4 แบบของคนทำงาน พร้อมทดลองประเมินตนเอง

     กิจกรรมกลุ่ม : แนวทางการสื่อสารตามนิสัย 4 แบบของคนทำงาน

การปรับใช้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับคนแต่ละแบบตาม DISC

     – กับการประสานงาน

     – กับการติดตามงาน เป็นต้น

ความคิดทางบวกเพื่อการสื่อสารทางบวก

     ฝึกปฏิบัติ : ฝึกสะท้อนการคิดทางบวกกับสถานการณ์ที่กำหนด 

การพูดทางบวกเพื่อสร้างความรู้สึกอยากทำงานให้กับตนเอง

     ฝึกปฏิบัติ : ฝึกพูดทางบวกกับตนเองตามสถานการณ์ที่กำหนด 

การฟังอย่างตั้งใจ (Deep Listening) ด้วยการฟัง 3 ความ เพื่อให้เก็บสารได้อย่างครบถ้วน

การจับประเด็นจากการฟัง

    ฝึกปฏิบัติ : จับประเด็นและสรุปประเด็นของการพูดคุยตามที่กำหนด 

การตั้งคำถามเพื่อเคลียร์ความเข้าใจบ่อยในการสื่อสารด้วยคำถามปลายเปิด 

    กิจกรรม :  “รู้มั้ยฉันคิดถึงใคร”  

ภาษากาย (Body Language) ที่ต้องอ่านให้เข้าใจเพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล

    ฝึกปฏิบัติ : ฝึกอ่านภาษากาย 

ค้นหาข้อเด่นและข้อด้อยที่ต้องการพัฒนาการสื่อสารของตนเอง

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ  

กลุ่มเป้าหมาย :

    เจ้าของธุรกิจขนาด SME

    ผู้จัดการ/หัวหน้างานทุกสายงาน

    วิทยากรภายในที่ให้ความรู้เรื่องการสื่อสาร  ผู้สนใจทั่วไป

อาจารย์กิตติ องอาจเชาว์เลิศ

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจ

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิกบริษัท ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

 

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ