ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการเขียนแผนงานและการบริหารแผนงาน Plan Writing & Plan Management Technique 11 ส.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการเขียนแผนงานและการบริหารแผนงาน Plan Writing & Plan Management Technique 11 ส.ค.63

ที่มาของหลักสูตร

การทำงานที่เป็นความล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จและบ่อยครั้งที่เกิดความล้มเหลว ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งสาเหตุหลักนั้นเกิดจาก การเขียนแผนงาน และการบริหารแผนงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ถือได้ว่า เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและมีจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคนทำงานทุกๆคนในการทำงาน เพราะว่าจะเป็นทิศทาง แนวทาง หรือวิธีการปฏิบัติของการจัดทำแผนโดยมีความเข้าใจในกลยุทธ์บริษัทและประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานได้ รวมถึงสามารถคาดการณ์ถึงทิศทางของงานในอนาคตและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ที่จะดำเนินไปให้ถึงเป้าหมายในการทำงานตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้ หรือถ้าเราสามารถหาเทคนิคการบริหารแผนงานได้ เราจะทำงานได้เร็วขึ้น ชัดเจนขึ้น และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง มีแรงบันดาลใจ หรือมีสิ่งกระตุ้น ที่จะให้การทำงานที่มีกำหนดเป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่นั้นประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการ จากแผนงานเชิงกลยุทธ์ที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างมีระบบและมีแบบแผน เพื่อให้มีผลงานตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อหน่วยงานและองค์กร

 สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. มีความเข้าใจในกลยุทธ์ของบริษัทและสามารถประยุกต์ใช้ในการกำหนด

กลยุทธ์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. สามารถเขียนแผนงาน และบริหารแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สามารถประยุกต์ใช้จากแนวคิด หรือองค์ความรู้ หรือจากประสบการณ์

ในการคิดและพัฒนาเป้าหมายหรือกลยุทธ์การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 1. สามารถประยุกต์ใช้จากข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ทำให้

เกิดโครงการ ส่งผลระยะยาวต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.00 น.)  

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

 1. ทำไมการเขียนแผนและการบริหารแผนงานถึงมีความสำคัญ ?

Workshop : ปัญหาของการเขียนแผนและการบริหารแผนงาน

 1. สาเหตุที่สำคัญทำให้การเขียนแผนและการบริหารแผนงานล้มเหลว
 2. แนวทางการจัดทำแผนประยุกต์ใช้กับการบริหารแผนงาน
 3. วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กรที่ต้องเข้าใจเป็นพื้นฐาน
 4. กลยุทธ์ของหน่วยงานต้อง Smart for Objective
 5. วิเคราะห์ระดับกลยุทธ์องค์กรจนถึงหน่วยงานในการกำหนดกลยุทธ์
 6. เทคนิคการคาดการณ์ทิศทางในอนาคตด้วย TOWS Matrix
 7. 8. การพัฒนาเป้าหมายและกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 8. ความรู้เรื่องแผนงานและความเข้าใจในแต่ละแผนงาน
 9. 10. เทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานทั้งระบบ
 10. เทคนิคการบริหารแผนงานด้วยแผนดำเนินงาน (Action Plan)

Workshop : Action Plan Activity Practice

 1. การติดตามผลตามแผนงานเพื่อความรอบคอบเละรอบด้าน
 2. เทคนิคการบริหารโครงการด้วยการบริหารแผนงานเชิงกลยุทธ์

Workshop : Plan Management Case Study

 1. สรุปทบทวนบริบท และถาม – ตอบ

 

 วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

            – การบรรยาย =60% , กิจกรรมการเรียนรู้ = 40%

– กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action)

– การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

– สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข้าใจ

ผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการทุกระดับในองค์กร

วิทยากร     :    อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

 

 

 

 

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ