หลักสูตร เทคนิคการเขียนแผนงานและการบริหารแผนงาน Plan Writing & Plan Manageme nt Technique 25 มิ.ย.63

หลักสูตร เทคนิคการเขียนแผนงานและการบริหารแผนงาน Plan Writing & Plan Manageme nt Technique 25 มิ.ย.63

หลักสูตร :  เทคนิคการเขียนแผนงานและการบริหารแผนงาน

                Plan Writing  & Plan Management Technique

ที่มาของหลักสูตร

            การทำงานที่เป็นความล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จและบ่อยครั้งที่เกิดความล้มเหลว ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งสาเหตุหลักนั้นเกิดจาก การเขียนแผนงาน และการบริหารแผนงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ถือได้ว่า เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและมีจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคนทำงานทุกๆคนในการทำงาน เพราะว่าจะเป็นทิศทาง แนวทาง หรือวิธีการปฏิบัติของการจัดทำแผนโดยมีความเข้าใจในกลยุทธ์บริษัทและประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานได้ รวมถึงสามารถคาดการณ์ถึงทิศทางของงานในอนาคตและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ที่จะดำเนินไปให้ถึงเป้าหมายในการทำงานตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้ หรือถ้าเราสามารถหาเทคนิคการบริหารแผนงานได้ เราจะทำงานได้เร็วขึ้น ชัดเจนขึ้น และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง มีแรงบันดาลใจ หรือมีสิ่งกระตุ้น ที่จะให้การทำงานที่มีกำหนดเป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่นั้นประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการ จากแผนงานเชิงกลยุทธ์ที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างมีระบบและมีแบบแผน เพื่อให้มีผลงานตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อหน่วยงานและองค์กร

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. มีความเข้าใจในกลยุทธ์ของบริษัทและสามารถประยุกต์ใช้ในการกำหนด

                        กลยุทธ์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. สามารถเขียนแผนงาน และบริหารแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. สามารถประยุกต์ใช้จากแนวคิด หรือองค์ความรู้ หรือจากประสบการณ์

                        ในการคิดและพัฒนาเป้าหมายหรือกลยุทธ์การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 1. สามารถประยุกต์ใช้จากข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ทำให้

                        เกิดโครงการ ส่งผลระยะยาวต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.00 น.)  

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

 1. ทำไมการเขียนแผนและการบริหารแผนงานถึงมีความสำคัญ ?

    Workshop : ปัญหาของการเขียนแผนและการบริหารแผนงาน

 1. สาเหตุที่สำคัญทำให้การเขียนแผนและการบริหารแผนงานล้มเหลว

 2. แนวทางการจัดทำแผนประยุกต์ใช้กับการบริหารแผนงาน

 3. วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กรที่ต้องเข้าใจเป็นพื้นฐาน

 4. กลยุทธ์ของหน่วยงานต้อง Smart for Objective

 5. วิเคราะห์ระดับกลยุทธ์องค์กรจนถึงหน่วยงานในการกำหนดกลยุทธ์

 6. เทคนิคการคาดการณ์ทิศทางในอนาคตด้วย TOWS Matrix

 7. 8. การพัฒนาเป้าหมายและกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 8. ความรู้เรื่องแผนงานและความเข้าใจในแต่ละแผนงาน

 9. 10. เทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานทั้งระบบ

 10. เทคนิคการบริหารแผนงานด้วยแผนดำเนินงาน (Action Plan)

    Workshop : Action Plan Activity Practice

 1. การติดตามผลตามแผนงานเพื่อความรอบคอบเละรอบด้าน

 2. เทคนิคการบริหารโครงการด้วยการบริหารแผนงานเชิงกลยุทธ์

     Workshop : Plan Management Case Study

 1. สรุปทบทวนบริบท และถาม – ตอบ

 วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

            – การบรรยาย =60% , กิจกรรมการเรียนรู้ = 40%

            – กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action)

            – การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

            – สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข้าใจ

ผู้เข้าฝึกอบรม

          ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการทุกระดับในองค์กร

วิทยากร     :    อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

 ราคา3,900.00 บาท

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ