หลักสูตร เทคนิคอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน 24 เมษายน 2563

หลักสูตร เทคนิคอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน 24 เมษายน 2563

หลักสูตร ทักษะการอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน

จากปัญหาการทําที่มีประสิทธิภาพยีงไม่เพียงพอแต่เราต้องมีหัวหน้าที่เก่งคนสามารถมอบหมาย งานให้ลูกน้องทํางานได้อย่างมีทิศทางที่ถูกต้องและตรงกับนิสัยและความสามารถด้วย ซึ่งหัวหน้างานต้องมีทักษะ ในการปฏิบัติงานของ ทีมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถทํางานตามแผนงานที่วางไว้

“ทักษะการอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน” เป็นทักษะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นสิ่งที่ผู้ บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องได้สัมผัส โดยอาจมีการกําหนดความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที่ให้แก่ผู้ใต้บัง คับบัญชา ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงานที่วางไว้ ดังนั้นผู้ควบคุมจะใช้ อํานาจในการควบคุมอย่างไรที่จะให้ผู้ถูกควบคุมไม่รู้สึก ต่อต้าน ปฏิเสธ อึดอัด หรือ หมดใจทางในการทํางาน ดังนั้นการพิเคราะห์คนให้ออก หรือ การมองคนออกหรือเข้าใจคนมิใช้ง่ายๆ ยื่งการมอบหมายงาน การสั่งงาน และ การควบคุมงานนั้นจะต้องมองให้เข้าใจทั้งภายนอกและภายในของลูกน้อง จะต้องมองให้ เข้าใจทั้งข้อดีและข้ออ่อนด้อยของเขา จะต้องเข้าใจด้านคุณและโทษ ทั้งยังจะต้องคาดการเปลี่ยนแปลงของเขา ได้อีกด้วย “รู้จักเปลี่ยนสิ่งที่ไร้ค่าให้เป็นสิ่งที่มีค่า ขุดศักยภาพให้ถูกจุด ปั้นดินให้เป็นดาวได้ “

สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร

“ทักษะการอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน” ประโยชน์ต่อองค์การ

ทําให้มีผลงานเพิ่มขึ้น

ทําให้งานดําเนินไปอย่างรวดเร็ว ไม่คั่งค้างอยู่ที่ผู้บังคับบัญชา

– ช่วยแก้ปัญหางานซํ้าซ้อน ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา

– เป็นการช่วยให้ได้ผลงานจากทุกคนในองค์การ – เป็นการสร้างระเบียบแบบแผนที่ดีในองค์การ

– ช่วยเสริมสร้างสามัคคีธรรมในการทํางาน ประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

– มีความพึงพอใจที่ได้รับความไว้วางใจ

– ได้รับโอกาสแสดงความสามารถ

– เป็นการฝึกให้มีความรับผิดชอบ

– เป็นการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

– มีช่องทางได้แสดงความคิดริเริ่ม

– มีขวัญและกําลังใจในการทางานดี ประโยชน์แก่ตัวผู้บังคับบัญชา

– แบ่งเบาภาระงานหัวหน้า

– มีเวลาริเริ่มงานใหม่

– ทราบความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา

– ช่วยให้ทราบปัญหาของงาน

– ได้รับความจงรักภักดีจากผู้ใต้บังคับบัญชา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสําคัญของกามอบหมายงาน การครบ คุมงาน และ ติดตามงาน จนสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2). ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ในเรื่องศิลปะและเทคนิคการบังคับบัญชาอย่างถูกต้อง รู้จัก หลักการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน การสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานให้กับลูกน้อง

หัวข้อสัมมนา

▪ ทําไมต้องมีการมอบหมายงาน การควบคุมงาน และ ติดตามงาน”

▪ พัฒนาทัศนะคติ ด้านการเป็นผู้นํา เพื่อเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพ

▪ ปัญหาด้านทัศนะคติ “การมอบหมายงาน”

▪ คุณสมบัติของผู้สั่งงานที่ดี และสาเหตุของการสั่งงานผิดพลาด

▪ มุมมองพิเคราะห์คน เข้าใจตน ก่อนมอบหมายงาน

▪ เทคนิคการฟังและจับประเด็น

▪ จิตวิทยาการสื่อสารอย่างฉลาดสู่ประสิทธิผล

▪ หลักการการพิเคราะห์คนจากจริต 6

▪ สาเหตุแห่งความล้มเหลวในการมอบหมายงาน

▪ ทักษะการอ่านลูกน้อง 9 ลักษณ์ ▪ เทคนิคการมอบหมายงาน การสั่งงาน ที่มีประสิทธิภาพ

▪ กิจกรรมกลุ่ม ด้านการทํางานร่วมกัน

วิทยากรคุณภาพ อ. ประกาศิต สพฤกษ์ศรี บรรยายภาคทฤษฎี แบบการทอล์คโชว์(จูงใจให้เห็นคุณค่า) เป็นผู้มีประสบการณ์ทํางานด้านฝึกอบรม และศึกษาในด้านกระบวนการคิดการสร้างสํานึกและ ทัศนคติทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ในการทํางานให้ได้ประสิทธิภาพ เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ตํ่ากว่า 500 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอาจารย์พิเศษสอนของมหาลัยต่างๆ ที่ปรึกษาหลักสูตร บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ราคา 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ