หลักสูตร Happy Workplace องค์กรแห่งความสุข 19 ก.ค.62 รับจัดในองค์กรIN-House

หลักสูตร Happy Workplace องค์กรแห่งความสุข 19 ก.ค.62

หลักการและเหตุผล

โลกแห่งการทำงานในปัจจุบัน นอกเหนือไปจากผลประกอบ การและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน (performance) แล้วนั้น ทุกองค์กรยังต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของ พนักงานบุคลากรทุกฝ่าย รวมไปถึงบรรยากาศภายในที่ทำงานเพื่อให้เกิด ความเข้าใจซึ่งกันและกัน นำไปสู่การร่วมมือ ช่วยเหลือกัน มีความเป็นอัน หนึ่งอันเดียวกัน เพราะพนักงานเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

ทำงานเก่งก็ดี แต่จะดีกว่าไหม ถ้าเก่งแล้วมีความสุขด้วย………….

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • ตระหนักถึงความสำคัญ และเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขในการ ทำงาน
  • สามารถเข้าใจหลักการและหาแนวทางการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
  • เทคนิคและทักษะในการสื่อสารที่ดีในทีมงาน (พฤติกรรมในการ ทำงาน)
  • การประสานทีมงาน (cross functional) ภายใต้ความแตกต่างให้ สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเต็มความสามารถ
  • เกิดความเข้าใจในตนเอง-ผู้อื่น เรียนรู้และยอมรับความแตกต่าง และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 หัวข้ออบรม

§  • กิจกรรม “เปิดสมอง เปิดใจ” • Jo-Harry Windows หน้าต่างพฤติกรรม    (จุดเริ่มต้นแนวคิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร)

§  พักรับประทานทางอาหารว่าง

§  Personality test DISC คน 4 สไตล์

§  (รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น) •

§   ปัจจัยสู่ความสำเร็จและความสุข

§  • กิจกรรม “NASA” หลักการทำงานเพื่อให้เกิด Synergy

§    (การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น หาข้อสรุปด้วยเหตุผล ยุติความขัดแย้ง)

§  พักรับประทานอาหารกลางวัน

§  กิจกรรม “ตัก คีบ คาบ” เพื่อให้เห็นความสำคัญของทุกหน่วยงาน (ต้องมีการวาง แผน และรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ)

§  พักรับประทานทางอาหารว่าง

§  กิจกรรม “Big picture” (เพื่อตอกย้ำการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทุกคน ทุกหน่วยงานมีส่วนสำคัญที่ ทำให้ทีมงานประสบความสำเร็จ) • ปัจจัยสู่ความสำเร็จและความสุขในการทำงาน

*กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเพื่อ ให้เข้ากับสถานการณ์

อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

Public PUBLIC ด้านการสื่อสาร และทีมเวิร์ค