ยืนยัน หลักสูตร Service Mind การบริการด้วยหัวใจ 31 มกราคม 63

หลักสูตร Service Mind การบริการด้วยหัวใจ 31 มกราคม 63

หลักการและเหตุผล

ลูกค้า คือหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจองค์กรต่าง ๆ จะสามารถประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยการต้อนรับและการบริการที่เป็นเลิศตั้งแต่แรกพบ ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถสร้างความประทับใจและครองใจลูกค้าให้ซื้อสินค้าและบริการจากเราแล้วกลับมาซื้อซ้ำอีก หรือ บอกต่อลูกค้ารายใหม่  เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ด้วยความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาฝึกอบรมหลักสูตร การบริการด้วยหัวใจขึ้น เพื่อนำเสนอแนวทางการให้บริการด้วยหัวใจ เพื่อครองใจลูกค้าแก่พนักงาน เพื่อสามารถสร้างความประทับใจในงานบริการที่เป็นเลิศ

หัวข้อหลักสูตร

  1. ติดตั้งทัศนคติของตนเองสู่ความสำเร็จ
  2. Service mind ศาสตร์และศิลป์การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
  3. จิตวิทยาการชนะใจตนเองตน และ พัฒนาตนเอง
  4. เทคนิคการเข้าใจผู้อื่น เพื่อสร้างความสำเร็จ
  5. เข้าใจมุมมองของผู้รับบริการ ทั้งความต้องการและปัญหา
  6. บุคลิกภาพเปิดในการบริการ
  7. การขัดข้อโต้แย้งอย่างมืออาชีพ
  8. เทคนิคการฟังและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
  9. กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจ

  วิธีการดำเนินการ

เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ไม่ว่าเป็น กิจกรรมกลุ่ม  การฟังการบรรยาย  และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

วิทยากรคุณภาพ  

. ประกาศิต  สพฤกษ์ศรี (บรรยายภาคทฤษฎี แบบการทอล์คโชว์จูงใจให้เห็นคุณค่า)

เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม และศึกษาในการสร้างสำนึกและทัศนคติความคิดไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ กรขาย และจิตวิทยาการทำงาน เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอาจารย์พิเศษสอนของมหาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีปทุม เป็นต้น

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ