หลักสูตร TRAIN THE TRAINER หลักสูตร 2 วัน 14-15 ส.ค.62

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER หลักสูตร 2 วัน 14-15 ส.ค.62

หลักการและเหตุผล (Introduction)

หลายคนมีประสบการณ์การทำงานยาวมานาน และมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถสื่อสารหรือใช้ความรู้ที่สั่งสมมานั้นสอนผู้อื่นได้ หรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังหรือปฏิบัติตามได้ ความเชี่ยวชาญอันเกิดจากงานที่ทำแต่ไม่สามารถนำมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นนำไปใช้ ย่อมเป็นเรื่องที่น่าเสียดายหากความรู้นั้นไม่ได้นำไปใช้คนรุ่นหลังนำไปปฏิบัติหรือปรับใช้เพื่อพัฒนาการทำงานได้

หลักสูตร การสร้างวิทยากรมืออาชีพ (Train the Professional ) จะมุ่งเน้นการถ่ายทอดทักษะที่สำคัญช่วยเพิ่มพูนความรู้อย่างถูกต้อง และสามารถช่วยพัฒนาให้เขาเหล่านั้นเป็นวิทยากรมืออาชีพ ช่วยเสริมสร้างทักษะการเขียนโครงร่างหลักสูตร การวางแผนการสอน รวมถึงการนำอุปกรณ์ต่างมาปรับช่วยในการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นวิทยากร แนวทางการพัฒนาศักยภาพตนเองที่จำเป็นต่อการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิด (Mindset) การสร้างทักษะ(Skillset) ในการคิดค้นเพื่อสร้างหลักสูตรเพื่อใช้ในการเขียน Course Outline ในการสร้างหลบักสูตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองให้เป็นวิทยากรอาชีพต่อไป

3.เพื่อเรียนรู้ทักษะ การใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นในการฝึกอบรม การสื่อสารที่จำเป็น การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ

6.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา

 หัวข้ออบรม

วันที่ 1

เป้าหมายการเป็นวิทยากร

– หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี

– วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ

การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด

– 4 ข้อของการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นบรรยาย

– การเตรียมใจสู่การบรรยาย การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

หลักของการนำเสนอ

– การเตรียมข้อมูลในการบรรยายและประสบการณ์เชิงถ่ายทอด

– การวางแผนหลักสูตรการสอนให้เข้าใจง่าย

– เทคนิคการเปิดใจให้ทุกคนพร้อมเรียนรู้ด้วยการกำหนดกิจกรรม

การใช้น้ำเสียงในแต่ละสถานการณ์

การนำเสนอที่ดีและเป็นมืออาชีพ

ขั้นตอนในการบรรยาย 4 ช่วงเวลา

การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับฟัง

เทคนิคการจบการบรรยายอย่างได้ใจ

เทคนิคการสร้างความเข้าใจ 3 รูปแบบ

ทดสอบประเมินผลรายบุคคล

วีนที่ 2

•กรอบแนวคิดของการเป็นวิทยากร

•วิทยากร (Trainer คือใคร ?

•บทบาทสำคัญของการเป็นวิทยากร

•การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความมั่นใจ

•Work shop การสร้างบุคลิกสำหรับการเป็นวิทยากร

•เรียนรู้เทคนิคการพูดและการสอนขั้นพื้นฐาน

•สิ่งสำคัญที่วิทยากรต้องรู้

•การสร้างโครงสร้างหลักสูตร ( Content & Context)

•เทคนิคการทำ Slide ให้เป็นที่น่าสนใจ

•การออกแบบหลักสูตร/เทคนิคการเขียนแผนการสอน

•ทักษะส่วนบุคคล & ทักษะด้านกระบวนการ

•การใช้สื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการสอน

•Work Shop การเขียนหลักสูตร และการวางแผนการสอน (สำหรับวันที่สอง)

•Work Shop การฝึกปฏิบัติเพื่อยกระดับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ รายบุคคล

•ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรโดยเลือกเรื่องที่เชี่ยวชาญที่สุด

•โดยให้ผู้เข้าฝึกอบรมใช้ Slide PowerPoint ประมาณ 15-20 นาที

•วิทยากรคอยให้คำแนะนำ หรือ Comment เป็นรายบุคคล

•สรุป / มอบรางวัล The Best Trainer มอบใบประกาศผ่านการอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

•บุคคลที่ต้องการเป็นวิทยากรมืออาชีพ วิทยากรภายในองค์กร หรือผู้ที่สนใจ

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : 0988209929

Facebook : tesstrainingpage

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

from to
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ