หลักสูตร Train the Trainer 8 ต.ค.63

หลักสูตร Train the Trainer 8 ต.ค.63

จากปัญหาการมีพนักงานที่ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และการไม่การถ่ายทอดงานที่เป็นระบบ รวมถึงไม่มีบุคลากรในการถ่ายทอดอย่างมืออาชีพ

            หลักสูตรสร้างวิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามารถก่อให้เกิดผลสำเร็จ ในการพูดแต่ละครั้ง โดยเน้นการให้ความรุ้ ตัวอย่าง และการปฏิบัติจริงของผู้เข้าร่วมเข้าร่วมรับการอบรม

วัตถุประสงค์ (Our Missions)

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ / ผู้บริหารทุกระดับชั้น / ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการฝ่าย / ผู้จัดการแผนก / หัวหน้างาน จำนวนไม่เกิน  30 คน

 

วิธีการดำเนินการ

          เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม  การะดมสมอง  การฟังการบรรยาย  และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

เนื้อหาสำคัญ (Training Courses)

ส่วนที่ 1  ปรับพื้นสู่วิทยากรในสายอาชีพ

 • ปรับทัศนคติในการเรียนรู้เรื่องการเป็นวิทยากร

 • การทำแผนการพัฒนาบุคลากรในฝ่าย

 • เสริมสร้างความพร้อมก่อนลงสนาม

 • เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนนำไปสอน

 • การเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และการปรับระดับคิดในการนำเสนอ

 • 15 นาทีแรกในการสอนงาน

ส่วนที่2 ศิลปะการสอนงานและเทคนิคในการนำเสนอ

 •    บุคลิกภาพการพูดหน้าชุมชน

 •    ศิลปะการสื่อสารอย่างได้ผล

 •    เทคนิคการเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟัง

 •    พูดดี หรือ พูดไม่ดีอะไรเป็นตัววัด

 •    สิ่งที่ไม่ควรทำในขณะพูด

 •    เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

 •    เทคนิคการให้คำปรึกษา OJT

 •    การพูดโดยไม่มีการเตรียมตัว

 •    ฝึกล็อกสายตาผู้ฟัง

 •    การนำเสนอต่อหน้าชุมชน

 •    เทคนิคการตอบคำถามแบบมืออาชีพ

วิทยากรคุณภาพ  

           อ. ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

           บรรยายภาคทฤษฎี แบบการทอล์คโชว์(จูงใจให้เห็นคุณค่า)

            เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม”ต่ำกว่า 25 ปี  และได้ศึกษาในด้านกระบวนการคิดการสร้างสำนึกและทัศนคติทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ  ภาวะผู้นำ  เทคนิคการพูดหน้าชุมชน  เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอาจารย์พิเศษสอนของมหาลัยต่างๆ เช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ