เปิดรับสมัคร ยืนยัน กลยุทธ์การเจรจาติดตามเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

เปิดรับสมัคร ยืนยัน กลยุทธ์การเจรจาติดตามเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS 

หลักการและเหตุผล

การติดตามหนี้ต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์ สิ่งที่พนักงานติดตามหนี้พบอยู่เสมอ คือ ลูกค้าชอบหาเหตุมาอ้างและไม่ยอมชำระหนี้หรือพบตัวลูกค้ายาก(ชอบหลบหน้า)ในบางกรณีอาจจะใช้โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า ปัญหาที่พบบ่อยคือ ลูกค้าไม่ยอมรับโทรศัพท์หรือโชคดีอาจจะติดต่อลูกค้าได้แต่จะลูกค้าบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ เมื่อผู้เข้าฝึกอบรมอาจพบปัญหาเหล่าต้องหาวิธีรับมือและแก้ไขปัญหา ทำอย่างไรให้ลูกหนี้ยอมเจรจาและยอมชำระหนี้ การใช้คำพูดและน้ำเสียงเพื่อจูงใจ หรือ โน้มน้าวให้ลูกค้ายอมชำระหนี้ตามเงื่อนไข โดยยังมีความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน เรียกว่า”ได้ทั้งเงิน และได้ทั้งใจ” ลูกค้าอีกด้วย

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงการเตรียมพร้อมก่อนเจรจาตามหนี้และศึกษาความเป็นไปได้ของลูกค้า ทราบถึงและวิธีการวางตัวหรือการใช้คำพูดกับลูกค้าในแต่ละสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริง วิธีรับมือลูกค้าต้องทำอย่างไร โดยนำทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation Skills) มาประยุกต์และใช้กับลูกค้าในแต่ละสไตล์ หลักเกณฑ์ต่างๆที่นำมาใช้ในการสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะสามารถนำจุดแข็งไปใช้ได้และขจัดข้อโต้แย้งจากลูกค้าได้โดยการนำทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ไข

สถานการณ์และไม่เปิดช่องว่างหรือจุดอ่อนให้ลูกค้านำมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ในภายหลัง

ดังนั้นการใช้ทักษะจากกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองเพื่อนำมาติดตามหนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเรียนรู้และนำทักษะต่างๆมาใช้แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นประสบการณ์ ปัญหาหนี้เสียหรือหนี้สูญจะน้อยลงและส่งผลให้กาจัดเก็บหนี้มีประสิทธิมากขึ้น องค์กรจะมีสภาพคล่อง และ มีกำไรในที่สุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้การติดตามหนี้ได้มากขึ้นและมีผลงานทางด้านจัดเก็บหนี้สูงขึ้น

 2. เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยขน์สูงสุด

 3. เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ทราบหลักการการใช้คำพูดอย่างไรจึงจะทำให้ลูกค้ายอมชำระหนี้

 2. สามารถนำทักษะการเจรจาต่อรองมาใช้กับลูกค้าโดย”เราเก็บเงินได้และลูกค้ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา”

 3. สามารถนำจุดแข็งไปใช้และไม่เปิดจุดอ่อนให้ลูกค้าใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ชำระหนี้

หัวข้อการอบรม

 • หนี้ที่บังคับได้ & บังคับไม่ได้

 • ปัญหา & ข้ออ้างที่ลูกหนี้นำมาใช้กับเจ้าหน้าที่

 • สัญญาณเตือนภัยของลูกหนี้ “เจ้าปัญหา”

 • การวิเคราะห์หาสาเหตุของการจ่ายเงินล่าช้าของลูกหนี้และแนวทางแก้ไข

 • พฤติกรรมของลูกหนี้ที่จ่ายเงินล่าช้า หลายประเภทและแนวทางแก้ไข

 1. ขอเลื่อนนัดการจ่ายเงิน (ผัดผ่อน)

 2. ชอบหลบหน้า (หนี้ปัญหา)

 3. ชอบมีข้ออ้าง (บ่ายเบี่ยงการชำระหนี้)

 4. ชอบยื้อ (ท้าให้ฟ้อง)

 5. เช็คคืน สม่ำเสมอ (หลักเกณฑ์ความผิด “เช็คคืน เช็คเด้ง อาจติดคุกได้”)

 • กลยุทธ์เทคนิคการเจรจาหนี้

 • การเจรจาและวางตัวเพื่อรับมือกับลูกหนี้

–  โกรธง่าย (ใจร้อน)                   – เชื่องช้า (สุขุม)

–  รู้ทุกเรื่อง (ชอบคนยกย่อง)       – ลังเล (ไม่แน่ใจ)

–  ช่างสงสัย (ไม่ไว้ใจใคร)           – พูดเก่ง (ทำให้คุณหัวเสียได้)

 • อำนาจในการต่อรอง (อยู่ที่ไหน? อยู่ที่ใคร?)

 • ทางเลือกที่จะนำมาให้แก้ไข “ความขัดแย้ง”

 • หน้าที่ของทีมงานในการเจรจาหนี้

 • การทำบันทึกข้อตกลง หลังจากเจรจาหนี้แล้ว

 • ทักษะในการเจรจาหนี้ 8 ขั้นตอน

 • ศิลปะในการ “เจรจาหนี้”ที่เป็นต่อ

 • เก็บตกประสบการณ์จากวิทยากร

 • สรุปและตอบคำถาม

วิทยากร  อาจารย์องอาจ  ฉันทสมบัติ

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ