เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์ HRD สำหรับ HRD มืออาชีพ (HRD Strategy for Professional HRD) : 18 ธันวาคม 2563

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์ HRD สำหรับ HRD มืออาชีพ (HRD Strategy for Professional HRD) : 18 ธันวาคม 2563

งาน HR ยุคใหม่ที่เน้นการเป็น HR Business Partner มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development : HRD) ในงานการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร (Career Path) เส้นทางการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) การบริหารคนเก่ง (Talent Management) และแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย  และเป้าหมายขององค์กร  ด้วยเหตุนี้ นักบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ (Modern HRD) ที่จะพัฒนาตนเองให้เป็น HR Business Partner       โดยเฉพาะองค์กรมหาชนหรือบริษัทที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และงาน HRD ที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้าน HR กว่า 30 องค์กร และการบรรยายกว่า 500 องค์กร ที่จะช่วยให้ท่านพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดของการเป็นนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่
 2. เสริมสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์, Career  Path, Training Road Map, Talent และ Succession Plan ให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายขององค์กร
 3. สามารถออกแบบและจัดทำ Career Path เบื้องต้นได้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และผังโครงสร้างตำแหน่งงาน
 4. สามารถออกแบบและจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับ KPI และ Career Path
 5. สามารถออกแบบและจัดทำ Succession Plan ให้สอดคล้องกับ Training Road Map และ Career Path 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่ 1 : เทคนิคและวิธีการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Technique)

 • ความหมายของกลยุทธ์ (Strategy) และการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 • ประเภทของกลยุทธ์ และระดับตำแหน่งที่ต้องบริหารกลยุทธ์ ?
 • การกำหนดกลยุทธ์ขององค์การ (Formulate The Organizational Strategy)
 • การผ่องถ่ายกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Strategic Cascade)
 • การทบทวนและควบคุมกลยุทธ์  (Strategic Control) 

ส่วนที่  2  :  กลยุทธ์การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Strategy) 

 • ความหมายของ Career Path (CP)
 • 4 เกณฑ์สำคัญในการจัดทำ Career Path Model ภาคปฏิบัติ
 • ขั้นตอนและแนวทางการจัดทำ Career Path ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และผังโครงสร้างตำแหน่งงาน
 • ตัวอย่าง : Career Path Model ที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และผังโครงสร้างตำแหน่งงาน
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์ HRD ด้วย Career Path ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร 

ส่วนที่  3  :  กลยุทธ์การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (Training Road Map Strategy

 • ความหมายของ Training Road Map (TRM)
 • Training Road Map ที่ดีมีประสิทธิภาพต้องมี 4 องค์ประกอบ
 • ขั้นตอนและแนวทางการจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและหน่วยงาน (KPI) และ Career Path
 • ตัวอย่าง : Training Road Map ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและหน่วยงาน (KPI) และ Career Path
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์ HRD ด้วย Training Road Map ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร 

ส่วนที่  4  :  กลยุทธ์การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Management Strategy

 • ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง Talent กับ Successor
 • แนวทางการประเมินและคัดแยก Talent แท้ ออกจาก Talent เทียม
 • แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนา Talent ให้เป็น Successor
 • แนวทางการใช้ศักยภาพ Talent ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
 • แนวทางการลด Turn Over ของ Talent (Talent Retain) 

ส่วนที่  5  :  กลยุทธ์ปั้นทายาทสืบทอดตำแหน่งงาน (Successor Strategy)

 • ความหมายของ Succession Plan กับ Successor
 • ขั้นตอนและแนวทางการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของ Successor ให้สอดคล้องกับ Training Road Map และ Career Path

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ทุกระดับ  

รูปแบบ/วิธีการการเรียนรู้ 

o  การบรรยาย (Lecture)  

o  การแชร์ประสบการณ์

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ และระดมความคิด (Brain Strom)

o  การตอบข้อซักถาม

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันและเวลาสัมมนา :

วันที่  18  ธันวาคม  2563  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่สัมมนา :

Miracle Grand Convention Hotel ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ (ใกล้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท  (พิเศษเพียง 3,500 บาท เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ) 

 

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ