เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร : ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม Thinking Skill for Innovation 27 ม.ค.64

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร : ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม Thinking Skill for Innovation 27 ม.ค.64

ที่มาของหลักสูตร                

การพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีความยั่งยืนมั่นคงในการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องมีการมุ่งเน้นการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนเป็นการเสริมสร้างทางการพัฒนาให้องค์กรมีบุคลากรที่มีทักษะทางการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น การฝึกคนในองค์กรให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และสรรหานวัตกรรมใหม่ ถือได้ว่าเป็นกุญแจไขไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบถือเป็นกระบวนการที่สำคัญรองรับการพัฒนาองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้ฝึกฝนทักษะต่างๆเหล่านั้น โดยเน้นการฝึกคิดออกจากกรอบประสบการณ์เดิมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ก่อให้เกิดผลงานและกระบวนการทำงานแนวใหม่ให้สามารถจัดการกับความคิดได้อย่างมีระบบ มีแบบแผนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพในทุกๆด้านในที่สุด

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

  1. สามารถคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้อย่างเป็นระบบ

  2. สามารถนำเทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. สามารถสร้างทัศนคติที่ดีและปลูกจิตสำนึกในการคิดเชิงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1  วัน  : 09.00-16.30 น.

Topics

Module 1 : Model & Thinking Skill Concept  

        -ความหมายและแนวคิดที่สำคัญของการคิดเชิงนวัตกรรม

        -กระบวนทัศน์ในเชิงนวัตกรรมของแต่ละยุคธุรกิจ

        -โมเดลทักษะการค้นพบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม (5 ทักษะ)

          (ตั้งคำถาม , สำรวจ , เปิดมุมมอง , เชื่อมโยงความคิด และทดลอง)

        -พื้นฐานมิติความคิดที่จะต่อยอดไปสู่กรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม

         *Creative Thinking (ความคิดสร้างสรรค์)

          *Paradigm  Concept & Shift (กรอบแนวความคิดและการเลื่อนกรอบ)

          **Workshop : Creative Thinking – Case

Module 2 : Learning in Action – Part 1

        -เจาะลึกทักษะการค้นพบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง 5 ทักษะ

        -ทักษะที่ 1 : ตั้งคำถาม –> การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

             *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงวิเคราะห์

             *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการตั้งคำถาม

             **Workshop :  คิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

        -ทักษะที่ 2 : สำรวจ –> การคิดรอบมุม (Inductive Thinking)

             *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดรอบมุม (Spider Web)

             *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการสำรวจ

             **Workshop :  คิดรอบมุม (Industry Roundabouts)

                    

Module 3 : Learning in Action – Part 2

        -ทักษะที่ 3 : เปิดมุมมอง –> การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

             *คุณลักษณะและพฤติกรรมการตอบสนองแบบ Proactive

             *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการเปิดมุมมอง

          **Workshop :  คิดมองบวกที่ซ่อนอยู่ในด้านลบ (Negative Review)

        -ทักษะที่ 4 : เชื่อมโยงความคิด –> การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthetic Thinking)

          *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงสังเคราะห์

             *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงความคิด

           **Workshop :  คิดเชิงสังเคราะห์สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)

Module 4 : Learning in Action – Part 3

        -ทักษะที่ 5 : ทดลอง –> การคิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking)  

          *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงวิพากย์

             *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการทดลอง

            **Workshop :  คิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking)

        -สรุปทบทวนกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงกลยุทธ์

        -ถาม-ตอบ

 วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

             – การบรรยาย

            – แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice) –> Case Study

            – การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

          – ตอกย้ำในแต่ละ Module ให้เกิด Output ด้วยกิจกรรมและการระดมสมองร่วมกัน

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

          ผู้มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในหลายๆหน่วยงานในองค์กร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร    :      อ. สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ