เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Sales Coordinator Who Can Boost Sales ผู้ช่วยเพิ่มยอดขาย14 ม.ค.64

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Sales Coordinator Who Can Boost Sales  ผู้ช่วยเพิ่มยอดขาย 14 ม.ค.64

หลักการและเหตุผล

งานขายถือเป็น “ทัพหน้า” ในการ “หารายได้” เข้ามาสู่องค์กร และทุกวันนี้ การทำงานของทุกองค์กรล้วนมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ “ทัพหลัง” คือ “พนักงานธุรการขาย/พนักงานสนับสนุนงานขาย (Sales Coordinator/Sales Admins./Sales Support) จึงกำลัง “รับบทบาทหนัก” ในการ “ติดต่อ/ติดตาม/ประสานงานข้ามสายงานไปกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ฝ่ายขายต้องเข้าไปโยงใยงานกันเป็นตาข่าย (Matrix Function) ไม่ว่าจะเป็น “ฝ่ายผลิต” “ฝ่ายจัดส่ง” ฝ่ายติดตั้ง” เป็นต้น จน “กระบวนการส่งมอบสินค้าและบริการ” นั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์จนถึงมือลูกค้า ซึ่ง “พนักงาน Sales Co.” ต้อง “เผชิญกับลูกค้า” ทางหนึ่งและต้อง “เผชิญกับฝ่ายงานในองค์กรตนเอง” อีกทางหนึ่ง และเท่านั้นยังไม่พอ แต่ “การช่วยเร่งหรือเพิ่มยอดขายได้” จึงจักเรียกว่า “ถูกใจผู้บริหาร” ดังนั้น การเป็น “คนกลาง” ระหว่าง “ลูกค้า/คู้ค้า/ผู้ซื้อ” กับ “คนในบริษัท” นับว่าเป็น “งานปกติ” และ “งานเพิ่มยอดขาย” ถือว่าเป็น “งานท้าทายที่มีความสำคัญ” ผู้ที่ทำหน้าที่ประสานงานขาย ต้องเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถอะไรบ้าง เพื่อให้ “ภารกิจเพิ่มยอดขาย” นี้บรรลุที่เป็น “ทั้งแม่บ้านและแม่ทัพ” ในคราวเดียว

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม…

 • เรียนรู้ธรรมชาติแห่งความขัดแย้งในการทำงานว่า สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพได้ต้องทำอย่างไร

 • ใช้ “กระบวนการทางจิตวิทยา” เผชิญหน้ากับคนที่มีอารมณ์รุนแรง หรือกับสถานการณ์ หรือกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีความสามารถทางอารมณ์และสร้างสรรค์

 • ใช้  “วิธีการสื่อสาร – หารือ มิใช่ หาเรื่อง” ที่ทำให้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆไม่ลุกลามเลวร้ายลงไปอีก

 • มีหลักการและเทคนิคในการขอความร่วมมือกับงานที่ข้ามสายงานโดยไม่เกิดความขัดแย้ง

 • มีวิธีปฏิบัติในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 • มีกลยุทธ์ “เพิ่มยอดขาย” จากการเปลี่ยนคำต่อว่า ให้กลายเป็นยอดขาย                                                                                           เปลี่ยนสถานการณ์ทวงถาม กลายเป็น เติมต่อยอดขาย

หัวข้อฝึกอบรม:

 • : คุณสมบัติของผู้ทำหน้าที่สนับสนุนประสานงานขาย/พนักงานธุรการขาย

-นักสื่อสาร (Communicator)

-นักกำกับการสนทนา (Conductor)

-นักมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (Coordinator)

-นักโน้มน้าว (Convincer)

 • 3 รูปแบบการทำงานในฐานะ “ผู้สนับสนุน/ประสานงานขาย”แบบรอบด้าน 360 องศา

   1.การทำงานเชิงรับ(เชิงแก้ปัญหาและตัดสินใจ) ในกรณี เช่น

– การรับมือกับสถานการณ์ที่ยุ่งยาก สินค้าล่าช้า สินค้าส่งผิดรายการ สินค้าชำรุด เป็นต้น

2.การทำงานเชิงรุก(เชิงขยายตลาดและพลิกวิกฤติเป็นโอกาส) ในกรณี เช่น

– การสร้างโอกาสทางการขาย การขายต่อยอด การขายต่อเนื่อง การขยายฐานลูกค้า เป็นต้น

3.การทำงานเอกสาร เช่น การติดตามเอกสารต่างๆ ใบเสร็จ ใบวางบิล เป็นต้น

 • L-I.Q.-R: เทคนิคทักษะเชิงจิตวิทยาการสื่อสารประสานงาน (กิจกรรมแสดงบทบาทสมมติแต่ละทักษะ)

-Listening Technique:เทคนิคการฟัง 3 เรื่อง 10 ระดับ

-I Message Technique:เทคนิคการลดความขัดแย้งด้วยการสื่อสาร

-Questioning Technique:เทคนิคการตั้งคำถาม

-Reflecting Technique:เทคนิคการสะท้อนอารมณ์เพื่อลดความโกรธและเข้าใจกัน

 • C-L-E-A-R:ขั้นตอนการจัดการความขัดแย้งขณะประสานงาน (กิจกรรมแสดงบทบาทสมมติแต่ละขั้นตอน)

– C:ตั้งคำถามเพื่อแสวงหาข้อมูลให้กระจ่างชัด

– L:ฟังเพื่อแยกแยะรายละเอียด

– E:สะท้อนความเข้าอกเข้าใจของสถานการณ์ในแต่ละฝ่าย

– A:แสดงความขออภัย

– R:ดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

 • : หลักในการสนองตอบลูกค้าที่เกิดจากการร้องเรียน

-Result = ผลลัพธ์

-Recovery = สิ่งชดเชย

-Reason = ให้เหตุผล

-Relationship = รักษาความสัมพันธ์

 • ความฉลาดทางอารมณ์ 6 ประการกับการแก้ปัญหาคน-งาน-สถานการณ์ต่าง ๆที่เกิดขณะประสานงานกับลูกค้าและ/หรือฝ่ายงานภายใน

 • A C-U-T Strategy : กลยุทธ์การขายแบบต่อยอด ต่อเนื่องและเพิ่มฐานลูกค้า

 • 18 วิธีเร่งการตัดสินใจซื้อที่ได้ผล

วิธีการฝึกอบรม:

 • บรรยายนำ กิจกรรม เกม บทบาทสมมติ ชมวิดีโอคลิป ถกอภิปราย และฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลาการฝึกอบรม:

 • 1 วัน

เหมาะสำหรับ:

 • พนักงานสนับสนุนประสานงานขาย/พนักงานธุรการขาย

วิทยากร : อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี (ประวัติตามเอกสารแนบ)

การศึกษา

 • ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป

 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล

 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา

 • ฯลฯ

 • ที่ปรึกษาบริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ